DIF:n lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi koskien osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin implementointia lähipiiritoimien osalta

Oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä myös ”DIF”) on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyötä. Yhdistyksellä on 695 henkilöjäsentä, joilla kaikilla on merkittävää kokemusta hallitustyöstä. DIF kuuluu eurooppalaisten hallitusammattilaisten yhdistysten kattojärjestöön The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa). Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

DIF kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja esittää asiassa kunnioittavasti seuraavaa:

DIF katsoo, että ehdotuksen valmistelu on edennyt oikeaan suuntaan. Tietyltä osin sääntelyä on kuitenkin vielä tarkennettava ennen kuin se voidaan esittää hallituksen esityksen muodossa.

DIF kiinnittää erityisesti huomiota yhtiökokousasioiden käsittelyyn ja katsoo, että kaikki yhtiökokouksen toimivaltaan (OYL 5:5) kuuluvat asiat tulisi sulkea lähipiiritoimia koskevan sääntelyn ulkopuolelle. Esitetyssä muodossaan ehdotus antaa tilan hyvin eriäväisille tulkinnoille ja aiheuttaa epävarmuuden markkinoilla siitä, mitkä asiat kuuluvat lähipiiritoimia koskevan sääntelyn piiriin ja mitkä eivät.

Erityisesti ehdotuksessa käytetty määritelmä ”tavanomainen” on epäselvä. Osakeyhtiölaki ei anna mitään eväitä arvioida, mikä on ”tavanomaista liiketoimintaa” ja mitkä ovat ”tavanomaisia kaupallisia ehtoja” suhteessa yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluviin päätöksiin. Näissä päätöksissä kysymys ei lähtökohtaisesti ole liiketoiminnasta eikä kaupallisista ehdoista, eikä tällaisten päätösten ”tavanomaisuutta” ole aikaisemmin tarvinnut arvioida. Nyt käsillä olevat perustelut eivät läheskään riittävällä tavalla pysty kuvamaan, miten uusi käsite, ”tavanomaisuus”, pitäisi ymmärtää. On ylipäätään erittäin epätodennäköistä, että pikaisesti laaditut lain perustelutekstit pystyisivät – edes teoriassa – normittamaan uuden käsitteen (oikeastaan yhtiöoikeudellisen periaatteen) tavalla, joka antaisi riittävän vastauksen yhtiöiden käytännön kysymyksiin. Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että ehdotetut perustelut ovat sekavat ja epäjohdonmukaiset.

Lähipiiritoimia koskeva sääntelyn ei tulisikaan lainkaan koskea yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvia asioita, joiden osalta nykyinen sääntely antaa tarvittavan suojan vähemmisöosakkeenomistajille.  Ruotsissa annetussa selvityksessä näin on ehdotettu ja yhtiökokousasiat on suljettu sääntelyn ulkopuolelle. DIF katsoo, että näin tulisi toimia myös Suomen sääntelyn osalta ja selkeästi joko viitata siihen, että sääntely ei koske yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvia asioita, koskee ainoastaan osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisia asioita tai siten, että ehdotetussa osakeyhtiölain 5 luvun 14a §:ssä lueteltaisiin kaikki yhtiökokousasiat.

DIF kiinnittää lisäksi huomiota sivulla 51 esitettyihin 6 luvun 16a §:n uuden kohdan 2) perusteluihin. Peruisteluissa tulisi selkeästi todeta, että lainmuutoksella ei ole tarkoitus muuttaa voimassa olevaa oikeustilaa, jonka nojalla hallitus jo valvoo lähipiiritransaktioita osana taloudellisen raportoinnin valvontaa. Ilmaisu hallituksen ”seuranta- ja arviointivelvollisuudesta” on tältä osin tarkennettava tai selvennettävä.

Liitteenä DIF toimittaa esimerkinomaisen luettelon ehdotuksen kohdista, jotka ovat tulkinnanvaraisia, mikäli yllä mainittua muutosta sulkea pois yhtiökokousasiat täysin sääntelyn piiristä ei tehdä. DIF viittaa myös aikaisempiin lausuntoihinsa asiassa, jotka täydentävät tämän lausunnon. Päivämäärät toimivat linkkeinä lausuntoihin:

05.09.2018: Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanon lähipiiriliike­toimia koskeva kuulemistilaisuus 20.8.2018

31.05.2018: DIF:n lausunto osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän työryhmä­muistiosta (VM080:00/2017)

14.12.2017: Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivimuutoksen voimaansaattaminen – lakimuutoksissa tavoitteeksi pohjoismaisen yhtiömallin tehokkuusedun hyödyntäminen

15.03.2017: DIF:n kannanotto: Osakkeenomistajien oikeuksia käsittelevän direktiivin valmisteluun työryhmä

16.06.2014: Lausunto koskien valtioneuvoston U-kirjelmää osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin muuttamisehdotuksesta (”EU direktiivi­ehdotus”)

DIF on valmis avustamaan asiassa ja tulemme mielellään keskustelemaan asiasta tai avustamaan sääntelyn valmistelussa.

 

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Kirsi Komi                                            Maarit Aarni-Sirviö
Hallituksen puheenjohtaja               Pääsihteeri