Puheenjohtajalta: Uutta kohti!

Kulunut vuosi on ollut yllätyksiä täynnä. Esimerkkeinä tästä mainittakoon vaikka Brexit, Turkin vallankaappausyritys ja Trump.

Olemme selvästikin siirtyneet aikaan, jossa eivät ainoastaan teknologia, liiketoimintalogiikat ja uudet markkinat muutu nopeasti. Muutos ravistelee nyt myös aikaisemmin vakaita yhteiskuntia ja niiden valtarakenteita, mikä vuorostaan vaikuttaa vahvasti maailman kauppaan ja geopoliittiseen tilanteeseen.

Ensi vuoden teemat

DIF:n vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin teemana on Hallitus ja megatrendit. Harvemmin on tuntunut yhtä tärkeältä varmistaa, että kansainvälisesti toimivien yhtiöiden hallitukset ovat paneutuneet yhtiön liiketoiminnan ja yhtiön alan lisäksi myös niihin ulkoisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin ratkaisevalla tavalla. Megatrendit eivät ole vuonna 2017 enää nice-to-know -teoriaa, vaan päätöksiin vaikuttavia faktoja.

Vuoden 2017 toisen kvartaalin teemana on Hallitus ja henkilöstö. Tulemme pohtimaan aihetta hyvin monipuolisesti. Keskustelun kohteeksi otetaan myös kysymys siitä, miten hallituksen ja henkilöstön edustajien vuorovaikutusta voidaan kehittää yrityksen menestymisen tueksi.

DIF on yhteiskunnassa vaikuttava yhdistys.

Uusi strategia

DIF:n hallitus on tämän syksyn aikana käsitellyt monta yhdistyksen toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää aihetta.

Elokuussa pidetyn strategiakokouksen tuloksena hallitus päivitti syyskuussa DIF:n strategian. Päivityksen jälkeen yhdistyksen missio ja visio kuuluvat seuraavasti:

Missio:          DIF auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä.

Visio:             DIF on johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä Suomessa.
DIF auttaa jäseniään kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan. DIF on yhteiskunnassa vaikuttava yhdistys.

Samalla päivitimme myös kuvauksemme siitä, mikä DIF on. Kuvaus löytyy myös verkkosivuiltamme. Verkkosivuihin kannattaa tutustua: sieltä löytyy kätevästi monipuolista ja laadukasta asiasisältöä.

Yhteistyötä rakentamassa

Lokakuussa DIF:n ja Boardmanin hallitukset tapasivat. Hyvässä hengessä pidetyn rakentavan keskustelun tuloksena totesimme DIF:n ja Boardmanin toimintojen olevan pääosin toinen toisiaan täydentäviä. Pyrimme jatkossa vastavuoroisesti toimimaan niin, että hyvän hallitustyöskentelyn kehittämisen kannalta kiinnostava tieto ja osaaminen välittyvät organisaatioidemme välillä.

Marraskuussa hallitus käsitteli muun muassa policy-valiokunnan tehtävää ja työtä, DIF:n jäsenkunnan tavoiteprofiilia sekä DIF:n jäsenten kannalta kiinnostavia kansainvälisiä koulutusohjelmia. Näistä lisää seuraavassa Boardview-lehdessä.

DIF:n toiminnan laajuus yhdistettynä jäsentilaisuuksien suosioon on tänä syksynä työllistänyt toimistoamme todella paljon. Haluan kiittää Maaritia, Maijaa ja Minnaa mahtavasta työstä jäsenistömme hyväksi.