DIF on antanut lausunnon osakeyhtiölain muutostarpeista

Oikeusministeriö on toukokuussa 2016 lähettänyt lausuntopyynnön osakeyhtiölain muutoksesta.  Lausunnon antamisen takaraja on 18. elokuuta.

DIF – Directors’ Institute Finland katsoo, että sääntelyä osakemerkinnästä ja -maksusta olisi syytä liberalisoida nykyisestä ja on yhtä mieltä muistion esityksestä varojenjaon edellytysten täsmentämisestä, mutta yhdistys on eri mieltä monesta muistion kohdasta.

Muun muassa muistion kohdassa 3.1.3 esitetään, että johdon huolellisuusvelvoitteesta eriytettäisiin omaksi säännöksekseen vaatimus yhtiöön kohdistuvasta lojaliteetista. Tarkoituksena on, että näin lojaliteettiperiaate olisi helpommin sovellettavissa käytännön tulkintatilanteissa. DIF oudoksuu tätä ehdotusta.

Lausunnossa DIF ottaa kantaa myös ehdotuksiin korvausvastuun vanhentumissäännösten yhtenäistämisestä, mahdollisuudesta yhtiön omaisuuden panttauskieltoon yhtiöjärjestyksessä, osakkaan tiedonsaantioikeuteen, edustajan nimenkirjoitusoikeuden selventämiseen ja kaupparekisterin ajantasaisuuden parantamiseen.

Lue koko DIF:n lausunto täältä.

Lue lausuntopyyntö kokonaisuudessaan.

Lue oikeusministeriön muistio.