Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 1/2024

Arvopaperimarkkinayhdistyksen koodihankkeet

AMY on uudistamassa pörssiyhtiöille laadittua hallinnointikoodia. Uudistus on vaiheittainen. Ensimmäinen vaihe keskittyy monimuotoisuuteen. Lisäksi AMY suunnittelee antavansa hallinnointikoodista erillisen suosituksen suunnattuihin osakeanteihin liittyvien tietojen julkaisemisesta.

Molemmista hankkeista on jo julkaistu suositusluonnokset. DIF on osallistunut niistä järjestettyihin kuulemistilaisuuksiin ja lausuntokierroksiin.

Osakeyhtiölain ja osuuskuntalain uudistaminen

Oikeusministeriö on tammikuussa asettanut työryhmän tarkistamaan osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskevaa sääntelyä. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on keventää yhtiöiden hallinnollista taakkaa ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä. Työssä hyödynnetään kahden vuonna 2020 valmistuneen valtioneuvoston TEAS-hankkeen tuloksia. DIF on mukana hankkeen seurantaryhmässä.

Kiintiödirektiivi

Pörssiyhtiöiden hallintoelinten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annetun direktiivin kansallinen täytäntöönpano on käynnissä, ja DIF on osallistunut asiaa koskeviin lausuntokierroksiin ja kuulemisiin.

Talven lausuntokierroksella yli puolet kannatti direktiivin säännösten täytäntöönpanoon ehdotettua mallia, jonka tavoitteena on panna direktiivi täytäntöön vähimmäisvaatimuksin ja jättää tilaa itsesääntelylle. Toisaalta monet pitivät ehdotettua soveltamisalaa liian kapeana tai toivoivat täytäntöönpanoon korkeampaa tavoitetasoa.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2024 ja muutossäännösten tulla voimaan 28.12.2024.

Direktiivin kattamien pörssiyhtiöiden hallituksissa tulisi olla noin 40 prosenttia vähemmän edustettua sukupuolta kesäkuuhun 2026 mennessä.

Yritysvastuudirektiivi

EU:n neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) käsitteli 15. maaliskuuta yritysvastuudirektiiviä.
Direktiiviehdotus muutettuna sai Coreperissa jäsenvaltioiden määräenemmistön tuen. Edellisen kerran asia oli esillä 28. helmikuuta. Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin 24.4.2024.

Yhdistys on osallistunut asiaan ecoDan kautta. Hallituksen vastuuta ja johdon palkitsemista koskevia kohtia ei enää ole direktiivissä, mutta ryhmäkannetta koskeva mahdollisuus on säilynyt. Kansallisen voimaanpanon määräaika on ilmeisesti vuosien 2026 ja 2027 vaihteessa.

Johdon palkkioiden verotusta koskeva ohje

Verohallinto päivitti hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotuksesta annettua ohjetta huhtikuussa. Muutokset olivat pääosin täsmentäviä. Uutta on muun muassa maininta mahdollisuudesta maksaa palkkio luontoisetuna sekä yhdistyksiä ja säätiöitä koskeva jakso.

Kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2) täytäntöönpano

Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle on lokakuussa. DIF on antanut lausunnon asiassa johdon vastuusääntelyn osalta.

Osakeomistusten yleisöjulkisuus

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että se ei tässä vaiheessa ryhdy jatkotoimiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistuksen yleisöjulkisuuden lisäämiseksi. Muutosten hyötyjen arvioitiin jäävän vähäisiksi suhteessa haittoihin.

 

Lisätietoa tässä katsauksessa mainituista hankkeista sekä muista sääntelyhankkeista löytyy aikaisemmin julkaistuista Policy-valiokunnan sääntelykatsauksista.