Historia

Directors’ Institute Finland perustettiin toukokuussa 2001 edistämään hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista hallitustyöskentelyä suomalaisissa ja Suomessa toimivissa yrityksissä. DIF kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä. Esitelmä- ja koulutustilaisuudet ja yritysten hallitustyöskentelyä koskevaan julkiseen keskusteluun osallistuminen ovat toiminnan ytimessä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut muutamasta kymmenestä yli 750:een. Samalla DIFin rooli lausunnonantajana on vahvistunut ja tunnettuus lisääntynyt. DIF on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

2001–2010 Klubista yhdistykseksi

Yritysten hallitusten toimintaympäristö on muuttunut sitten vuoden 2001. Hallitusten merkitys on kasvanut ja rooli muuttunut. Yrityslainsäädäntö, yritysten sääntely ja muu ulkopuolinen kiinnostus yrityksiin on kasvanut merkittävästi. Toisaalta ymmärretään yritysten tärkeys yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentajina.

Samalla hallitustyö on muuttunut vaativammaksi ja hallitusten vastuu kasvanut. Yrityksen hallituksessa toimiminen teettää merkittävästi enemmän työtä kuin vielä 15 vuotta sitten. Myös omistajilla on lisääntyvä tarve edistää hallitusten jäsenten osaamista ja sääntelyn tuntemusta.

2011 Uusi missio luodaan

DIF päivitti syksyllä 2011 näkemyksensä yhdistyksen roolista. Hallitustyön kehittämiseen tarvittiin Suomessa vahva toimija, ja DIF oli oikea taho tekemään tätä työtä. Yhdistys edistää hyviä hallituskäytäntöjä ja auttaa jäseniään henkilökohtaisen osaamisen kehittämisessä.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja tietoa hallitustyöskentelystä. Verkostoitumalla muiden alan toimijoiden kanssa DIF pystyy ajamaan yhdistyksen ja sen jäsenten etua.

Kahdeksan vuotta yhdistyksen pääsihteerinä toiminut Olli Virtanen jättäytyy sivuun operatiivisesta johdosta ja hänen tilalleen astuu Maarit Aarni-Sirviö.

2012 Jäsenmäärän kasvu kiihtyy

Jäsenistön palveleminen on yhdistyksen tärkein tehtävä. Asiantunteva ja aktiivinen jäsenistö on DIFin tärkein voimavara. Jäsenmäärä on lisääntynyt tasaisesti 15–20 prosentin vuosivauhtia. Jäsenet toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksissa. Uusien jäsenten hyväksymisestä päättää DIFin hallitus. Huomattava kasvu tapahtui vuosina 2011–2015, jolloin jäsenmäärä kaksinkertaistui kolmestasadasta yli kuuteensataan. Alla näkyy jäsenmäärän kehitys vuodesta 2001 vuoden 2021 loppuun saakka.

2013 Verkosto laajenee

Tarjotakseen jäsenilleen parasta mahdollista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä DIF tekee tiivistä yhteistyötä 22 asiantuntijakumppanin kanssa. Asiantuntijakumppaneiden joukossa ovat muun muassa Suomen johtavat tilintarkastus- ja asianajotoimistot.

Asiantuntijakumppanit järjestävät muun muassa aamiaistapaamisia ja seminaareja DIFin jäsenille. Tilaisuuksissa keskustellaan hallitustyön kannalta ajankohtaisista teemoista.

Henkilöjäsenten lisäksi DIFillä on yhteisöjäseniä. Suomen osakemarkkinoiden merkittävimmät omistajatahot, eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma sekä valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy, kannattavat yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita. Ne liittyivät yhdistyksen yhteisöjäseniksi keväällä 2011.

Vuonna 2013 yhteisöjäseneksi kutsuttiin LähiTapiola (1.1.2014 alkaen) sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Asiantuntijakumppaneiden tavoin DIFin yhteisöjäsenet kasvattavat yhdistyksen painoarvoa ja asiantuntemusta.

2014 DIF-tietopankki lanseerataan

Asiantuntijakumppanit tuottavat sisältöä DIF-tietopankkiin, jonne kootaan hallitustyöskentelyä tukevaa tietoa.

DIF-tietopankki on vain jäsenten käytössä ja sinne kirjautumiseen tarvitaan erilliset tunnukset.

DIF-tietopankki koostuu kahdeksasta alueesta, joita ovat talous, hallitustyöskentely, johtaminen, palkitseminen, strategia, sääntely, vastuullisuus ja viestintä. Jokaisen alueen alla on 1–5 asiantuntija-artikkelia, jotka käsittelevät hallitustyön kannalta oleellisia aiheita. Materiaalien lisäksi DIF-tietopankissa julkaistaan ajankohtaisia syventäviä artikkeleita.

2015 Senior Advisor -toiminta aloitetaan

DIF aloitti Senior Advisor -toiminnan vuonna 2015.

Senior Advisorit ovat aktiivisia yhdistyksen jäseniä, jotka tarjoavat omaa tietotaitoaan jäsenistön käyttöön. He osallistuvat muun muassa DIF-tietopankkimateriaalien tuottamiseen yhdessä asiantuntijakumppaneiden kanssa ja varmistavat, että sisällöt vastaavat hallitustyön tarpeisiin.

Yhdistyksellä on yhdeksän Senior Advisoria, jotka osallistuvat myös tilaisuuksien ja muun toiminnan suunnitteluun. Senior Advisoreilla on erityisosaamista omalta aihealueeltaan.

2016 Julkaisutoiminta siirtyy verkkoon

Vuonna 2012 perustettu Boardview Oy on DIFin kokonaan omistama tytäryhtiö. Boardview Oy kustantaa DIFin Boardview-jäsenlehteä ja solmii yhteistyösopimukset yhdistyksen asiantuntijakumppanien kanssa.

Artikkelit ovat alansa huippuasiantuntijoiden kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita ajankohtaisista hallitustyöskentelyä käsittelevistä teemoista.

Lehti ilmestyi aluksi neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2015 aloitettiin blogien julkaiseminen verkkosivuilla ja vuonna 2016 lehdenteon painopiste siirtyi myös entistä enemmän verkkoon.

Vuonna 2016 luodun konseptin mukaan lehti julkaistaan kaksoisnumerona kaksi kertaa vuodessa. Yhdessä lehdessä käsitellään kahta teemaa kerrallaan. Teema-artikkelit julkaistaan kokonaan tai osittain myös verkossa kvartaaliteemojen mukaisesti.

DIFin toiminta rakentuu hallituksen määrittelemien teemojen ympärille. Teemat kehystävät tilaisuuksien, lehtiartikkeleiden ja koulutuksien suunnittelua ja ohjaavat jäsenistöä käsittelemään hallitustyötä eri näkökulmista.

2017 Kumppanuuskonsepti kehittyy

Kvartaaliteemojen käsittelyä syventääkseen DIF solmii yhteistyösopimuksia teemakumppaneiden kanssa. Teemakumppanuus on kevyempi yhteistyön muoto, jossa kumppaniyritykset tekevät yhteistyötä DIFin kvartaaliteemojen puitteissa. Seuraavana vuonna yhteistyö alkaa myös ensimmäisen sijoittajakumppanin kanssa.

2018 DIF määrittelee, mitä on hyvä hallitustyö

Keväällä 2018 DIF julkaisee Hyvän hallitustyön kulmakivet. Kymmenen periaatteen lista kiteyttää sen, mitä hyvä hallitustyö on.

Hyvän hallitustyön kulmakivet syntyivät, kun DIFin hallitus vuoden 2017 strategiakokouksessaan pohti, kuinka hyviä suomalaiset hallitukset ovat. Tuosta pohdinnasta ja keskustelusta heräsi tarve määritellä, mitä DIF hyvällä hallitustyöllä tarkoittaa.

Hyvän hallitustyön kulmakivet on tarkoitettu kiteytykseksi kertomaan hallitustyön sisällöstä, mutta ne toimivat myös ohjenuorana tai huoneentauluna hallitusten jäsenille.

2019 Hallitustyötutkimus ja purpose

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Pekka Mattilan johdolla toteutettu hallitustyötutkimus valmistuu ja se saa huomattavaa näkyvyyttä julkisuudessa. Tutkimuksessa perehdytään laajan haastattelu- ja kyselyaineiston avulla hallitustyöskentelyn ja strategiantyön eri osa-alueisiin sekä kartoitti hallitusten osallistumista strategiseen päätöksentekoon.

Jäsenten enemmistö kannattaa DIFin hallituksen esitystä korvata yhdistyksen visio ja missio olemassaolon tarkoituksella eli purposella. Aikaisempaan verrattuna purpose tuo DIFin toiminnan ytimeen myös vastuullisuusnäkökulmat sekä korostaa vahvemmin yhdistyksen yhteiskunnallista merkitystä. Yhdistyksen arvot, eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa, sekä toiminta-ajatus pysyvät ennallaan. DIFin olemassaolon tarkoituksessa on kolme tasoa: yksilö, yritys ja yhteiskunta. Yhdistyksen tarkoitusta yksittäisen jäsenen näkökulmasta kuvaavat edelleen myös teemasanat: Kehity. Verkostoidu. Vaikuta.
Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komi määrittelee DIFin purposen jäsenblogissaan.

Leena Linnainmaa astuu yhdistyksen pääsihteeriksi seitsemän vuotta ansiokkaasti DIFin toimintaa kehittäneen Maarit Aarni-Sirviön tilalle.

2020 Koronapandemia muuttaa tilaisuudet webinaareiksi

Koronaviruspandemia vyöryy Eurooppaan keväällä, jolloin myös DIFin fyysiset tilaisuudet loppuvat väliaikaisesti ja ne korvataan webinaareina tiukkojen kokoontumisrajoitusten vuoksi. Myös yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen kokoukset järjestetään etätilaisuuksina, mutta muuten toiminta jatkuu ennallaan. DIF antaa virallisia lausuntoja valtioneuvoston lakiesityksiin, muun muassa yhteisölainsäädännön väliaikaisesta poikkeamasta, joka vaikuttaa yhtiökokousten järjestämiseen. Loppuvuoden aikana webinaarit jatkuvat ja vähitellen siirrytään hybriditilaisuuksiin kokoontumisrajoitusten lievennyttyä. Etätilaisuudet tulevat jäädäkseen.

Jäsenrekisteriuudistus valmistuu kesällä. Jatkossa jäsenet voivat verkkoprofiileisssaan ilmaista ammatillista kokemustaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan helpommin. Tietoja voidaan hyödyntää yhdistyksen toiminnan ja erityisesti kumppanitilaisuuksien kehittämisessä.

DIF-tietopankin kaikki osat päivitetään vuoden mittaan tiiviissä yhteistyössä asiantuntijakumppaneiden kanssa vastaamaan 2020-luvun standardeja.

Yhdistys järjestää syksyllä jäsenkyselyn, jossa kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia hallitustyöhön ja yritystoimintaan. DIF toteuttaa myös laajan selvityksen pörssiyhtiöiden hallitusten ikäjakaumasta sekä jäsenistönsä rooleista pörssiyhtiöiden hallituksissa, valiokunnissa ja nimitystoimikunnissa. Uusien hallitusten järjestyttyä syksyyn 2020 mennessä DIFin jäsenet täyttävät 32,9 prosenttia kotimaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista. Yhdistyksen kohderyhmää olevien suomalaisten hallitusjäsenten paikoista DIFin jäsenillä on 41,7 prosenttia. Listayhtiöiden hallituksen puheenjohtajista 36 prosenttia ja toimitusjohtajista 28 prosenttia on DIFin jäseniä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnissa ja hallituksen sisäisissä valiokunnissa DIFin jäsenten osuus on tasaisesti 30–40 prosenttia.

2021 DIF täyttää 20 vuotta

DIF juhli 20-vuotista taivaltaan hyvän hallitustyön edistäjänä seminaarin ja illallisen merkeissä Pörssitalolla joulukuussa 2021. Juhlavuoden kunniaksi lanseerattiin myös DIFFuture-ohjelma, johon valittiin 20 itsensä ja hallitustyön kehittämisestä kiinnostunutta uutta osaajaa.

2022 Julkaistaan hallitustyöaiheinen podcast-sarja

Hallistustyöaiheista podcast-sarjaa alettiin julkaista yhteistyössä Leadcastin kanssa. Jaksoissa Maria Wasastjerna ja Essi Weseri keskustelevat kvartaaleittain ajankohtaisista hallitusteemoista kahden vieraan, DIFFuture-osallistujan ja kokeneen DIFin jäsenen, kanssa.