Innovaatioteatterin sijaan aitoa vaikuttavuutta datan avulla

Kuvassa vasemmalta Tuomas Syrjänen, Sanni Luoto ja Katja Metsola.

Vuoden ja samalla vuosikymmenen ensimmäisellä DIF-aamiaisella aiheena oli datalähtöiset innovaatiot, joista keskusteltiin Futuricen johdolla 16.1.2020.

Innovaatioita, dataa ja tekoälyä on hypetetty viime vuodet niin paljon, että niistä on muodostunut muotisanoja, joiden ympärille osa organisaatioista on rakentanut innovaatioteatteria ilman todellista vaikutusta kasvuun tai toivottuun muutokseen. Tilaisuudessa kuultiin käytännön esimerkit innovaatiohankkeista Firalta, Verohallinnolta ja Futuricelta.

Kimmo Kärkkäinen

Talousjohtaja Kimmo Kärkkäinen kertoi Firan muutosprosessista, jossa tarkoituksena on tehostaa rakentamista datan ja digitaalisuuden avulla. Firan tavoitteena on puolittaa rakennusaika ja samalla jopa parantaa laatua. Tavoitteen saavuttamiseksi esivalmistus viedään astetta pidemmälle, suunnittelua parannetaan ja digitaalisuuden avulla hankkeita johdetaan entistä tehokkaammin. Kehityksen tuloksena on syntynyt esimerkiksi tilannehuone, jossa Firan työmaiden tilannetta voi tarkastella viikkotasolla ja etänä.

Fira ei ole tehnyt kehitystyötään yksin, vaan sillä on ollut tukena useita kumppaniyhteisöjä, Futurice mukaan lukien. Muutos on jo näkynyt muun muassa parantuneina katteina, kun säästöä on saatu virheiden välttämisellä ja varhaisemmalla puuttumisella ongelmiin ja esteisiin. Voikin sanoa, että Fira on alkanut johtaa ongelmanratkaisun sijaan onnistumista.

Verohallinnossa on lähdetty Futuricen kanssa rakentamaan data- ja AI-kyvykkyyttä sekä sitä tukevaan organisaatiota ja kulttuuria. Projektista kertoivat Sanni Luoto Verohallinnosta ja Katja Metsola Futuricelta. Tiedolla johtamisen vahvistaminen perustuu Verohallinnon tuoreeseen strategiaan. Projektissa on kehitteillä ulkoisia ja sisäisiä tietolähteitä yhdistävä tekstianalytiikkatoteutus, jonka avulla organisaatiossa olemassa oleva tieto saadaan tehokkaammin hyödynnettyä ja joka auttaa reagoimaan nopeammin toimintaympäristön muutoksiin. Datalähtöistä työtä tukemaan on samalla kehitetty heimokonsepti, jossa Verohallinnon asiantuntijat tekevät ketterää yhteistyötä analyytikkojen kanssa.

Tuomas Syrjänen kertoi, kuinka Futurice itse on hyödyntänyt dataa ja tekoälyä omassa toiminnassaan. Tietotyö, jota konsulttiyrityksissäkin tehdään, on tehotonta. On vaikea saada kuvaa siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja kuka osaa mitä. Futurice on lähtenyt hakemaan tehoja omaan toimintaansa sosiaalisten verkostojen ja datan pohjalta. Työntekijöiden digitaaliseen jalanjälkeen perustuva osaamishaku tuo työkavereiden osaamisen jokaisen ulottuville. Esimerkki Futuricen sosiaalisesta sovelluksesta on lounasruletti, joka dataan perustuen yhdistää lounasseurueiksi henkilöitä, jotka eivät vielä ole olleet tekemisissä toistensa kanssa tai joiden ajattelu tai osaaminen on etäällä toisistaan.

Tarja Pääkkönen

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Tarja Pääkkönen. Hän nosti aamun annista esiin neljä seikkaa: 1. Uusiutumisen pakko on olemassa ja se alkaa kulttuurin muutoksella. Tässä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat isossa roolissa. 2. Perinteisistä strategioista on siirryttävä alustastrategioihin, yksin tekeminen ei enää riitä. 3. Datan määrä kasvaa. Olennainen kysymys on, minkä datan pohjalta päätökset tehdään. Myös hallituksen on otettava haltuun digitaalisen maailman mittarit. 4. Ihmiset, osaaminen ja kahvimaito. Kahvimaito siksi, että se happanee nopeasti. Miten henkilöstö, tiimit ja johto uusiutuvat?