Hallitustyöskentelyn fokus eli Board Agenda

Board Agenda auttaa hallitusta keskittymään oikeisiin asioihin nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Toimitusjohtajan valintaa ja erottamista on ”aina” pidetty hallituksen tärkeimpinä yksittäisinä päätöksinä. Myös minä olen tätä mieltä. Toiseksi tärkeimpänä päätöksenä pidän sitä, että hallitus valitsee ne kysymykset, joiden käsittelyä hallituksessa se pitää seuraavien 12–18 kuukauden aikana yrityksen menestymisen kannalta tärkeimpänä. Näitä fokus-asioita tai asiakokonaisuuksia ei saa olla liian monta, 3–5 on sopiva määrä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa tämä Board Agendan valinta on erityisen tärkeää. Sisältö riippuu yrityksen tilasta, toimintaympäristöstä ja monesta muusta asiasta. Niissä yrityksissä, joissa toimin, kolme keskeisintä teemaa liittyvät yleisesti sanoihin growth, operational exellence ja people.

Growth

Kannattava kasvu on keskeisellä sijalla ja sen toteuttamiseen liittyvät kysymykset kuten uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien kehittäminen ja R&D, yritysostot, yhteistyömallit start up -maailman ja scale up eli kasvuyritysten sekä yliopistojen/tutkimuslaitosten kanssa. Hackatronit ovat eräs käytännön työkalu. Luonnollisesti myös asiakkuuksiin liittyvät asiat, kaupalliset asiat ja digitaalisuuden hyödyntäminen reaaliaikaisessa hinnoittelussa nousevat esille.

Peruskysymys ei ole, paljonko rahaa pannaan digitaalisuuteen tai montako kehitysprojektia tai mobiiliappia firmassa on käytössä. Kyse on kestävien kilpailuetujen rakentamisesta, sellaisista, joista asiakas on valmis maksamaan ja joiden tuottaminen tulee aikaisempaa olennaisesti edullisemmaksi.

Kasvuun liittyy myös rohkeus. Kasvu edellyttää riskien ottamista ja riskien realisoitumisen sietämistä.

Hallituksen toiseksi tärkein tehtävä on valita oikeat teemat.

Operational exellence

Useat Key Performance Indicators ja Must-Win Battles kohdistuvat olemassa olevan liiketoiminnan tuottavuuteen ja tehokkuuteen, mikä usein tarkoittaa uutta tapaa toimia ja uusia työkaluja. Työ- ja prosessiturvallisuus korreloi positiivisesti laadun ja hyvän tuottavuuden kanssa. Esimerkiksi Nesteellä ja Stora Ensolla hallitukselle raportoidaan kunkin kokouksen alussa turvallisuustulokset.

People

Aina on sanottu, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, mutta vasta muutaman viime vuosikymmenen aikana sen mukaisesti on alettu toimia.

Hallituksen rooli on arvioida toimitusjohtajan, muun johtajiston ja henkilöstön osaamista suhteessa yrityksen strategiseen uudistumistarpeeseen.  Hallituksen tulee myös valvoa, että yrityksessä huolehditaan strategisten muutostarpeiden mukaisesti rekrytoinneista, koulutuksesta, tehtäväkierrosta ja uralla etenemisistä.

Seuraajasuunnittelu on eräs keskeisistä hallituksen ja ylimmän johdon tehtävistä. Kaikissa puheenjohtamissani yhtiöissä hallitus on laatinut kirjallisen toimitusjohtajaprofiilin ja prosessin siltä varalta, jos ja kun sitä joskus tarvitaan. Ne arvioidaan vuosittain strategiakierroksen jälkeen ja pidetään mielessä avainjohtajien esiintymisten yhteydessä ja heidän kehitysohjelmiaan laadittaessa.

Yrityskulttuurin muuttaminen kestää aina vuosia. Kun yritysympäristö ja kilpailukenttä muuttuvat nopeasti, uteliaasti ja nöyrästi muutoksiin suhtautuvat yritykset ja yksilöt pärjäävät. Hyvät yritykset seuraavat ja mittaavat työkulttuuria ja johtamista, ja hallitus saa näistä tuloksista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä katsaukset.

Entä mitä muiden isohkojen yritysten hallituksissa käsitellään?

J.P. Morganin Board Forumissa viime marraskuussa yli sadan suuryrityksen hallituksen puheenjohtajat keskustelivat hallitustyöstä. Minulle jäi mieleen hyvän suhdannevaiheen luomat mahdollisuudet ympäri maailmaa monista geopoliittisista riskeistä huolimatta, yritysten varautuminen disruptiivisiin riskeihin, kyberhyökkäyksien torjuminen ja seuraajasuunnittelun tärkeys sekä hallituksen kokoonpanon diversiteetti, monipuolisuus. Myös pörssiyhtiöihin kohdistuva aktivismitoiminta ja hallituksen rooli osakkeenomistajien etujen puolustajana take over -koodin tarkoittamassa tilanteessa oli vahvasti esillä.

Kirjoitus on ote Jorma Elorannan Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n ja Oulun Kauppakamarin Hallitustyöseminaarissa ”Digitaalisuus haastaa hallituksen”, 14.11.2017 Oulussa pitämästä alustuksesta