Sijoittajaviestintä

Tarkistettu: 01.07.2020

Tiivistelmä

Sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että yhtiön arvopaperin arvo markkinoilla vastaa mahdollisimman hyvin sen oikeaa arvoa. Tavoitteena on myös, että sijoittajilla on mahdollisuus arvioida yhtiön arvopaperin kiinnostavuutta sijoituskohteena ja perustaa sijoituspäätöksensä oikeaan ja relevanttiin tietoon. Hyvin ja ammattitaitoisesti hoidettu sijoittajaviestintä vaikuttaa luottamukseen yhtiötä kohtaan ja on myös keskeinen osa yrityksen maineenhallintaa. Hyvä sijoittajaviestintä on johdonmukaista, avointa ja tasapuolista sekä aktiivista ja säännöllistä sijoittajasuhteiden hoitamista. Taloudellisen informaation lisäksi sijoittajaviestintä kertoo myös yhtiön strategiasta, liiketoiminnasta ja sen painopistealueista. Sijoittajaviestintä ei kuitenkaan ole vain yksisuuntaista tiedon jakamista. Oleellista on ymmärtää ja tulkita sitä, miten markkinat kullakin hetkellä näkevät yhtiön. Tämän tiedon perusteella yhtiö pystyy muokkaamaan sijoittajaviestintäänsä palvelemaan markkinoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Sijoittajaviestinnän keskeisiä tehtäviä ovat mm. taloudellisen informaation julkistaminen yrityksen nykyisille ja potentiaalisille osakkeenomistajille sekä avoimen vuorovaikutuksen aikaansaaminen sijoittajien, yhtiötä seuraavien analyytikoiden ja yhtiön johdon kesken. Hallituksen näkökulmasta on oleellista, että sille välittyy sijoittajaviestinnältä riittävästi tietoa siitä, kuinka markkinat näkevät yhtiön sijoituskohteena sekä yhtiön arvostuksen.

Pörssiyhtiön tulee noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöä koskevia määräyksiä (Market Abuse Regulation, ”MAR”) sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tiedonantovelvollisuutta koskevat sääntely ja ohjeet ohjaavat myös sijoittajaviestintää ja -suhteiden hoitamista.

Sijoittajaviestinnän tärkeimpiä välineitä ja kanavia ovat sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset, osavuosikatsaukset ja muut säännöllisesti julkistettavat taloudelliset raportit, yhtiön sijoittajasivut, pörssi- ja lehdistötiedotteet, vuosikertomus, yhtiökokous, pääomamarkkinapäivä sekä taustoittavat tilaisuudet analyytikoille ja sijoittajille. Myös sosiaalisen median merkitys lisääntyy, joskin sen käytössä yhtiöillä on vielä paljon potentiaalia sijoittajaviestinnässä.

Sijoittajaviestinnän organisaatio ja resursointi vaihtelee yhtiön koon mukaan aina yhden hengen sivutoimisesta tehtävästä useamman hengen kokopäiväiseen tiimiin saakka. Osassa yhtiöitä sijoittajaviestintää hoitavat toimitusjohtaja ja talousjohtaja, ja käytännön työssä auttaa esimerkiksi ulkopuolinen konsultti. Johdon ja hallituksen rooli sijoittajasuhteiden hoidossa vaihtelee yhtiöittäin.

Niin analyytikot kuin sijoittajatkin odottavat yhtiöltä avointa ja läpinäkyvää sijoittajaviestintää ja mahdollisuutta päästä keskustelemaan yhtiön sijoittajasuhteista vastaavan henkilön, yhtiön johdon ja tarvittaessa myös hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Kuten kaikkea yrityksen toimintaa, myös sijoittajaviestintää tulee mitata. Käytettävät mittarit riippuvat yhtiön sijoittajaviestinnän tavoitteista.

The aim of investor relations (IR) is to ensure that the value of the company’s securities reflects the true market value as closely as possible. Another goal is to give investors the opportunity to evaluate the attractiveness of the company’s securities as an investment and to base their investment decision on accurate and relevant information. Professional, high-quality IR affects the level of trust in the company and is a vital part of managing company reputation.

Good IR is consistent, open, fair, active and regular management of investor relations. Besides financial information, IR communicates about the company strategy, business and its focus areas. However, IR is not limited to unidirectional information sharing. It is also essential to understand and interpret how the market views the company at given moments. Based on this information, the company can adjust its IR to serve the market in the best way possible.

The key tasks of IR include publishing financial information to the company’s current and potential shareholders and creating open interaction between investors, analysts observing the company, and the company’s executive management. It is important for the board that it receives enough information from IR on how the market views the company’s valuation and the company as an investment.

A listed company must comply with EU and Finnish legislation, stipulations on market abuse (Market Abuse Regulation, “MAR”), and the company’s corporate governance principles, Nasdaq Helsinki Ltd. rules and guidelines, the guidelines of ESMA (European Securities and Markets Authority) and the Finnish Financial Supervisory Authority, and the Finnish Corporate Governance Code for listed companies. Regulations and guidelines concerning the duty of disclosure also direct IR communications and management.

For IR, the most important tools and channels are investor and analyst meetings, interim reports and other regularly published financial reports, the company’s investor website, stock exchange and press releases, the annual and possible sustainability report, the annual general meeting, the capital markets day, and background briefings for analysts, investors and financiers. Also the importance of social media is increasing, but there is yet a lot of potential in its use in IR.

Depending on the size of the company, the organization and resource allocation of IR varies from one person’s part-time task to a full-time team of several persons. In some companies, the CEO and CFO are in charge of IR, and they get help with practicalities from e.g. an outside consultant. The role of executive management and board differs from company to company.

Analysts and investors both expect open and transparent IR communications from the company and the opportunity to discuss matters with the company’s IR manager, executive management and, when necessary, the chairman of the board.

As all other company activities, IR communications should be measured. The KPI’s employed depend on the goals of the IR communications of the company.

Mitä on sijoittajaviestintä Hyvä sijoittajaviestintä on aktiivista ja säännöllistä sijoittajasuhteiden hoitamista. Taloudellisen tiedon lisäksi sijoittajaviestintä kertoo myös yhtiön strategiasta, liiketoiminnasta…

Lue lisää

Jäsenille