Hallituksen neljä kehitysvaihetta

Matkalla perustasolta maailmanluokkaan hallituksen tehtävä muuttuu kontrolliohjauksesta konsultoivaksi ja enemmän lisäarvoa tuottavaksi.

DIF:n arvio suomalaisten yritysten hallitusten kehitystasoista.

 

Hallituksen kehittyminen on prosessi, jossa voi tunnistaa neljä tärkeää vaihetta: perustason hallitus, kehittyvä hallitus, edistynyt hallitus ja maailmanluokan hallitus.

Perustason hallitus on olemassa, koska niin on säädetty

Perustasolla hallituksen toiminnan ja erityisesti sen kehittämisen painopiste on hallintotavan ja säännösten noudattamisessa. Perusprosessit kuten strategiaprosessi, taloudellinen kontrolli ja riskien seuranta kehittyvät ja niitä ollaan yhtiössä implementoimassa. Toimintaa leimaa muodollisuus.

Hallituksen agendalla ei ole esimerkiksi yhtiön avainhenkilöiden suunnitteluun liittyviä asioita. Hallituksen jäsenet valitaan tyypillisesti melko tutusta ja paikallisesta viiteryhmästä eikä valinnan perustana ole välttämättä yhtiön tulevaisuuden suunta ja strategia.

Tällaisessa hallituksessa toiminnan suurimmiksi riskeiksi nousevat laaja-alaisuuden puute suunnan määrityksessä ja päätöksenteossa sekä yhtiön johtamiskyvykkyyteen liittyvien riskien aliarvioiminen. Hallitus on olemassa, ”koska niin on säädetty”.

Kehittyvä hallitus ohjaa toimintaa hyväksymällä tai hylkäämällä johdon esityksiä

Kehittyvässä hallituksessa perusprosessit on määritelty ja implementoitu ja ne toimivat suhteellisen hyvin. Toimintaa leimaa edelleen muodollisuus; johto raportoi hallitukselle eikä sparraavaa suhdetta ole kehittynyt.

Hallituksen muodostamisessa on otettu huomioon yhtiön tavoitteet, ja jäsenten valinta perustuu tarvittaviin teknisiin osaamisiin. Edustettuna on yleensä toimialaosaaminen sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja-osaaminen. Edelleen jäsenet ovat melko tutusta viiteryhmästä ja samankaltaisilla profiileilla.

Tällainen hallitus kykenee asiantuntevaan strategiseen suunnan asettamiseen ja teknisten liiketoiminnallisten riskien hallintaan ja päätöksentekoon. Se kaipaa kuitenkin yhä vahvistamista yllättävissä, joko sisäisissä organisaatiota tai nykyistä liiketoimintaa mullistavissa tilanteissa. Hallituksen todellinen ohjaava vaikutus operatiiviseen johtoon on edelleen lähinnä päätösten hyväksyntä tai hylkäys.

Edistynyt hallitus koostuu taustaltaan monipuolisesta jäsenistöstä

Edistyneellä tasolla hallituksen rakenne ja prosessit on hiottu toimiviksi ja niitä kehitetään eteenpäin tarpeen mukaan.

Hallituksen muodostaa taustoiltaan monipuolinen jäsenistö, joilla on toimialaa laajempaa ja monitahoista organisatorista osaamista sekä usein laaja-alaista kansainvälistä osaamista yhtiön strategiaa vastaavilta alueilta. Jäsenistöön on haettu henkilöitä, joilla on todennettua kokemusta merkittävän kasvun aikaansaamisesta.

Keskustelu kokouksissa on korkeatasoista, laaja-alaista, haastavaa ja strategista. Tiimiytyminen on alkanut. Huomio ja tekeminen suuntautuu myös terveen, toimivan ja tehokkaan yhteistyösuhteen rakentamiseen operatiivisen johdon ja hallituksen välille. Agendalla on säännönmukaisesti avainhenkilö- ja seuraajasuunnittelu niin CEO:n, muiden avainhenkilöiden kuin hallitusten jäsentenkin osalta.

Edistynyt hallitus kykenee luotaamaan yhtiön kasvumahdollisuuksia ja tulevaisuutta toimialan rajoitteita laajemmin. Se pystyy ennakoimaan organisaation suorituksen kannalta olennaiset sisäiset haasteet ja muutostarpeet niin operatiivisen johdon kyvykkyyden kuin muiden organisaatioon liittyvien haasteidenkin näkökulmasta. Aito läpinäkyvyys ja ennakoitavuus on syntymässä sekä hallituksen sisäiseen että operatiiviseen toimintaan.

Maailmanluokan hallitus on tiimi, jonka jäsenet uskaltavat haastaa toisensa

Maailmanluokan hallitukselle on muodostunut yhteinen vahva tahtotila yhtiön kasvusta ja tulevaisuudesta ja kaikki hallituksen jäsenet ovat siihen erittäin vahvasti sitoutuneita.

Hallituksen jäsenillä on toisiaan täydentävät, myös henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja elämänkokemuksellisesti laaja-alaiset profiilit ja toisiaan yhtiön tavoitteiden kannalta täydentävät maailmanluokan kompetenssit. Hallitus elää ja toimii yhtiön arvojen mukaisesti. Keskustelu ja päätöksenteko on strategista ja erittäin laaja-alaista, toiset jäsenet uskalletaan (ja sitä vaaditaan) haastaa eikä epäterve konsensus leimaa päätöksentekoa. Huippusuoriutumista vaaditaan sekä itseltä, toisilta jäseniltä että yhtiön operatiiviselta johdolta. Hallitus tuntee yhtiön avainhenkilöt hyvin ja suorituspohjainen seuraaja- ja avainhenkilösuunnittelu ovat merkittävällä sijalla hallituksen agendalla. Johtoa sparrataan ja kehitetään myös yksittäisten hallitusten jäsenten toimesta, ja hallitus kehittää säännönmukaisesti myös itseään ja jäseniään. Hallitus vastaa osaltaan yhtiön kulttuurin kehittymisestä oikeaan, toimitusjohtajan kanssa sovittuun suuntaan.

Maailmanluokan hallitus uskaltaa asettaa tavoitteet korkealle, koska sillä on vahva ennakoiva tietämys trendeistä, parhaista käytännöistä ja mahdollisuuksista. Toiminta ei ole muodollista vaan perustuu keskinäiseen luottamukseen ja tuntemiseen, mikä auttaa toimimaan erittäin vaativissakin tilanteissa. Hallitus pystyy reagoimaan ennakoivasti ja ohjaamaan korjaaviin toimenpiteisiin ja arvioimaan johdon mahdollisuuksia suoriutua tulevista haasteista.