Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 1/2019

Osakkeenomistajien oikeudet -direktiiviin liittyvät muutokset muun muassa arvopaperimarkkinalakiin ja osakeyhtiölakiin on viimein käsitelty eduskunnassa (eduskunnan vastaus 276/2018 vp). Yhdistyksen kannalta keskeiset asiat paketissa liittyvät hallituksen ja toimitusjohtajan (sekä mahdollisen hallintoneuvoston) palkitsemisen käsittelyyn pörssiyhtiön hallinnossa, pörssiyhtiöiden palkitsemista koskevan raportoinnin täsmentämiseen sekä lähipiiriliiketoimien raportointiin ja mahdolliseen käsittelyyn pörssiyhtiön yhtiökokouksissa.

Eduskunta hieman muutti hallituksen esitystä (HE 305/2018 vp), joka sekin oli kokenut monta muokkausta, eräs versio oli lausuntokierroksella pariin otteeseen vuoden 2018 aikana. DIF:n lausunto esityksestä löytyy yhdistyksen verkkosivuilta. Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvän eriävän mielipiteen sisältämät lausumaehdotukset pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien ja heidän saamiensa tulojen julkisuudesta eivät menneet läpi.

Lainmuutokset tulevat voimaan kesällä 2019. Merkittävimmät palkitsemiseen liittyvät muutokset tulevat sovellettaviksi ensimmäistä kertaa vuoden 2020 aikana pidettävissä yhtiökokouksissa sekä vuonna 2020 alkavaa tilikautta koskevassa raportoinnissa.

EU:n komissio on lisäksi julkistanut direktiiviä täydentävän ohjeistuksen tietojenkulusta yhtiöiden ja osakkeenomistajien välillä.

Suomen hallinnointikoodia on päivitettävä edellä käsitellyn osakkeenomistajien oikeudet -paketin vuoksi. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on asettanut työryhmän (puheenjohtajana asianajaja Pauliina Tenhunen, jäseninä muun muassa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa ja yhdistyksen Policy-valiokunnan jäsen, vuorineuvos Jorma Eloranta) valmistelemaan muutoksia voimassaolevaan hallinnointikoodiin. Työsuunnitelman mukaisena tavoitteena on julkaista ehdotus uudeksi hallinnointikoodiksi lausunnoille toukokuussa 2019. Lausuntojen perusteella viimeistelty lopullinen hallinnointikoodi tulisi siten julkaistuksi vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja sovellettavaksi 1.1.2020 alkaen.

Liikkuvuus rajojen yli EU:ssa otti pienen kehitysaskeleen, kun pysyvien edustajien komiteassa (Coreper) 30.1.2019 kokoontuneet EU-suurlähettiläät sopivat neuvoston kannasta rajat ylittäviä yhtiömuodon muuttamisia sekä yritysten sulautumisia ja jakautumisia koskevaan direktiiviin. Tämä toivottavasti tehostaisi rajat ylittäviä järjestelyjä. Samalla myös kannustetaan jäsenmaita mahdollistamaan digitaalisten välineiden käyttöä kaikissa rajat ylittävien järjestelyjen viranomaisvaiheissa. Yhdistys on vuoden 2018 keväällä ottanut asiaan kantaa, lausunto saatavilla verkkosivuilla.

EU:n strategiatyössä kestävän kehityksen rahoitukselle on komission asettama asiantuntijaryhmä kehittämässä muun muassa taloudellisten toimien luokitusjärjestelmää (eräänlainen taksonomia). Ryhmä aloitti työnsä heinäkuussa 2018 ja jatkaa sitä kesäkuuhun 2019 saakka.

Tammikuussa 2019 toinen asiantuntijaryhmä julkaisi raporttinsa ilmastoa koskevista tiedonannoista. Raportti sisältää suosituksia koskien komission sitomattomien ohjeistusten päivittämistä ei-taloudelliseen raportointiin liittyen. Helmikuun alkuun mennessä noin 70 tahoa toimitti palautetta raportista. Sustainable finance -aiheista on keskusteltu yhdistyksen tilaisuuksissa.