Miten ajoittaa toimitusjohtajan vaihto onnistuneesti?

”Onnistumisen varmistaa hallituksen visio yrityksen tulevaisuudesta, tietoisuus todellisesta suorituskyvystä ja ajankäyttö seuraajasuunnitteluun”.

Onnistuneen toimitusjohtajan vaihdon taustalla on johtamiskulttuuri ja jatkuva seuraajasuunnittelu. Kyllä, tämä tarkoittaa, että samalla kun uusi toimitusjohtaja aloittaa, tulisi käynnistää seuraajasuunnittelu, johon osallistuu myös tehtävässä juuri aloittanut toimitusjohtaja.

Kysyimme kesän aikana suomalaisilta hallitusammattilaisilta, mitkä asiat he kokevat haastaviksi toimitusjohtajan vaihdossa. Kysely oli osa Boydenin ja DIF:n yhteistä Onnistu toimitusjohtajan vaihdossa -tutkimusta. Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin syksyllä. Vastauksista nousee esille asioita, kuten toimitusjohtajan profiilin määrittely, valintaprosessiin osallistujat ja päätöksenteko.

Yhtenä keskeisenä haasteena ja onnistumisen määrittäjänä pidettiin ajoitusta.

Yhtenä keskeisenä haasteena ja onnistumisen määrittäjänä pidettiin ajoitusta. Tämä tukee hyvin kokemusten pohjalta syntynyttä mielikuvaa. Kokemusten perusteella hankalaksi koetaan oikean ajankohdan määrittäminen vaihdon suorittamiselle erityisesti yhtiön markkina-arvoa ajatellen.

Kyselyn tulokset tukevat kokemuksiin pohjautuvaa mielikuvaa siitä, että toimitusjohtajan vaihdon käynnistää tyypillisesti toimitusjohtajan eroilmoitus tai syntynyt epäluottamus. Tämä onkin ihan luonnollista, mutta näin käynnistyvässä ja ad hoc rakennetussa vaihtoprosessissa törmätään käytännön tietotarpeisiin ja kulttuuriin liittyviin haasteisiin. Yllättävän moni vastaajista koki kiusalliseksi valintaprosessiin osallistumisen ja ehdokkaiden arvioinnin. Monesti syynä ovat näkemyserot valintaan liittyvistä toimintatavoista ja kriteereistä.

Suunnittelu ei ole jatkuva käytäntö

Suomalaisten yhtiöiden toimitusjohtajan seuraajasuunnittelun haasteissa ei tietenkään ole kysymys siitä, etteikö asiaa pidetä tärkeänä. Ennemminkin kyse on siitä, että suunnittelu ei ole jatkuva käytäntö, ja että siinä koetaan olevan kehittämisen varaa usean yhtiön osalta. Ainakin osa ongelmista olisi vältettävissä jatkuvalla seuraajasuunnittelulla. Kun asia on säännöllisesti agendalla, ei energiaa kulu tyhjäkäyntiin, ja ennusmerkkien avulla toimitusjohtajan vaihdon ajankohta voidaan helpommin määrittää. Toimiva käytäntö heijastaa myös hyvää yrityskulttuuria.

Mielestäni sekä kyselyn että kokemusten perusteella suomalaisessa hallitustyöskentelyssä tulisi selkeästi vahvistaa toimitusjohtajan seuraajasuunnittelua. Toimivan seuraajasuunnittelun tulisi olla jatkuva hallituksen käytäntö. Ei varmasti ole yhtä kaavaa toimitusjohtajan vaihdolle. Toimivalla seuraajasuunnittelulla vähennetään kuitenkin yllätyksiä ja erityisesti lisätään yhtiön houkuttelevuutta kandidaattien keskuudessa.

Nyt olisi mielestäni jokaisen yrityksen hallituksella oikea hetki tarkastella asiaa ja rakentaa oman yhtiön näköinen toimitusjohtajan seuraajasuunnittelu.