Osakkeenomistajien oikeudet -muutoksessa hyödynnettävä pohjoismaista yhtiömallia

DIF on ollut 9.11.2017 kuultavana valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä, joka valmistelee EU:n Osakkeenomistajien oikeudet -direktiiviin perustuvia säädösmuutoksia.

 

DIF korostaa kannassaan suomalaista ja pohjoismaista yhtiöoikeuslainsäädäntöä, jonka etuna on lakimääräisten yhtiöorgaanien keskinäisten suhteiden selkeys: hallitus on kaikista toimistaan vastuussa yhtiökokoukselle. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan nimittäminen on nimenomaan hallituksen, ei yhtiökokouksen, tehtävä. Jos palkitsemisesta päättäminen olisi osoitettu muulle kuin rekrytoinnista päättävälle hallitukselle, vaikeuttaisi se merkittävällä tavalla rekrytoinnin toteuttamista käytännössä.

Suomessa osakkeenomistajat voivat myös vaihtaa hallituksen rekrytointia seuraavassa yhtiökokouksessa samalla tavalla riippumatta siitä, onko edellisen yhtiökokouksen palkitsemiskannanotto ollut sitova vai neuvoa-antava. Yhtiökokouksen kannanoton johdon palkitsemiskysymyksiin tulisi olla neuvoa-antava.

Direktiivi edellyttää, että hallituksen jäsenten samoin kuin toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitsemistiedot ovat julkisia. DIF pitää tätä tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna. Sen sijaan palkitsemisen avoimuuden ulottaminen pakottavalla lainsäännöksellä toimitusjohtajan alaiseen johtoryhmään ei ole osakkaiden edun mukaista.

DIF:n Policy-valiokunnan muistio kannanotosta on luettavissa täältä.