Työryhmä: Pörssiyhtiön hallitus päättää jatkossakin toimitusjohtajan palkitsemisesta

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin uudistus eteni lausuntokierrokselle.

Valtiovarainministeriön osakkeenomistajien oikeudet -työryhmä on maanantaina 16.4.2018 antanut raporttinsa koskien osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä. Työryhmän ehdottamat muutokset koskevat esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien avoimuutta ja toimitusjohtajan palkitsemista.

Jatkossakin pörssiyhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Palkitsemispolitiikkaa koskeva sääntely kuitenkin edellyttäisi, että toimitusjohtajan palkitseminen perustuu hallituksen laatimaan palkitsemispolitiikkaan, joka käsitellään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättäisi, kannattaako se esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös olisi kuitenkin vain neuvoa-antava. Hallitus myös saisi poiketa palkitsemispolitiikastaan, jos se on yhtiön pitkän aikavälin etujen varmistamiseksi aiheellista.

Ehdotuksen läpimeno on epävarmaa, sillä työryhmässä oli erimielisyyttä yhtiökokouksen päätöksen sitovuudesta. Valtiovarainministeriötä ja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:tä edustavat työryhmäjäsenet liittivät raporttiin palkitsemisasiasta eriävät lausumat: heidän mukaansa palkitsemispolitiikkaa koskevan yhtiökokouspäätöksen tulisi aina olla pakottavasti hallitusta sitova.

Raportissa esitetään myös lähipiirisääntelyn muuttamista, jonka myötä esteellisyyssäännökset kumottaisiin tarpeettomina. Lähipiiritoimella tarkoitettaisiin osakkeenomistajien kannalta olennaista, yhtiön tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa tai muutoin kuin kaupallisin ehdoin lähipiiriläisen kanssa tehtävää tointa. Tämä ehdotus koskee kaikkia osakeyhtiöitä, ei vain pörssiyhtiöitä.

Lisäksi työryhmä esittää direktiivin edellyttämiä informointivelvoitteita institutionaalisille sijoittajille ja omaisuudenhoitajille: niiden tulee julkistaa periaatteensa sijoituskohteiden omistajaohjauksessa. Niin ikään raportissa ehdotetaan uusia säännöksiä, jotka mahdollistavat pörssiyhtiölle omistajiensa tunnistamisen myös moniportaisten hallintaketjujen takaa.

Lue lisää osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän muistiosta.