Vastuullinen palkitseminen

Tarkistettu: 20.06.2018

Tiivistelmä

Yritysvastuuasiat ovat nousseet asenneilmapiirin muutoksen ja esimerkiksi ympäristön tilaan liittyvän tietoisuuden lisääntymisen kautta yhä isompaan rooliin julkisessa keskustelussa ja yritysten toiminnassa. Vastuullisuuteen liittyvä päätöksenteko linkittyy kiinteästi yrityksen strategiaan ja vastuullisuusasiat kiinnostavat sijoittajia, minkä vuoksi ne on syytä ottaa myös yrityksen hallituksen agendalle.

Kun sijoittajille kerrotaan yrityksen liiketoiminnasta, on yritysvastuu oleellinen osa keskustelua. Hyvin kirjoitettu yritysvastuuraportti ei kuitenkaan sellaisenaan riitä, vaan yrityksen on pystyttävä näyttämään, miten asioita toteutetaan käytännössä. Sijoittaja on kiinnostunut tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä.

Johdon ja henkilöstön palkitseminen on osa hyvää hallintotapaa ja vastuullisia henkilöstökäytäntöjä mutta myös keino varmistaa, että liiketoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat. Palkitsemisen avulla toimintaa ohjataan haluttuun suuntaan ja kerrotaan, millaisia asioita organisaatio arvostaa.

Jos yritys haluaa saavuttaa itselleen tärkeitä vastuullisuustavoitteita, kannattaa tavoitteet tuoda ainakin johdon palkitsemisen mittareihin. Maailmalta löytyy tästä jo kiinnostavia esimerkkejä.

Reward schemes as a tool for responsible companies

Corporate social responsibility matters have taken on an even bigger role in the public debate and in companies’ operations. The increased focus on CSR can be attributed to a general attitude shift and growing awareness of, for example, the state of the environment. Decision-making related to corporate responsibility issues is firmly linked to a company’s strategy, and investors are keen to know about CSR matters, which is a good reason to also include them on the company’s board meeting agenda.

When informing investors of a company’s business activities, corporate responsibility is an integral part of the discussion. A well-written CSR report alone, however, is not enough: the company must be able to show how matters are taken care of in practice. Investors want to see targets and concrete measures.

Compensation and rewards for management and personnel are an element of good governance and responsible HR practices, but they are also a way of ensuring the achievement of the company’s business goals. Rewards are used to steer the business in the desired direction, and they reflect the organisation’s values.

If a company wants to achieve CSR targets that it considers important, these targets should at least be included in the indicators that are used to reward management. Interesting examples of this can already be found in global companies.

Johdanto Yritysvastuun alla tarkastellaan muun muassa yritysten ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, henkilöstöön ja ihmisoikeuksiin sekä hallintoon ja taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää toimintaa….

Lue lisää

Jäsenille