Omistajat hallitukseen

Suomessa on hyvä osakeyhtiölaki. Sen keskeiset lähtökohdat antavat edellytykset hyvälle hallinnolle ja erilaisille menestyksekkäille toimintamalleille.

Pörssiyhtiön merkittävä omistaja voi harkintansa mukaan jättäytyä passiiviseksi sijoittajaksi, osallistua aktiivisesti yhtiökokouksen päätöksien tekemiseen, kuten hallitusvalintoihin, tai tulla henkilökohtaisesti mukaan hallitustyöhön.

Lakimme mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, joita kaikkien yhtiön päätöksentekijöiden tulee kohdella yhdenvertaisesti, minkään merkittävänkään osakastahon intressejä suosimatta yhtiön tai muiden osakkaiden kustannuksella.

Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallituksen jäsenet ovat tästä lojaliteettivelvoitteessaan henkilökohtaisesti vastuussa.

Yrityksissä toimiville nämä peruslinjaukset ovat luonnollisia lähtökohtia päätöksenteolle. Sen sijaan jotkut poliittiset päättäjät eivät aina tunnu muistavan, mitä ovat lakiin säätäneet ja sijoittajille sitä kautta luvanneet.

Pohjoismainen lainsäädäntö mahdollistaa ankkuriomistajuuden, pitkäaikaisen merkittävän omistajatahon, toimimisen aktiivisesti pörssiyhtiön kehittämiseksi, kun se samanaikaisesti turvaa muille osakkeenomistajille yhdenvertaiset oikeudet yhtiön menestyksestä, vähemmistösuojan.

Talouskasvun kannustamiseksi pörssimme houkuttelevuutta omistajille tulisi parantaa ja löytää lisää kasvollisia ankkuriomistajatahoja yrityksiemme strategista kehittämistä vauhdittamaan.

Tarvitsemme rohkeutta paitsi liiketoimintamallien syvälliseen uudistamiseen myös teknologisiin panostuksiin kilpailuetua luovien innovaatioiden aikaansaamiseksi.

Hallituksen jokainen jäsen on kaikkien omistajien edustaja. Hallituksen jokaisen jäsenen tulee omata riittävät kyvyt ja taidot hallitustyöskentelyyn, erityisesti yrityksen strategiseen päätöksentekoon ja keskeisiin henkilöarviointeihin.

Yrityksen menestys on kiinni johtamisesta, ja hallitus on osa yrityksen johtamisjärjestelmää.

Yhtiön ja sen hallituksen uskottavuuden kannalta on eduksi, jos hallituksessa on mukana omistajia. Tässä suhteessa pörssiyhtiöt voisivat oppia pääomasijoittajilta (Private Equity).

Omistajalla tarkoitan henkilöitä, joilla on henkilökohtaisesti tai omistamansa yrityksen kautta merkittävä omistus yhtiössä – merkittävä suhteutettuna jäsenen tuloihin ja varallisuuteen tai yhtiön markkina-arvoon.

Anglosaksinen traditio hallituksen jäsenten riippumattomuuden korostamiseen on mielestäni toissijainen verrattuna henkilökohtaisen omistuksen merkitykseen, etenkin kun ottaa huomioon vahvan perinteemme osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja hallituksen velvoitteesta toimia aina yhtiön edun mukaisesti.

Kun tervein liikeperiaattein toimiva yritys tuottaa voittoa ja luo arvoa osakkeenomistajilleen, se samanaikaisesti luo hyvinvointia ympäröivälle yhteiskunnalle. Kun saamme lisää kasvavia, menestyviä yrityksiä Suomeen, luomme edellytyksiä ylläpitää hyvinvointivaltion palveluita ja saada julkinen talous ajan oloon tasapainoon.

Kirjoitus on julkaistu Boardview-lehden numerossa 2-3/2015.