Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi 2020 julkaistu

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin. Koodi on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Koodin ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa oli koodin valmistelleen työryhmän jäsen.

Pääosin koodimuutokset perustuvat osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin tuomiin velvoitteisiin.

Toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti

Jatkossa pörssiyhtiön on laadittava toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti, jotka koskevat yhtiön hallitusta, mahdollista hallintoneuvostoa ja toimitusjohtajaa sekä toimitusjohtajan sijaista. Palkitsemispolitiikka on esitettävä pörssiyhtiön yhtiökokoukselle kevään 2020 yhtiökokouksessa ja sen jälkeen vähintään neljän vuoden välein.

Toteutunutta palkitsemista kuvaava toimielinten palkitsemisraportti on esitettävä yhtiökokoukselle ensimmäisen kerran keväällä 2021.

Muun johtoryhmän palkitsemista koskevat tiedot annetaan jatkossa yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisen raportointiosiossa on myös tarkistuslista raportointivelvoitteiden selkeyttämiseksi.

Tarkastusvaliokunta, suositus 16 (ja suositus 8)

Tarkastusvaliokuntaa koskevaa suositusta ja sen perusteluita on täsmennetty vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä tarkastusvaliokunnan jäsenen pätevyys- ja asiantuntemusvaatimuksen osalta (ks. myös suosituksen 8 perustelujen lisäys).

Tämän lisäksi suosituksen perustelutekstissä olevia tarkastusvaliokunnan pakollisia, esimerkiksi tilintarkastukseen liittyviä ja muita tehtäviä on täsmennetty.

Lähipiiritoimet, suositus 27

Suositus ja sen perustelut on uudistettu kokonaisuudessaan. Suositus edellyttää jatkossa kaikilta yhtiöiltä lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteiden määrittelyä ja selostamista. Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa lähipiiritoimien asianmukainen päätöksenteko osakeyhtiölain uusien vaatimusten mukaisesti.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus, suositus 10

Hallituksen on jatkossa ilmoitettava, ketkä hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Tämän lisäksi on ilmoitettava perusteet, joiden vuoksi hallituksen jäsenen ei katsota olevan riippumaton.

Riippumattomuuden kokonaisarviointia koskevia kriteereitä on täydennetty siten, että kriteerien tulkinnassa voivat tulla arvioitavaksi esimerkiksi osakkeenomistajan hallituksen jäsenelle muutoin kuin työ- tai toimisuhteen perusteella maksamat ja tarjoamat taloudelliset etuudet.