DIF: Ti­lin­tar­kas­tus­vel­vol­li­suus ulot­tuu Suo­mes­sa verrattain pie­ni­ko­koi­siin yri­tyk­siin

Directors’ Institute of Finland on vastannut Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön Vuoden 2014 tilintarkastusdirektiivin muutoksesta ja tarkastusasetuksesta.

Ti­lin­tar­kas­tus­lainsäädännön muu­tok­set -työryhmän aset­ta­mispäätöksen mu­kaan ryhmän tehtävänä oli eh­dot­taa, mi­ten EU:n muut­tu­nut ti­lin­tar­kas­tus­di­rek­tii­vi (2006/​43/​EY) sekä uusi PIE-yh­teisöjen ti­lin­tar­kas­tus­a­se­tus (2014/​537/ EU) pan­naan täytäntöön Suo­mes­sa.

Yh­dis­tys katsoo, että hal­li­tusam­mat­ti­lais­ten näkökulmasta yllämainituissa ehdotetaan tilintarkastuvelvollisuuden ulottamista Suomessa hyvin pienikokoisiin yrityksiin ja muun muassa pörssiyhtiöihin kuuluvien henkilöiden osallistumisen rajoittamista PIE-hallintoelimiin.

Toisaalta Directors’ Institute of Finland pitää tärkeänä jat­ko­val­mis­te­lun pe­rus­ta­mis­ta Suo­men yhtiöoi­keu­den sel­keälle toi­mi­val­ta­jaol­le siitä, että ti­lin­tar­kas­ta­jaa ei va­lit­se hal­li­tus vaan yhtiöko­kous.

Lisäksi Directors’ Institute of Finland pitää kes­kei­senä ta­voit­tee­na jat­ko­val­mis­te­lul­le, että ris­ti­rii­ta si­joit­ta­jien toi­min­ta­ker­to­mus­ta kos­ke­vien in­for­maa­tio-odo­tus­ten ja ker­to­muk­sen koh­dis­tu­vien tar­kas­tus­toi­mien luon­teen ja välillä rat­kais­taan ta­val­la, joka ei ase­ta suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä kil­pai­li­joi­hin­sa nähden huo­nom­paan ase­maan.

Lue koko lausunto täältä.

Lue yhdistyksen viimeisin 04/2015 sääntelykatsaus täältä.