DIF jätti lausunnon rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä

DIF on 16.6.2022 jättänyt oikeusministeriölle lausunnon rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevan yhtiöoikeudellisen direktiivin täytäntöönpano -työryhmän mietinnöstä.

Oikeusministeriö asettaman työryhmän mietintö direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajat ylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2121 yhtiöoikeuden alaan kuuluvien säännösten kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi julkaistiin toukokuussa 2022.

Työryhmä ehdottaa muutoksia osakeyhtiölain sulautumista ja jakautumista koskeviin säännöksiin. Ehdotuksen periaatteellisesti merkittävimmät muutokset liittyvät rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin, joissa suomalainen yhtiö on sulautumassa, jakautumassa tai siirtämässä kotipaikkansa ulkomaille.

DIF lausuu, että ehdotetun kaltaiset yhtiöoikeuden alaan kuuluvien säännösten muutokset, vaikka periaatteessa positiivisia, eivät todennäköisesti tällaisena kokonaisuutena selkeyttäisi nykytilannetta paremmaksi vaan vain lisäisivät epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Sinänsä kotipaikan siirron sääntely erillisenä järjestelynä selkeyttäisi nykytilannetta, jossa siirrot toteutettaisiin sulautumisen kautta.

Esimerkkeinä epätoivotusta vaikeuttamisesta rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä DIF nostaa esille erityisesti ehdotetun ennakollisen rekisteriviranomaisen valvontamenettelyn sekä ehdotetun ylimääräisen rahavastikkeen rajat ylittävissä sulautumisissa.

DIFin jättämä lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa Lausuntopalvelussa.