Palkitsemisvaliokunnan rooli

Tarkistettu: 18.05.2016

Tiivistelmä

Tässä tekstissä kuvataan palkitsemisvaliokuntien parhaimpia nykykäytäntöjä ja esitellään hallituksen mahdollisuuksia edistää yrityksen menestystä laajemmin henkilöstövaliokunnan avulla tulevaisuudessa.

Hallitusten henkilöstövaliokunnat ovat yleistyneet niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Henkilöstövaliokunta on kuitenkin vain noin 5 prosentissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Henkilöstövaliokunnan perustamisen on todettu antavan lisäarvoa yrityksen henkilöstöpääoman johtamiseen ja sitä kautta yrityksen menestysedellytysten tukemiseen.

Henkilöstövaliokunta on myös viesti. Palkitsemisvaliokunnat mielletään usein johdon palkitsemiseen keskittyväksi elimeksi, joka viestii sen ryhmän erityisasemaa suhteessa muuhun henkilökuntaan. Henkilöstövaliokunnan viesti on, että koko henkilöstöllä on väliä ja että muukin kuin rahallinen palkitseminen on keskeistä.

Korn Ferry Hay Groupin mielestä hallitusten tulisi myös Suomessa kiinnittää aikaisempaa enemmän huomioita yritysten henkilöstöpääoman tilaan ja sen kehittämiseen.

Henkilöstövaliokunnan perustaminen perinteisen palkitsemisvaliokunnan sijaan antaa mahdollisuuden henkilöstö- ja palkitsemisasioiden kattavampaan ja systemaattiseen käsittelyyn viemättä kuitenkaan liian paljon aikaa varsinaisesta hallitustyöstä.

Valiokunnan ei tule johtaa henkilöstötoimintoa mutta valvoa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja valmistella aktiivisesti hallituksen määräämiä tehtäviä.
Henkilöstövaliokunnan perustamista suunniteltaessa on hyvä arvioida seuraavia seikkoja:

    • Onko valiokunnalle olemassa liiketoiminnallinen tarve?
    • Onko oikea aika tehdä muutokset ja ovatko tarvittavat puitteet olemassa ja kehitettävissä?
    • Millainen työjärjestys, tavoitteet ja työtapa on tarkoituksenmukainen?

Palkitsemisvaliokunnan perustaminen perustui yhtiön palkitsemisen läpinäkyvyyden edistämiseen sekä luomaan järjestelmällisyyttä ja tehokkuutta palkitsemiseen. Henkilöstövaliokunnan perustaminen perustuu samaan ajatteluun.

Vaikeissa markkinaoloissa tulisi pystyä tuottamaan kasvua ja parantamaan kannattavuutta. Uskomme, että yksi kriittinen kilpailutekijä ei ole kaikissa suomalaisissa organisaatioissa vielä hyödynnetty optimaalisesti: organisaation ihmiset.

Tarvitsemme uuden keskustelun ihmisistä – ja hallituksilla on suunnannäyttäjänä keskeinen rooli.

The following text describes best practices of Remuneration committees and presents Korn Ferry Hay Group’s views on how Boards can support the success of the company through establishing a Human capital committee.

Human capital committees have become more common internationally and in Finland. Today, some 5% of Finnish listed companies have established a Human capital committee.

The establishing of Human capital committees have proven to  create value in developing competitiveness through people and enhancing sustainable success of the company.

Establishing a Human capital committee is a strong message. Where typically a Remuneration committee is seen as a body focusing on top executive compensation, enforcing the special status of this specific population, the Human capital committee projects the importance of the whole organization. It sends the message that all personnel groups are vital for the company’s success, and that also other themes than monetary compensation are vital elements of the company’s employment value proposition.

Korn Ferry Hay Group recommends Boards to, also in Finland, pay more attention to their businesses’ people strategy and practices. Having a human capital committee in place enables a more thorough and systematic management and development of the company’s compensation and people practices and enables the Board to focus on its own duties and responsibilities.

The Human capital committee should not lead the human capital area in the company, but oversee that most effective people practices are in place and actively prepare people and organization related duties that the Board has assigned for the committee.

Boards should consider the following key issues prior to deciding on establishing a Human capital committee:

  • Is there a clear business need for a Human capital committee?
  • Is the time right to establish such a committee? Is the needed infrastructure in place in order to ensure effective work between the committee and operative management? How should it be developed to ensure success?
  • What is the committee’s charter, objectives and the way of working?

Companies started to establish Remuneration committees in order to ensure good governance, social responsibility and the effectiveness of Executive Compensation. Human Capital Committees can deliver similar outcome for a much wider area of issues. Finnish companies need to ensure their long term competitiveness in an increasingly volatile and challenging business environment. We believe that one key lever in creating long term competitiveness is still largely underutilized in Finnish companies – their people.

We need a new conversation about people – and Boards have a key role in showing the direction.

Henkilöstövaliokunnat – Ihmiset ja organisaatio hallituksen näkökulma Avaruussukkulat eivät vieneet meitä kuuhun, sen tekivät insinöörit ja unelmoijat. Internet ei luonut…

Lue lisää

Jäsenille