DIF ottaa kantaa

DIF auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä. DIF on johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä Suomessa.

Yllä olevista lauseista ensimmäinen on DIF:n missio ja jälkimmäinen DIF:n visio. Kummassakin viitataan hallitustyöhön. Mutta mitä hallitustyö oikein on?

Noin vuosi sitten DIF:n hallituksessa käynnistyi keskustelu siitä, että Suomesta ei vielä löydy yksinkertaista kuvausta siitä, mitä hallitustyöhön sisältyy ja miltä hyvä hallitustyö näyttää. Vaikka asiasta vallinnee maassamme laaja yhteisymmärrys, sitä ei ole aikaisemmin kiteytetty tavalla, joka olisi helposti kommunikoitavissa kaikille sidosryhmille.

Vapaus on sitä, että saa kantaa vastuuta.

Tätä taustaa vasten DIF:n hallitus on laatinut alla olevat Hyvän hallitustyön kulmakivet, jotka esitettiin ensimmäistä kertaa julkisesti yhdistyksen vuosikokouksessa toukokuussa. Toivon kulmakivilistamme synnyttävän DIF:n jäsenistössä runsasta ja kantaa ottavaa keskustelua.

  1. Hallitus toimii yhtiön parhaaksi. Hallituksen jäsenet eivät tehtävässään edusta kenenkään yksittäisen osakkeenomistajan intressejä.
  2. Hallitus edistää omistajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöön.
  3. Hallituksen keskeinen tehtävä on ymmärtää toimintaympäristö sekä päättää yhtiön strategiasta ja varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttaminen.
  4. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on toimitusjohtajan valitseminen, palkitseminen ja erottaminen. Hallitus – ei yksin hallituksen puheenjohtaja – on toimitusjohtajan esimies. Hallitus tuntee myös yhtiön muut avainhenkilöt.
  5. Hallitus tukee ja innostaa johtoa sekä tarvittaessa haastaa toimivaa johtoa rakentavasti.
  6. Hallitus luo yhtiöön tehokkaan palkitsemisjärjestelmän. Se löytää oikeat mittarit tavoitteiden asetantaan, saavutusten mittaamiseen ja niiden perusteella palkitsemiseen.
  7. Hallituksessa on monipuolista osaamista. Hallitus on monimuotoinen ja toimii niin, että sen jäsenet ovat keskenään tasavertaisia ja kokouksissa vallitsee avoin keskusteluilmapiiri.
  8. Hallituksen jäsen tuntee osakeyhtiölain, hyvän hallintotavan ja siihen liittyvän säännöstön. Hallitus valvoo yhtiön toiminnan asianmukaista järjestämistä ja lainmukaisuutta.
  9. Lakien noudattamisen lisäksi hallitus toimii eettisesti ja moraalisesti kestävällä tavalla, vastuullisesti ja sääntely-ympäristöä ennakoiden.
  10. Hallitus ja sen jokainen jäsen toimii aina huolellisesti.

DIF päätti toukokuussa, että se pyrkii aikaisempaa vahvemmin myötävaikuttamaan siihen, että maahamme muodostuisi nykyistä laajempi ja syvällisempi tietoisuus pohjoismaisen hyvän hallintotavan sekä hyvän hallitustyön sisällöstä ja käytännöistä. Kun näiden positiivinen yhteisvaikutus maamme yrityskannan kehityksen vauhdittajina ymmärretään, voimme DIF:n jäseninä iloita siitä, että hallitusvastuun kantaminen Suomessa on mielekäs ja positiivinen tehtävä. Hyvin hoidettuna se energisoi paitsi yrityksiä myös yhteiskuntaa laajemminkin.

Vapaus on sitä, että saa kantaa vastuuta.

Kun ryhdyin puheenjohtajaksi keväällä 2016 tein kolme keskeistä linjausta: Halusin muuttaa DIF:n profiilia ’hallitusammatilaisten’ järjestöstä hallitusvastuuta kantavien ihmisten yhdistykseksi, siirtää toiminnan ja sisältöjen painopistettä hyvästä hallintotavasta hyvään hallitustyöhön sekä vahvistaa DIF:n kansainvälisiä yhteyksiä.

Olen ilolla seurannut kahden ensimmäisen tavoitteen nopeaa toteutumista. Toivon kovasti, että kolmaskin tavoite toteutuu aikanaan. Suomen elinkeinoelämä ja yhteiskunta laajemminkin tarvitsevat kansainvälisiä vaikutteita, jotta pysymme ajan hermolla.

Olen erinomaisen kiitollinen niistä kaikista hyvistä opeista, jotka DIF:n puheenjohtajavuodet ovat minulle antaneet. Erityisesti opin arvostamaan hyvin organisoidun ja ammattitaitoisen toimiston ja vahvan kumppaniverkoston valtavaa merkitystä sekä motivoitujen luottamushenkilöiden valmiutta huomattavan suuriin panoksiin yhdistyksen agendan hyväksi. Pidän nämä opit vahvasti mielessäni Perheyritysten liittossa, jossa aloitin puheenjohtajana tammikuussa.

Kaikille DIF:läisille haluan näin toivottaa rentouttavia kesähetkiä ja työn innostusta lomien jälkeen!

Philip

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
1 Jätä kommentti
vanhimmat
uusimmat suosituin
Inline Feedbacks
View all comments
Jyri Wesanko
Jyri Wesanko
5 vuotta sitten

Kiitos DIF:n hallitukselle ja Philiplle näistä erinomaisista hallitustyön kulmakivistä.

Kokonaisuudessaan juuri oikeisiin asioihin painottuva muistilista, mutta erityisesti kohta 9 on mielestäni hyvin muotoiltu. Se, että yritys toimii vain regulaation mahdollistamissa rajoissa, ei tietenkään enää riitä. ”Technically, this is still legal and we can do this”. Tämäntyyppinen pohdinta on monen yritysarvon romahduttaneen päätöksen takana. Toimivan johdon pitää johtaa yritystä vaatimusten mukaisesti, mutta lisäksi myös vastuullisesti ja eettisesti. Hallituksen pitää kyetä valvomaan sitä. Kyseinen rooli on hallituksen jäsenille merkittävä, mutta voi olla samalla myös haastava toteuttaa. Arvojen, Code of conductin ja periaatteiden noudattamisen valvominen edellyttää erityistä raportointia toimitusjohtajalta.