Strategiatyö – implementointi

Tarkistettu: 31.01.2023

Tiivistelmä

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” – Winston Churchill

Churchillin toteamus on osuva, sillä strategian onnistunut toteuttaminen on vaikeaa. Suurin osa yritysjohtajista kokee strategiansa olevan oikea, mutta merkittävä osa kohtaa ongelmia strategian toteutuksessa.

Hallitukselle ja toimivalle johdolle on määritelty selvät roolit lainsäädännössä ja hyvän hallinnointitavan käytännöissä. Strategian toteuttamisessa hallituksella on kolme päätehtävää:

 1. toimia johdon keskustelukumppanina strategian luomisen aikana ja vahvistaa valittu strategia,
 2. seurata strategian toteutuksen etenemistä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista erityisesti omistaja-arvon näkökulmasta ja
 3. valvoa omistajien etua mahdollisissa ongelmatilanteissa ja puuttua niihin tilanteen edellyttämällä

Strategian toteutuksen epäonnistumista selittävät tyypillisesti kolme pääsyytä: (1) strategia on huonosti määritelty eikä sitä voida viedä käytäntöön; (2) strategia ei ole riittävästi yhtiön omassa kontrollissa, vaan on liian voimakkaasti riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä, kuten yrityskauppojen toteutumisesta; ja (3) strategian toimeenpanon johtaminen ja toteutuksen seuranta on heikkoa, eikä määriteltyä strategista suuntaa osata ketterästi tarkentaa seurannan aikana tapahtuvan oppimisen perusteella.

Ilman yllä mainittuja strategian erinomaisen toteutuksen periaatteita hallituksen on mahdotonta arvioida tehokkaasti strategian toteutuksen etenemistä. Niinpä hallituksen tulee edellyttää toimivalta johdolta näiden periaatteiden toteuttamista. BCG:n tuhansia strategian toteuttamisen hankkeita kattava tutkimus osoittaa onnistumisen todennäköisyyden paranevan oleellisesti, mikäli yllä luetellut periaatteet toteutuvat.

Strategian toteutuksen ei kuitenkaan tarvitse olla epävarmaa ja ennustamatonta. Toteutuksen onnistumisen todennäköisyyttä voidaan oleellisesti parantaa systemaattisilla toimenpiteillä Strategian erinomaisen toteuttamisen edellytyksenä on, että luotu strategia on laadukas ja aidosti toteutettavissa. Kun strategia on saatu täsmällisesti määriteltyä, sen erinomainen toteutus vaatii seuraavien periaatteiden seuraamista:

 • Strategian pilkkominen konsernille ja sen liiketoimintayksiköille relevantteihin strategisiin teemoihin.
 • Strategian viestintä laadukkaasti, koskettavasti ja suunnitelmallisesti, jotta koko organisaatio sisäistää strategian sekä sitoutuu siihen.
 • Teemojen pilkkominen konkreettisiksi tavoitteiksi, osatuloksiksi ja toimenpiteiksi. Tavoitteiden tulee olla kunnianhimoisia ja merkittävää ponnistelua vaativia. Tavoitetta vastaavien osatulosten (3–5/tavoite) tulee yhdessä toteutuessaan loogisesti johtaa kokonaistavoitteen toteutumiseen.
 • Toteutuksen organisointi siten, että toimenpiteillä on selvä sisältö, vastuuhenkilöt, mitattavat tavoitteet ja aikataulut. Toimenpiteet tulee määritellä yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisella tasolla, ne tulee pilkkoa aikataulutetuiksi virstanpylväiksi ja niihin on kytkettävä konkreettinen, mitattava ja omistaja-arvoon yhteydessä oleva vaikutus aina kun mahdollista.
 • Tinkimätön toteutuksen seuranta siten, että toimiva johto aktiivisesti ohjaa toteutuksen etenemistä. Tyypillisesti ylimmän johdon tukena on syytä olla toteutusta ohjaava toimielin, ”Program Management Office (PMO)” tai laaja-alaisen muutoksen (transformaation) ”Transformation Management Office (TMO)”. Yleensä on paikallaan hyödyntää yksinkertaisiin järjestelmiin tukeutuvaa hankeraportointia, joka antaa mahdollisuuden ennakoivasti pureutua mahdollisiin poikkeamiin suunnitelmasta. Seurannan tulee myös mahdollistaa toteutuksen menestyksen arviointi omistaja-arvon ajureiden kautta. Hallituksella on myös oltava mahdollisuus seurata toteutusta ja sen vaikutuksia riittävän läpinäkyvästi.
 • Strategian tarkistaminen ja muokkaaminen ketterien periaatteiden avulla seurannan aikana tapahtuvan oppimisen mukaisesti tai mikäli alkuperäisten toimenpiteiden vaikutukset eivät osoittaudu suunnitellun kaltaisiksi.

Yllä mainittujen periaatteiden lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota muutoksen hallintaan läpi koko organisaation. Lisäksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä uudet entistä ketterämmät käytännöt parantavat jatkuvaa läpinäkyvyyttä edistymisestä, luovat joustavuutta ja fokusta suunnittelullesekä auttavat aktiivisessa toteutuksen johtamisessa ja linjaamisessa läpi organisaation.

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”– Winston Churchill

Churchill’s quote is good, since successfully executing a strategy is often truly difficult. The majority of CEOs feel that they have the right strategy, but a large share experiences issues in making it happen.

There are three typical reasons for failure in strategy implementation: (1) The strategy is poorly defined and cannot be executed in practice; (2) the strategy is not sufficiently in the company’s own control but heavily depends on external factors such as realization of specific M&A scenarios; and (3) there is lack of leadership to push ahead implementation, and follow-up procedures to make this transparent are weak.

However, strategy implementation does not need to be uncertain and unpredictable. It is possible to significantly improve the odds of success by following a systematic approach of excellence in strategy implementation.

Successful strategy implementation requires the strategy itself to be of high quality. When a clear and precise strategy has been created, the following principles need to be adopted to ensure excellence in implementation.

 • Splitting the strategy into a few – at most five – strategic themes that form the basis for spearhead initiatives, i.e., changes that must be delivered to implement the strategy
 • Communicating the strategy in a well-planned, systematic and touching way
 • Partitioning the spearhead initiatives into concrete actions that have clear content, responsibilities, measurable targets and schedules. The actions must be defined unambiguously and in detail, and they need to be broken down into scheduled milestones. Each milestone needs to have a concrete, measurable link to shareholder value, whenever possible.
 • Organizing execution so that management actively steers progress and that the Board of Directors has an opportunity to conduct transparent follow-up. Typically, management would set up a supporting body to establish detailed enough transparency and capability to intervene at the right time – a ”PMO”.
 • Uncompromised implementation follow-up based on simple program reporting systems, enabling proactive interventions to deviations from plan. The follow-up mechanisms should also enable assessing how the actions are contributing to the drivers of shareholder value.
 • Revising the strategy if the actions have not resulted in targeted impact in desired time

In addition to these principles, specific attention should be paid on change management throughout the organization.

Legislation and corporate governance codes define clear roles for the Board of Directors and management. With regards to strategy implementation, the Board has three main roles: 1) approve strategy and act as management’s discussion partner during its development; 2) monitor strategy implementation and achievement of agreed upon targets, especially from the shareholder value perspective; and 3) protect shareholder interests in potential conflict situations, addressing the conflicts appropriately.

Without following the principles of excellence in strategy implementation, it is impossible for a Board to effectively assess whether the strategy is working out. Therefore the board needs to expect that these principles are adopted. BCG’s research on thousands of strategy implementation cases demonstrates that following these principles considerably enhances the probability of success.

Strategian onnistunut toteuttaminen on vaikeaa   Strategian toteuttaminen koetaan haastavaksi, usein jopa epämääräiseksi ja uhkaavaksi. Laajat ylimmän johdon edustajien haastattelut…

Lue lisää

Jäsenille