Sote-palveluiden tuottajat yhtiöitettävä

Kun­tayh­tiöillä on ja tulee olemaan mer­kittävää lii­ke­toi­min­taa. Hyvän hal­lin­to­ta­van avul­la kun­nat voi­si­vat ke­hittää lii­ke­toi­min­taan­sa tuot­ta­maan kil­pai­lu­ky­kyi­siä pal­ve­lui­ta kun­ta­lai­sil­le ja ra­haa omis­ta­jal­leen eli kun­nal­le.

Lainsäädäntö vel­voit­ti kun­nat yhtiöittämään avoi­mil­la mark­ki­noil­la toi­mi­vat lii­ke­lai­tok­set vuo­den 2014 lop­puun men­nessä. Yri­tys­ten on myös kyettävä toi­mi­maan mark­ki­naeh­toi­ses­sa ympäristössä kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti, il­man kun­nan ta­lou­del­lis­ta tu­kea.

Näistä syistä ja va­ro­jen haas­kaa­mi­sen välttämi­sek­si tu­li­si kun­tayh­tiöiden cor­po­ra­te go­ver­nance muut­taa pe­rus­teel­li­ses­ti. Luon­nol­li­sel­ta tun­tuu, että kun­tay­ri­tys­ten hyvän hal­lin­to­ta­van esi­merk­kiä haet­tai­siin suur­ten yri­tys­ten kon­ser­ni­joh­ta­mi­ses­ta ja val­tion omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta.

Maan hallituksen 9.11.2015 tekemän linjauspäätöksen mukaan sosiaali-ja terveyspalveluita voivat tuottaa julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat. Julkisten ja yksityisten palvelujen laatua, hintaa ja saatavuutta ryhdytään vertailemaan, ja julkisten palvelujen kustannustiedot avataan vertailulle ja kilpailulle.

Linjauksessa todetaan lisäksi , että sote-palveluiden järjestämistä koskeva päätöksenteko erotetaan oman tuotannon johtamisesta, josta vastaavat ammattijohtajat. Lisäksi todetaan, että valmistelussa luodaan menettelyt, joilla turvataan uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluja.

Linjauksien tulee merkitä käytännössä sitä, että julkisesti omistettavat palvelujen tuottajat  -toimiessaan avoimilla markkinoilla – tulee yhtiöittää. Näin kaikki palvelujen tuottajat ovat verotuksellisesti samassa asemassa ja vain näin palvelujen tuotannossa päästään ammattimaiseen johtamiseen.

Tätähän valtioneuvoston linjauskin vaatii.

Kyse on samanlaisesta tilanteesta, jossa voimassa oleva kuntalaki velvoitti yhtiöittämään energia-, satama- ja muun muassa ruokohuollon toimijat. EU:n kilpailusäännöksien kilpailuneutraliteetin turvaamisesta tulee siis koskea myös sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistusta.

Kun sote-uudistusta tehdään, poliittiset päätökset pitää kanavoida demokraattisesti valituille, järjestämisvastuuta kantaville elimille eikä siihen, miten palvelut käytännössä toteutetaan. Tuotannosta vastaa yhtiön ammattimaisesti toimiva hallitus, jolla on luottamuselimiä suurempia vastuu päätöksistä – myös henkilökohtainen.