Millainen vastuullisuusraportti vastaa sijoittajan kysymyksiin?

Kun luen vastuullisuusraporttia, haluan ymmärtää miten esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoite näkyy yrityksen strategisissa valinnoissa.

Ympäristövahingot voivat tulla kalliiksi. Lahjomalla hankitut toimiluvat voi menettää. Epäeettiseksi mielletty liiketoiminta voi karkottaa sijoittajia ja nostaa sitä kautta rahoituskustannuksia. Vastuullisuusnäkökohdat vaikuttavat yhtiöiden liiketoimintaan ja taloudellisiin tunnuslukuihin.

Mutta minkä yrityksen tuottoihin vastuullisuus vaikuttaa? Kuinka paljon ja millä todennäköisyydellä?

Vastuullisuusanalyysiä voi tehdä ennakoiden riskejä ja mahdollisuuksia tai vasta sen jälkeen, kun asiat ovat menneet pieleen. Aktiiviset sijoittajat osaisivat mieluummin arvioida vastuullisuusnäkökohtien vaikutuksia sijoituksiin jo ennakkoon.

Yritysten on tärkeää välittää luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tietoa: vastuullisuusraportointi on välttämätöntä ennakoivaan vastuullisuusanalyysiin.

Keskity olennaiseen – vaikutuksiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin

Kun luen yhtiöiden yritysvastuuraportteja, haluan ymmärtää liiketoiminnan näkökulmasta olennaiset vastuullisuusvaikutukset, -riskit ja -mahdollisuudet.

Yritän raportteja lukemalla myös selvittää, miten vastuullisuus huomioidaan yrityksen strategiassa, esimerkiksi: Miten liiketoimintaan tulee vaikuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoite ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 tai 2 asteeseen ja miten tämä näkyy strategisissa valinnoissa?

Luvut kaipaavat selityksiä

Vastuullisuuden raportointi numeroina auttaa sijoittajia arvioimaan, miten yhtiö on suoriutunut ja miten se on kehittynyt. Luvut tarkoittavat kuitenkin vähän ilman selityksiä. Standardisointi on monen luvun osalta kesken.

Toisaalta samankin toimialan yhtiöiden toisistaan poikkeaville luvuille voi olla monia selityksiä: jos esimerkiksi vertaa kahden yhtiön hiilijalanjälkeä, vaikuttaa siihen tehtaiden energiatehokkuuden lisäksi myös se, millä energia tehtaiden toimintamaissa tuotetaan.

Analyytikkona haluaisin, että yritys auttaisi minua ymmärtämään raportoimansa luvut:

–          Ovatko raportoidut luvut hyviä vai huonoja?
–          Miltä ne näyttävät suhteessa yhtiön tavoitteisiin?
–          Mistä muutokset johtuvat?

Jatkokysymyksiä herää myös, jos luvut ja teksti ovat ristiriidassa keskenään. Yhtiö saattaa esimerkiksi kertoa panostaneensa energiatehokkuuteen, mutta viereisen taulukon mukaan energiankulutus onkin kasvanut.

Vastuullisuusraportti ei ole mainos

Yhtiön toimintaan kohdistuvat ristiriidat ja rikkomukset eivät mene analyytikolta ohi, vaikka yhtiö keskittyisikin raportoinnissaan vain positiivisiin saavutuksiin. Sen sijaan yhtiö voi menettää hyvän tilaisuuden kertoa oman näkökantansa:

–          Mistä on kyse?
–          Mitä yhtiö on oppinut tapauksesta?
–          Mitä yhtiö on tehnyt välttääkseen vastaavaa tulevaisuudessa?

Kaikki vastuullisuusraportit auttavat analyytikoita esittämään yhtiöille tarkempia kysymyksiä. Hyvät raportit antavat myös faktoihin perustuvia vastauksia, jotka auttavat tekemään parempaa vastuullisuusanalyysia sijoituspäätösten tueksi.