Hallitus ja teknologia

Tarkistettu: 13.04.2021

Tiivistelmä

Teknologian nopea kehitys avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia yritysten digitalisoitumiseen. Hallituksen on tärkeää ymmärtää, että tietotekniikasta tehtävät päätökset eivät ole vain järjestelmävalintoja. Arjessa it-ratkaisut luovat keskeiset puitteet strategian toimeenpanolle.

Kaikkien hallitusjäsenten ei suinkaan tarvitse olla tietotekniikan syvällisiä substanssiosaajia. Jokaisen tulisi kuitenkin ymmärtää mistä on kyse ja miksi päätökset ovat tärkeitä.

Hallituksen tehtävä on varmistaa, että toimiva johto tekee oikeita päätöksiä. Perinteisesti teknologiaan liittyvät päätökset tuodaan hallitukseen vain silloin, kun toimivan johdon valtuudet eivät riitä. Tyypillisesti määrittävänä tekijänä toimii investoinnin rahallinen arvo. Hallituksen päätöksenteko perustuukin yleisesti voimakkaasti taloudellisille tekijöille.

Pienikin päätös voi kuitenkin olla yritykselle tärkeä.

Oleellista olisi, että päätöksenteon malli on vahvasti linkitetty yrityksen strategiaan. Monessa yrityksessä näin ei ole, vaan it-ratkaisuihin liittyviä valintoja tehdään niin sanotusti tutkan alta. Perusedellytys tietysti on, että strategia on olemassa ja hyvin kuvattu. Hallituksen onkin pidettävä yhtiön strateginen suunta ja toiminnallinen rakenne mielessä tehdessään päätöksiä ja edellytettävä samaa myös toimivalta johdolta.

Strategian ja yhtiön rakenteen tulee määrittää it-ratkaisut, ei toisinpäin.

Increased pace in the development of technology and ever-increasing digitalization create new opportunities for companies. In the wake of this, the Board of Directors needs to understand that decisions about information technology are not just choices about systems; IT solutions create an essential framework for strategy implementation.

Not all board members need to be experts in technology. However, everyone should understand what is at stake and why the decisions matter.

It is the board’s task to ensure that operative management makes the right decisions. Traditionally technology-related decisions are discussed in the board only when the operative management has an insufficient mandate. Board’s decision-making is also often based solely on financial factors. Typically, the financial value of the investment is the only determinant of decisions.

However, even a small decision can be decisive for a company.

It is essential that the decision-making model is strongly linked to the company’s strategy. Unfortunately, this is not the reality in many companies and the decisions on IT solutions are made below the radar. The starting point for any successful transformation is that a strategy exists, and it is well described. Therefore, when making decisions the Board of Directors must keep in mind its strategic direction and operational structure of the company and require the same from the operative management.

Strategy and company structure should determine IT solutions, not the other way around.

IT-päätöksenteko hallituksen näkökulmasta Tietotekniikan rooli kasvaa Jokainen yritys on digitaalinen yritys. Näin ei ollut vielä 10 vuotta sitten, vaikka nyt…

Lue lisää

Jäsenille