Onko vesi verta sakeampaa?

Perheyritykset odottavat ulkopuoliselta hallituksen jäseneltä sparrausta ja kyseenalaistamista sekä asiantuntemusta strategiseen suunnitteluun.

Omistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on valita hallitus. Perheomisteisissa yrityksissä hallituksen muodostavat usein omistajat eli perheen jäsenet. Perheyritysten liiton jäsenyritysten hallituksissa 55 prosentissa on perheen tai suvun ulkopuolinen jäsen. Osuus kasvaa mitä suuremmasta yrityksestä on kyse.

Ne perheyritykset, joissa ei ole perheen ulkopuolisia hallituksen jäseniä kokevat, että heillä on tarpeeksi osaamista perheessäkin. Heillä on ehkä advisory board tai he hyödyntävät konsultteja.

Heidän mielestään päätöksenteko on tällöin nopeampaa, helpompaa ja joustavampaa.

Lisäarvo, mutta ei itseisarvo

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista. Perheyrityksiin haetaan ulkopuolisia hallituksen jäseniä usein yrityksen muutostilanteissa, joita ovat esim. kansainvälistyminen ja kasvu. Yrityksen muuttunut strategia ehkä kaipaa erityisosaamista. Perheyritysten liiton kyselyn mukaan erityisesti digitalisaatioon ja rahoitukseen liittyvä osaaminen on kysyttyä toimialaosaamisen lisäksi.

Tärkeä murrosvaihe perheyrityksissä on myös sukupolvenvaihdos.

Ulkopuolisen jäsenen myötä hallituksen työstä tulee useissa perheyrityksissä jäsennellympää. Kokouksien aineistot valmistellaan paremmin ja kokouksissa keskustellaan oikeista asioista.  Ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä on yleensä kokemusta myös muiden yritysten hallitustyöstä tai johtamisesta, joten he tuovat tätä kautta uusia näkemyksiä ja toimintamalleja perheyrityksen johtamiseen.

Perheyritysten liiton ja Mercuri Urvalin muutaman vuoden takaisen kyselyn mukaan ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat tuoneet erityistä lisäarvoa toimimalla johdon sparraajina. Perheyritykset toivovat, että ulkopuolinen hallituksen jäsen on liiketoiminnan jonkin osa-alueen osaaja tai toimialan tuntija. Hänen toivotaan ottavan hallituksessa neuvonantajan ja kyseenalaistajan roolin.

Perheyritysten kokemusten perusteella suurin osa on tyytyväinen ulkopuolisen hallituksen jäsenen valintaan.

Läpinäkyvyys on onnistumisen elinehto

Jotta perheen ulkopuolisen hallituksen jäsenen rekrytointi onnistuu, omistajilla pitäisi olla selkeänä mielessä omistajavisio: millaisen yrityksen he haluavat tulevaisuudessa omistaa ja millaista osaamista tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii.

Osaamisen ja kokemuksen lisäksi rekrytoinnissa kannattaa ottaa huomioon uuden hallituksen jäsenen arvomaailma, asenne ja persoonallisuus. Henkilökemioiden toimiminen omistajien ja hallituksen jäsenten kanssa on onnistumisen kannalta ensisijaista.

Avoin viestintä ja läpinäkyvyys ovat hallituksen työn onnistumiselle elinehto. Jotta perheen ulkopuolinen hallituksen jäsen menestyy tehtävässään, hänellä pitää olla sama tieto kuin muilla hallituksen jäsenillä.

Lue lisää aiheesta: Perheyritysten_liiton_hallitustutkimus

 

Krista Elo-Pärssinen
KTT, asiantuntija, Perheyritysten liitto ry