Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 2/2019

Osakkeenomistajien oikeudet -direktiiviin liittyvät muutokset muun muassa arvopaperimarkkinalakiin ja osakeyhtiölakiin on julkaistu säädöskokoelmassa.

10.6.2019 tulivat voimaan kaikkiin osakeyhtiöihin vaikuttavat muutokset lähipiirisääntelyyn. Pörssiyhtiöiden päätöksenteossa lähipiirisääntely tuli uudella tavalla osaksi johdon ja osakkeenomistajien esteellisyyttä päätöksenteossa. He eivät muun muassa saa yleensä osallistua päätöksentekoon, joka koskee yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumatonta tai muutoin kuin tavanomaisin kaupallisin ehdoin toteutettavaa sopimusta tai toimea, jos osapuolena on hän tai häneen lähipiirisuhteessa oleva pörssiyhtiön lähipiiriläinen. Pääsääntöön on poikkeuksia, muun muassa pörssiyhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhteisöjen väliset toimet.

Pörssiyhtiön on arvopaperimarkkinalakiin tulleen muutoksen perusteella 10.6.2019 alkaen julkistettava sellainen osakeyhtiölaissa tarkoitettu lähipiiritoimi, joka on olennainen osakkeenomistajan kannalta.

Palkitsemiseen liittyvät muutokset tulevat sovellettaviksi ensimmäistä kertaa vuoden 2020 aikana pidettävissä yhtiökokouksissa sekä vuonna 2020 alkavaa tilikautta koskevassa raportoinnissa.

Suomen hallinnointikoodia on päivitettävä edellä mainitun osakkeenomistajien oikeudet -paketin vuoksi. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen asettaman työryhmän (puheenjohtajana asianajaja Pauliina Tenhunen, jäseninä muun muassa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa ja yhdistyksen Policy-valiokunnan jäsen, vuorineuvos Jorma Eloranta) valmistelema luonnos uudistetusta koodista on parhaillaan lausuntokierroksella 5.8.2019 saakka. Yhdistys on 27.6.2019 antanut luonnoksesta lausunnon.

Niin sanotut tosiasialliset edunsaajat on 1.7.2019 alkaen ilmoitettava kaupparekisteriin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (”rahanpesulaki”) ja taustalla olevan EU-direktiivin muutoksien vuoksi. Velvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityiset elinkeinonharjoittajat), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät kuitenkaan tee ilmoitusta. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun tosiasiallisena edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Tosiasiallisena edunsaajana pidetään luonnollista henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Jos tosiasiallisia edunsaajia ei edellä mainituilla perusteilla ole, sellaisina pidetään (yksinkertaistetusti sanoen) yrityksen johtoon kuuluvia.

Pörssiyhtiöitä lukuun ottamatta yritysten, yhdistysten ja säätiöiden on 1.1.2019 alkaen ollut pidettävä ”täsmällistä ja ajantasaista” tietoa tosiasiallisista edunsaajistaan. Tiedot on annettava pyynnöstä niille, jotka ovat rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisia (muun muassa pankit, tilitoimistot, asianajajat ja tilintarkastajat), koska niillä on velvollisuus tuntea asiakkaansa myös tältä osin

EU:n strategiatyössä kestävän kehityksen rahoitukselle on komission asettama asiantuntijaryhmä kehittämässä muun muassa taloudellisten toimien luokitusjärjestelmää (eräänlainen taksonomia). Ryhmä aloitti työnsä heinäkuussa 2018 ja julkaisi 18.6.2019 teknisen raporttinsa, jossa esitetään perusteet EU-tasoiselle luokitusjärjestelmälle. Samalla julkaistiin järjestelmää selventävä raportti. Lausuntokierroksen on tarkoitus alkaa heinäkuussa 2019. Asiantuntijatyöryhmän toimikautta on jatkettu tämän vuoden loppuun.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden lähdeverotukseen liittyvä verovastuu tulee muuttumaan muun muassa pörssiyhtiön verovastuun osalta 1.1.2021 alkaen, kun rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamiseen säädöskokoelmassa julkaistu muutos (522/2019) ja siihen liittyvät muut muutokset astuvat voimaan. Edellisen eduskunnan talous- ja valtiovarainvaliokunnissa arvosteltiin kyseisen hallituksen esityksen (292/2018) lainvalmistelun tasoa ja edellytettiin, että uusi hallitus arvioi säännösten muutostarpeita vielä ennen eduskunnan silti hyväksymän muutoksen voimaantuloa. Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa ei ole asiasta nimenomaista mainintaa.