Vakuutukset

Tarkistettu: 18.01.2017

Tiivistelmä

Vakuuttaminen on vain yksi osa yrityksen riskienhallinnasta, mutta samalla kiinteä ja tärkeä osa tätä. Vakuutuksilla korvataan sattuneet vahingot ja lisäksi niillä varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuminen mahdollisimman nopeasti vahingon jälkeen.

Yhteiskunnan kehitys ja muutos asettaa uusia haasteita yrityksille myös vakuuttamisen osalta. Yritysten riskikuvan muutos on jatkuvaa ja johtuu sekä oman liiketoiminnan kehityksestä että ulkoisista olosuhteista. Vakuuttamistarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa yrityksen liiketoiminta, tuotteet ja toiminnan laajuus maantieteellisesti.

Lisäksi lainsäädännöllä on oleellinen merkitys vakuuttamispäätöstä tehtäessä. Näin ollen vakuutukset voidaan jakaa lakisääteisiin- ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin.

Suomen lain mukaan yrityksellä on vastuu työntekijöistään. Tämän varmistamiseksi meillä on lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus. Näiden lisäksi hankitaan usein myös vapaaehtoisia henkilövakuutuksia, kuten esimerkiksi matkavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset ovat nimensä mukaisesti yrityksen oman päätöksen mukaan valittavia. Yrityksen liiketoiminta määrittelee osittain mitä vakuutetaan ja miten. Yrityksen riskienhallintapolitiikka määrittelee myös vakuuttamistarpeen.

Insurance is only one part of company’s Risk Management, but at the same time an integral and important part of it. Insurances cover loss occurrences and with them the company may secure post-damage operational continuity in an orderly manner.

Also the development and change of society set challenges to companies in respect of insuring. The change of risks is continuous and is a result of both the company’s own operational development and external circumstances. The need of insuring is influenced e.g. by operations, products and geographical presence.

In addition, the judicial system has a great impact on insurance decision making. Thus, insurances can be split in statutory insurances and voluntary insurances.

In accordance with Finnish law, a company has a responsibility of its employees. In order to secure this we have statutory Workers’ Compensation insurance and statutory Pension insurance. In addition to these companies also often obtain voluntary personnel insurances, such as Business Travel and voluntary Accident insurances.

The voluntary insurances are obtained as seen fit for the company’s operation. The business itself determines partially what is insured and how. The company’s Risk Management policy is also stating the insuring requirements.

Johdanto Nykyaikainen vakuutustoiminta, kuten me sen ymmärrämme, sai alkunsa keskiajalla Italian kauppakaupungeissa. Yhteiskunnan- ja talouden kehitys, poliittinen tilanne, lainsäädäntö ja…

Lue lisää

Jäsenille