DIFin lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta

Sosiaali- ja terveysministeriölle 13.2.2020

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä DIF) kannattaa tasa-arvo-ohjelmassa esitettyä tapaa edistää sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi on lisännyt tehokkaasti naisten osuutta hallituksissa ilman kiintiösääntelyä. Myös valtio-omistajan tavoitteenasetanta valtio-omisteisten yhtiöiden hallituskokoonpanojen sukupuolijakaumalle on kannatettava keino edistää hallitusten monimuotoisuutta.

Viimeisen 10 vuoden aikana naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kasvanut merkittävästi ja on nykyään suurissa pörssiyhtiöissä noin kolmannes. Kehitystä kuvaa myös se, että DIFin jäsenistä noin kolmannes on naisia. Itsesääntelyyn ja valtio-omistajan tavoiteasetantaan perustuva suotuisa kehitys on oikea ja tehokas tapa edistää naisten hallituspaikkoja.

Hallituspaikkojen sukupuolijakauma on nykyisellään tyydyttävällä tasolla. Sen sijaan johtoryhmissä naisten osuus liiketoimintojen johtajista on selvästi vähäisempi kuin hallituspaikoista. Toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin suuret. Naisten osuus johtoryhmätasoisessa liiketoimintajohdossa on lähes olematon pörssimme suurimmalla sektorilla, teollisuustuotteet ja -palvelut -alalla, vain kaksi prosenttia, kun muilla toimialoilla naisia on liiketoimintajohdossa selvästi enemmän, mikä ilmenee Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksistä.

Julkisen vallan tasa-arvotyössä onkin kiintiösääntelyn sijaan syytä keskittyä siihen, miten voidaan varhaiskasvatuksesta lukien edistää nykyistä monipuolisempia asenteita sukupuolten rooleista ja myös kannustaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja naisia hakeutumaan teknis-tieteellisille ja kaupallisille aloille sekä johtotehtäviin. Hallituspaikat ovat jäävuoren huippu. Tärkeintä olisi keskittyä niihin juurisyihin, työmarkkinat ovat Suomessa niin vahvasti jakautuneet miesten ja naisten töihin.

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri