Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 4/2019

Hallinnointikoodin päivitys

Uusi hallinnointikoodi on julkaistu suomeksi ja englanniksi 15.11.2019, ruotsinkielinen versio tulee hieman myöhemmin. Uusi hallinnointikoodi tulee voimaan 1.1.2020.

Tiedot ”tosiasiallisista edunsaajista”

Niin sanotut tosiasialliset edunsaajat on ilmoitettava kaupparekisteriin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (”rahanpesulaki”) ja taustalla olevan EU-direktiivin muutoksien vuoksi. Ilmoitus on tehtävä 1.7.2019–1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Rekisteröintivelvoite koskee esimerkiksi yksityisiä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia mutta ei esimerkiksi pörssiyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä.

Valtioneuvoston tutkimushankkeita

Oikeusministeriö käynnisti keväällä 2019 kaksi selvitys- ja tutkimushanketta osakeyhtiölain ajantasaistamisesta. Selvitettävinä ovat yhtäältä kilpailukykytekijät ja toisaalta velkojiensuojaan liittyvät seikat. Hankkeiden perusteella mahdollisesti tehtävien toimien aikataulusta ei ole tietoa.

Tutkimushankkeisiin liittyvä kyselytutkimus on auki 19.1.2020 saakka. Kyselyyn voi vastata täällä > Hankesivustolta löytyy myös taustamateriaalia tutkimukseen liittyen.

Verotus

Eduskunta hyväksyi 16.12.2019 hallituksen esityksen, jossa ehdotettiin lisättäväksi elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin maastapoistumisverotusta koskevat säännökset. Uuden lainsäädännön mukaan varojen realisoitumaton arvo katsotaan veronalaiseksi tuloksi silloin, kun verovelvollinen siirtää Suomessa sijaitsevasta yhteisöstä tai kiinteästä toimipaikastaan varoja tai kiinteän toimipaikan liiketoiminnan toisessa valtiossa olevaan päätoimipaikkaansa tai kiinteään toimipaikkaansa ja Suomella ei siirron johdosta olisi enää verotusoikeutta kyseisiin varoihin, tai yhteisön verotuksellinen kotipaikka siirtyy toiseen valtioon. HE-luonnos oli lausuntokierroksella 14.6.2019–8.8.2019.

OECD hakee yhteistä linjaa merkittäviksi uusiksi säännöiksi ja laskentatavoiksi kansainvälisessä verotuksessa. Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on saada monikansalliset teknologia- ja kuluttajatuoteyhtiöt maksamaan yhteisö- eli yritysveroja voitoistaan niihin maihin, joissa voitot syntyvät. Toisena tavoitteena on sopia jäsenmaiden kesken siitä, että yritykset maksaisivat veroistaan tietyn minimin verran veroa johonkin maahan. Tavoitteena on, että G20-maiden kesken saataisiin sovittua uudistuksen pääpiirteistä tammikuuhun 2020 mennessä.

EU:ssa vireillä olevia hankkeita

EU:n hankkeessa kestävän kehityksen rahoitukselle saavutettiin joulukuussa poliittinen konsensus kestävyysluokitusjärjestelmästä (ns. taksonomia). Lisäksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin joulukuussa asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla. Asetus tulee sovellettavaksi maaliskuussa 2021. Vertailuarvojen hallinnoijien tulee noudattaa muutosasetusta vähähiilisyyden vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta huhtikuusta 2020 alkaen.

Heinäkuussa voimaan tullut direktiivi (EU) 2019/1023 koskee ylivelkaantuneen liiketoiminnan ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä (Suomessa yrityssaneeraus) ja uuden mahdollisuuden antamista maksukyvyttömille yrittäjille rajaamalla näiden henkilökohtaista velkavastuuta (Suomessa velkajärjestely) sekä toimenpiteitä kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen harmonisoimiseksi jäsenmaissa. Yhtenä osana tavoitteita on kannustaa niin sanottua startup-toimintaa. Direktiivi on saatettava jäsenmaissa voimaan viimeistään heinäkuussa 2021. Asiaa valmistelemaan ei Suomessa ole vielä asetettu työryhmää.

Komissio antoi keväällä 2018 ehdotuksensa rajat ylittäviä kotipaikan siirtoja, sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi direktiiviksi sekä direktiiviksi digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla. Molemmista ehdotuksista on saavutettu kompromissi toimielinten välisissä neuvotteluissa. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 27.11.2019 direktiivin, jolla muutetaan direktiiviä 2017/1132. Uudella direktiivillä helpotetaan rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä. Jäsenvaltioilla on kolme vuotta (11/2022) aikaa implementoida direktiivi. Asiaa valmistelemaan ei Suomessa ole vielä asetettu työryhmää.