DIF lausui etäkokouksia koskevasta osakeyhtiölain muutosesityksestä

DIF on 18.5.2022 antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp), jossa ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, asunto-osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja yhdistyslakia siten, että yhtiökokoukset, osuuskunnan ja edustajiston kokoukset sekä yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukset voidaan tietyin edellytyksin järjestää kokonaan etäyhteyden välityksellä tai hybridikokouksena.

DIF kannattaa digitaalisten yhtiökokousten mahdollistamista sekä puitteiden luomista näiden kehittämiselle. DIF korostaa, että yhtiöillä tulee olla mahdollisimman laaja valinnanvapaus kokoukseen liittyvissä järjestelyissä, jotta tulevaa digitaalista kehitystä voidaan tarkoituksenmukaisesti hyödyntää. Yhtiökokoussääntelyn tulee siten kestää aikaa, tulevia teknologisia ratkaisuja ja niiden mukaisia kokousskenaarioita.

Ehdotettu lakiesitys on paikoin yksityiskohtainen ja perustuu ennakointiin etäkokousmuotojen kehityskulusta. Sääntelyn sallivuus ja rajaaminen on tärkeää, koska kokouskäytännöt kehittyvät nopeasti, eivätkä kaikki asiaan liittyvät kysymykset ole puhtaasti juridisia.

Lausunnossa otetaan kantaa myös muun muassa hybridikokouksiin, osakkeenomistajien osallistumisoikeuksien määrittelyyn sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asemaan.

Koko lausunto