DIF on ottanut kantaa CSRD-direktiiviehdotukseen

DIF on ottanut kantaa Euroopan komission julkisessa kuulemisessa koskien vastuullisuusraportointia (Corporate Sustainability Reporting Directive). Yhdistys kannattaa ehdotetun uuden sääntelyn tarkoitusta rohkaista yrityksiä toimimaan vastuullisesti Euroopan unionissa. DIF on kuitenkin huolissaan joistakin komission esityksen ehdotuksista.

DIF suhtautuu osittain kriittisesti sääntelytapaan. Ehdotuksessa komissio on valtuutettu antamaan täydentäviä määräyksiä täytäntöönpanosääntelyn muodossa. CSRD-direktiiviehdotus jättää varsinaisen sääntelyn avoimeksi, ja on olemassa riski, että komission täytäntöönpanoasetus muodostuu varsin tekniseksi ja yksityiskohtaiseksi.

Sääntelyä laatiessa tulisi myös varmistaa sen tarkoituksenmukaisuus sekä tasapaino yksityiskohtaisen sekä periaateisiin pohjautuvan sääntelyn välillä, jotta tavoiteltu pyrkimys varmasti toteutetaan.

DIF katsoo myös, että raportointi tulisi voida suorittaa myös toimintakertomuksesta erillisenä raporttina. Riskinä on, että toimintakertomus muussa tapauksessa käy tarpeettoman laajaksi.

Lue koko kannanotto.