Henkilöstön innostaminen nousee strategiseksi teemaksi

Mistä syntyy suoma­laisen yrityksen kil­pailuetu, kun työ digitalisoituu, auto­matisoituu ja globali­soituu? Yksi valistu­nut arvaus on, että menestyksen ratkaisee työntekijöiden into palvella, myydä, neu­votella, ratkaista ongelmia ja viedä liike­toimintaa eteenpäin.

Henkilöstö, se on tärkein voimavara – mutta hoidetaanko työntekijöiden tuotta­vuutta ja motivaatiota paremmin kuin esi­merkiksi koneita, tai edes yhtä hyvin?

Monessa yrityksessä henkilöstöasioi­ta katsotaan usein perinteisestä näkökul­masta: Hallitus vastaa strategisen tason linjauksista ja toimiva johto operatiivises­ta toiminnasta. Henkilöstöasiat ovat suo­malaisessa yrityskulttuurissa kuuluneet jälkimmäiseen siiloon.

Tilanne muuttuu, kun osaamisen ja luovuuden merkitys kasvaa. Henkilöstön motivoinnista ja innostamisesta tulee stra­tegisen tason asia. Ensin on kuitenkin teh­tävä paljon työtä.

Professori Seppo Ikäheimo tapaa vuo­sittain useita kymmeniä yritysten halli­tusten jäseniä. Aalto­-yliopiston Corpo­rate Governance -­professuuria hoitava Ikäheimo on yksi Suomen kokeneimmista palkitsemisjärjestelmien asiantuntijoista. Siksi luulisi, että hallitusten jäsenet ottai­sivat henkilöstön palkitsemisen esiin kes­kustellessaan Ikäheimon kanssa. Näin käy kuitenkin hyvin harvoin.

–Hallitustyöskentely keskittyy talou­teen ja strategiaan, Ikäheimo sanoo.

–In­formaation portinvartijana on yleensä toi­mitusjohtaja, vaikka tilannekatsauksen voisi pitää yhtä hyvin yrityksen henkilös­töjohtaja.

Muutos koputtelee kuitenkin kokous­huoneen ovella.

Henkilöstön palkitsemisjärjestelmien suunnittelu jää monessa yrityksessä toimi­tusjohtajan ja henkilöstöjohtajan vastuul­le. Yksityiskohtien viilaaminen on tieten­kin operatiivista työtä, mutta hallituksella on yleistoimivalta eli se vastaa periaattees­sa kaikesta. Sen pitäisi tietää, johdetaanko yrityksen tärkeintä resurssia määrätie­toisesti. Onko henkilöstö motivoitunut­ta? Ohjaako palkitsemisen kokonaisuus työntekoa jäntevästi yrityksen toivomaan suuntaan? Kuinka tehokkuus huomioi­daan ja kuinka riskien minimoimisen nä­kökulmaa laajennetaan motivaation joh­tamiseen?

Muutos koputtelee kuitenkin kokous­huoneen ovella.

Pitkän linjan hallitusammattilainen ja Boardmanin partneri Markku Pohjola ar­vioi, että noin puolet suurten yritysten hallituksista on ottanut käsittelyyn koko henkilöstön palkitsemisen. Moniin pörs­siyrityksiin on nimetty erityinen henkilöstö­ ja palkitsemisvaliokunta. Yksi tällaisista yrityksistä on Uponor, joka toimii yli 30 maassa. Uponor hyö­dyntää erilaisia maakohtaisia käytäntö­jä lyhyen aikavälin palkitsemiseen sekä ylimmän johdon pitkän aikavälin kannus­tinohjelmaa.

–Me suhtaudumme tähän vakavasti, Uponorin henkilöstöjohtaja Minna Schrey-Hyppänen sanoo.

–Henkilöstön palkitsemis­- ja kannus­tinjärjestelmä on kilpailuvaltti. Toimivat kannustimet tukevat myös työnantajaku­vaa ja rekrytointia. Mitä laajempi ja osu­vampi keinovalikoima, sen houkuttele­vampi työnantaja.

Yhdistä henkilöstön ja johdon intressit

Hallituksen sana painaa, ja hallitus lataa asioille painoarvon – jos niin halutaan. Professori Ikäheimon mukaan yrityksen hallituksen pitäisi ilman muuta tehdä lin­janveto: palkitaanko henkilöstöä ja miten. Markku Pohjola on samaa mieltä.

–Onnistunut palkitsemisjärjestelmä on lähtökohtaisesti motivaation lähde ja vah­vistaa yrityksen menestystä. Hallituksessa on syytä tehdä linjaukset, jotka koskevat koko henkilökuntaa. Kannustimien pitää olla yhdensuuntaiset ylimmän johdon pal­kitsemisen kanssa.

Hänen mukaansa yk­sikään hallitus ei saisi sivuuttaa tätä asiaa. Hallituksen tulee ottaa kantaa, mutta muutoksen moottorina on toimiva johto. Pohjola johtaa puhetta Tiedon ja Finn­veran hallituksissa.

Pohjola näkee, että henkilöstön palkit­seminen voi tuoda syvällistäkin toimin­nallista hyötyä yrityksille. Palkitseminen viestittää, että jokaisella työsuorituksella on merkitystä. Henkilöstö ja johto voivat nähdä yhteiset etunsa yrityksissä, vaikka vastakkainasettelu kärjistyy yhteiskun­nassa.

Julkista keskustelua hallitsee johta­jien ja työntekijöiden vastakkainasette­lu. Työntekijät hämmästelevät johtajien palkkoja, johtajat työntekijöiden sairaus­poissaoloja. Laajempiin näkökulmiin ede­tään mediassa vain harvoin.

–Palkitsemisjärjestelmän avulla voi sy­ventää henkilöstön ymmärrystä siitä, mis­tä yrityksen tulos syntyy. Se auttaa näke­mään oman työn osana koko yritystä ja taloutta, Pohjola sanoo.

Hän muistuttaa, että hyvän palkit­semisjärjestelmän rakentaminen vaatii henkilöstöhallinnolta ja toimitusjohtajal­ta paljon aikaa. Myös esimiesten on tuotava tavoitteet mukaan arkiseen keskusteluun työnteki­jöiden kanssa ja viestittävä palkitsemisen kokonaisuudesta niin, että se ymmärre­tään. Muuten hyödyt jäävät saavuttamatta.

 

Juttu on alun perin julkaistu Mandatum Life -lehdessä 03/2016.