Hyvän hallitustyön kulmakivet

DIF on määritellyt Hyvän hallitustyön kulmakivet kiteyttämään, mitä hallitustyö on ja millaisia periaatteita hyvä hallitustyö noudattaa.

  1. Hallitus toimii yhtiön parhaaksi. Hallituksen jäsenet eivät tehtävässään edusta kenenkään yksittäisen osakkeenomistajan intressejä.
  2. Hallitus edistää omistajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöön.
  3. Hallituksen keskeinen tehtävä on ymmärtää toimintaympäristö sekä päättää yhtiön strategiasta ja varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttaminen.
  4. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on toimitusjohtajan valitseminen, palkitseminen ja erottaminen. Hallitus – ei yksin hallituksen puheenjohtaja – on toimitusjohtajan esimies. Hallitus tuntee myös yhtiön muut avainhenkilöt.
  5. Hallitus tukee ja innostaa johtoa sekä tarvittaessa haastaa toimivaa johtoa rakentavasti.
  6. Hallitus luo yhtiöön tehokkaan palkitsemisjärjestelmän. Se löytää oikeat mittarit tavoitteiden asetantaan, saavutusten mittaamiseen ja niiden perusteella palkitsemiseen.
  7. Hallituksessa on monipuolista osaamista. Hallitus on monimuotoinen ja toimii niin, että sen jäsenet ovat keskenään tasavertaisia ja kokouksissa vallitsee avoin keskusteluilmapiiri.
  8. Hallituksen jäsen tuntee osakeyhtiölain, hyvän hallintotavan ja siihen liittyvän säännöstön. Hallitus valvoo yhtiön toiminnan asianmukaista järjestämistä ja lainmukaisuutta.
  9. Lakien noudattamisen lisäksi hallitus toimii eettisesti ja moraalisesti kestävällä tavalla, vastuullisesti ja sääntely-ympäristöä ennakoiden.
  10. Hallitus ja sen jokainen jäsen toimii aina huolellisesti.

Lue lisää hallitustyöstä ja siihen liittyvistä eri näkökulmista DIF-tietopankista>

På svenska: Hörnstenarna i ett gott styrelsearbete
In English: The Cornerstones of Good Board Work
Suomeksi (pdf): Hyvän hallitustyön kulmakivet