Eläkkeet ja henkilöstörahastot

Tarkistettu: 01.02.2016

Tiivistelmä

Lisäeläkejärjestelyt, erityisesti ylimmän johdon lisäeläkelupaukset, ovat herättäneet paljon julkista keskustelua viime vuosien aikana. Syynä tähän ovat olleet vanhat etuusperusteiset eläkelupaukset. Tämän aiemmin laajasti käytössä olleen lisäeläkkeen kustannukset ovat viime vuosina nousseet hyvin suuriksi, mikä johtuu työeläkkeen tason laskemisesta ja johtajien eläkkeen perusteena olevan ansion isoista vuosimuutoksista.

Uudet johtajaeläkkeet hoidetaan maksuperusteisina, mikä tekee niistä ennakoitavan ja läpinäkyvän osan kokonaispalkkaa. Esittelemme alla eläketurvan tarvetta sekä lisäeläkkeiden mahdollisia toteutustapoja huomioiden myös verotus ja kirjanpito. Lisäksi käymme läpi asioita, joihin yhtiöiden hallitusten tulisi lisäeläkkeitä ja kokonaiskompensaatiota suunnitellessaan kiinnittää huomiota.

Tekstissä esitellään myös, miten henkilöriskejä hallitaan vakuutusten avulla sekä mitä mahdollisuuksia uusi henkilöstörahastolaki toi palkitsemiseen.

Supplementary pension arrangements, particularly those promised to senior management, have been a topic of much public debate in recent years. The reason for this is the defined benefit pension promises of previous years. The costs of these supplementary pensions, which were previously in extensive use, have risen to a very high level due to the decline in the level of mandatory employment pension and major annual changes in managers’ salary subject to pension.

New pensions for management nowadays take the form of defined contribution plans, which makes them a predictable and transparent part of the total remuneration scheme. Below we present the need for pension benefit, as well as various means of implementing supplementary pension, also taking into account taxation and accounting. In addition, we go over matters that the boards of companies should take into consideration when planning supplementary pension and total compensation.

The document also presents the ways in which insurance can help in managing personal risks, and the opportunities that the new Act on Personnel Funds will bring to rewarding.

Lisäeläketurva Mitä on lisäeläketurva? Lisäeläketurvan tarkoitus on täydentää lakisääteistä eläketurvaa joko korottamalla eläketasoa ja/tai varhentamalla eläkeikää. Yrityksen näkökulmasta lisäeläkkeiden käyttö…

Lue lisää

Jäsenille