DIFin lausunto oikeusministeriölle osakeyhtiölain ajantasaistamisesta

DIF on 10.12.2020 antanut oikeusministeriölle lausunnon, joka koskee osakeyhtiölain toimivuutta ja muutostarpeita. Lausuntopyyntö sisälsi kaikkiaan 68 kysymystä, jotka koskivat lain yleisten muutostarpeiden lisäksi muiden muassa yrityksen yhteiskuntavastuun täsmentämistä, muuttuvan työnteon huomiomista sääntelyssä, oikeussuojaa, velkojiensuojamenettelyä sekä sääntelyn sujuvoittamista.

DIF ei näe tarvetta osakeyhtiölain kokonaisuudistukselle eikä erilliselle pienyhtiölaille. Sen sijaan joitakin yksittäisiä tarkistuksia on syytä tehdä.

Esimerkiksi digitaalisista toimintatavoista on hyvä ottaa lakiin selkeyttävät säännökset, ja laissa tulisi säätää mahdollisuudesta järjestää täysin virtuaalinen yhtiökokous ilman perinteistä kokousta. Oman pääoman menettämistä koskevaa säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi niin, että kaupparekisteri-ilmoituksen tulkinnanvarainen ”viipymättä” määräaika korvattaisiin kahden kuukauden määräajalla.

DIF kannattaa myös joidenkin vastuusäännösten selkeyttämistä ja esimerkiksi sitä, että johdon vastuuta määrittävä liiketoimintapäätösperiaate (business judgment rule) kirjattaisiin osakeyhtiölakiin nimenomaisena säännöksenä.

Yhdistys on myös havainnut, että erityisesti konserneissa olisi hyötyä mahdollisuudesta ottaa hallituksen jäseneksi oikeushenkilö, esimerkiksi emoyhtiö, joka omistaa tytäryhtiön sataprosenttisesti, voisi olla luonteva tyttären hallituksen ainoa jäsen.

Lausuntopyynnön alkuperäiset kysymykset ja DIFin vastaukset.