Vastuullinen palkitseminen

Tarkistettu: 30.10.2020

Tiivistelmä

Viime vuosina yksi palkitsemisalan merkittävimpiä trendejä on ollut vastuullinen palkitseminen.

Vastuullisessa palkitsemisessa on kyse toisaalta siitä, että palkitseminen itsessään on oikeudenmukaista ja henkilöstön hyvinvointia tukevaa. Lisäksi vastuullisella palkitsemisella viitataan siihen, että yrityksen palkitsemisjärjestelmä pitää sisällään vastuullisuustavoitteita.

Vastuullinen palkitseminen ohjaa yhtiön henkilöstöä toimimaan yhtiön, asiakkaiden, ympäristön, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöidensä itsensä kannalta toivottavalla tavalla.

Vastuullinen toiminta itsessään antaa merkitystä työlle ja toimii isona vetovoimana kilpailussa hyvistä työntekijöistä.

Yritysvastuu kiinnostaa sijoittajia, sillä asialla on taloudellista merkitystä. Raporteista ja vastuullisesta imagosta ei kuitenkaan ole sijoittajalle mitään iloa, jos yritys ei pysty näyttämään konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita. Yksi konkreettinen tapa tuoda vastuullisuusasiat yritykset arkeen on lisätä vastuullisuuteen liittyviä mittareita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen. Palkitsemisen kautta toimintaa ohjataan haluttuun suuntaan.

Hallitus tekee strategiaa luodessaan päätöksen siitä, millaisessa roolissa vastuullisuusasiat yrityksessä ovat. Jos yritys haluaa saavuttaa itselleen tärkeitä vastuullisuustavoitteita, kannattaa tavoitteet tuoda ainakin johdon palkitsemisen mittareihin.

Palkitsemisjärjestelmä on syytä pitää linjassa yhtiön arvojen ja tavoitteiden kanssa. Se, mistä palkitaan, kertoo, millainen toiminta on organisaatiossa toivottua ja millainen ei.

Tyypillisesti ESG-edelläkävijäyhtiöt palkitsevat työntekijöitään esimerkiksi resurssitehokkuudesta, hiilijalanjäljen pienentämisestä, työtapaturmien vähäisestä määrästä, henkilöstön hyvinvoinnista ja asiakastyytyväisyydestä. Lisäksi monet yhtiöt kannustavat työntekijöitään terveellisiin elämäntapoihin. Edellä mainituista erityisesti asiakastyytyväisyyden mittaaminen on yleistynyt voimakkaasti.

Sopivat mittarit ovat erilaisia eri toimialoilla ja yrityskohtaisesti.

Palkitsemisen kriteereitä asetettaessa tulisi siis pohtia, miten valitut kriteerit ja tavoitteissa onnistuminen tukevat pitkällä tähtäimellä kestävän kehityksen tavoitteita. Kun halutaan tukea kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa pitkässä juoksussa, on tavoitteiden näyttävä sekä lyhyen että pitkän tähtäimen mittareissa.

Responsible employee rewards and compensation

One of the major trends in recent years in terms of employee compensation and rewards has been responsible reward.

Firstly, responsible reward means that the compensation and reward schemes are executed in a fair matter and that they support the well-being of employees. Secondly, responsible reward refers to the inclusion of ESG goals in a company’s compensation and reward system.

Responsible reward practices guide the company’s personnel to act in a way that is desirable for the company, its customers, the environment, co-operation partners and the employees themselves.

Responsible business in itself gives meaning to work and is a powerful pull factor when competing for competent workforce.

Corporate responsibility interests investors because it has economic significance. However, reports and a sustainable image are no good for investors if the company has nothing to show in the way of concrete actions and goals. One concrete way to bring ESG issues into a company’s day-to-day operations is to incorporate ESG indicators into management and employee reward and compensation. Employee reward allows the company to guide operations in the desired direction.

When creating a strategy, the Board of Directors makes a decision on what kind of role ESG issues play in the company. If a company wants to achieve ESG targets that it considers important, these targets should at least be included in the indicators that are used to reward management.

The reward and compensation system should be kept in line with the company’s values and goals. The kind of action that gets rewarded speaks volumes of what kind of action is desired within the organisation and what kind of action is not.

Typically, companies that are leaders in ESG reward their employees based on metrics such as resource efficiency, reducing the carbon footprint, a low number of occupational accidents, employee well-being and customer satisfaction. In addition, many companies encourage their employees to adopt a healthier lifestyle. Of the above-mentioned indicators, measuring customer satisfaction in particular has become much more widespread.

The appropriate metrics vary between both sectors and companies.

When setting the reward criteria, it is thus worth reflecting on how the chosen criteria and meeting the targets support sustainable development goals in the longer term. When the aim is to support sustainable and profitable business in the long run, both short- and long-term metrics should reflect the targets.

Johdanto Yritysvastuun alla tarkastellaan muun muassa yritysten ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, henkilöstöön ja ihmisoikeuksiin sekä hallintoon ja taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää toimintaa….

Lue lisää

Jäsenille