DIF: Finanssivalvonnalle tulisi antaa mahdollisuus lähipiirisäännöksen ja MAR-asetuksen tulkintaan

Directors’ Institute of Finland on huolissaan MAR-asetuksen tulkinnasta ja ehdottaa Finanssivalvonnalle mahdollisuutta lähipiirisäännöksen tulkintaan.

Yhdistys on vastannut Eduskunnan lakivaliokunnan lausuntopyyntöön 9.5.

DIF ehdottaa, että Finanssivalvonnalle osoitettaisiin uudessa lainsäädännössä selkeä valtuus tulkita MAR-asetusta silloin, kun se on epäselvä. Tällainen tulkintaoikeus ei olisi ristiriidassa EU-oikeuden kanssa, vaikka MAR-asetus on Suomessa suoraan sovellettavaa oikeutta. Tämä mahdollistaisi MAR-asetuksen tavoitteiden huomioonottamisen tavalla, jossa myös ulkomaankielisillä asetusteksteillä olisi merkitystä.

Yhdistyksen ehdotus olisi mahdollista toteuttaa täydentämällä arvopaperimarkkinalain (746/2012) 14 luvun 5 §:ää, joka sisältyy hallituksen esitykseen (sivu 64) uudella 2 momentilla. Pykälä kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti: ”

  • [1 mom. – hallituksen esitys]Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen sallimissa rajoissa 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaupparaportin tietosisällöstä sekä tehokkaan valvonnan turvaamiseksi 3 §:n 5 momentissa tarkoitetun kaupparaportin tietosisällöstä. Lisäksi Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä 2 §:ssä tarkoitetun kaupparaportin toimitustavasta ja esitysmuodosta, 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten tekemisestä ja niiden käsittelystä liikkeeseenlaskijassa sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun raja-arvon nostamisesta.
  • [2 mom. – DIF:n täydennysehdotus]Niin ikään Finanssivalvonnalla on oikeus antaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen sisällöstä tarkempia määräyksiä. Tällainen määräys ei saa olla markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoituksen eikä asetuksen nojalla annetun alemmanasteisen säännöksen vastainen.

 

Yhdistyksen edustajat ovat käytettävissä myös asian suullisessa käsittelyssä, jos lakivaliokunta pitää sitä tarpeellisena.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.