Arvonluonti listaamattomissa yrityksissä

Strategia ja osaaminen arvonluonnin ytimessä

 

Pitkän aikavälin arvonluonti on nykyään elinehto niin listaamattomille kuin listautuneille yrityksille. Arvonluonnin kohteet ja perusteet ovat samankaltaiset yrityksen omistuspohjasta riippumatta: arvoa tulee luoda sijoittajien lisäksi myös yrityksen työntekijöille, asiakkaille, muille sidosryhmille sekä potentiaalisille tuleville sijoittajille, eli käytännössä koko yhteiskunnalle.

Yrityksiltä vaaditaan arvon luomisen lisäksi läpinäkyvyyttä toimintansa vastuullisuus- ja ESG- tekijöistä (environmental, sustainability, governance). Osa yrityksistä panostaa vastuullisuuteen ja juontaa siitä pitkän aikavälin arvonluonnin keinoja, osa puolestaan toteuttaa pelkät vähimmäisvaatimukset. Menestyvät kasvuyhtiöt, jotka pystyvät toteuttamaan korkeinta arvonluonnin kypsyystasoa toiminnassaan, ovat etulyöntiasemassa.

Pitkän aikavälin arvonluonnin tärkeitä ajureita ovat muun muassa demografiset muutokset, ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat riskit, sääntelyn lisääntyminen, laskenut luottamus liike-elämää kohtaan sekä väärän tiedon leviäminen.

Uusi sukupolvi arvostaa eri asioita, ja etenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen on entistä tärkeämpi yritysten vertailukohde niin kuluttajakäyttäytymisessä kuin sijoitusmielessä. Toisaalta laskenut luottamus liike-elämää kohtaan sekä väärän tiedon leviäminen muodostavat uhkan yritysten vastuullisuus- ja arvonluontiponnisteluille.

 

Arvonluonnilla alan pioneeriksi

 

EY:n yritysjohtajille teettämä EY Long Term Value and Corporate Governance Survey -tutkimus helmikuulta 2022 osoittaa, että pitkän aikavälin arvonluonti ja ESG-suorituskyky ovat nousseet entistä tärkeämpään asemaan. Koronapandemia on kasvattanut sidosryhmien odotuksia yhteiskunnallisen vaikutuksen, ympäristöystävällisen vastuullisuuden ja inklusiivisen kasvun suhteen. Yli 80 prosenttia vastaajista totesi, että näihin asioihin panostaminen on ollut tärkeä osa sidosryhmäluottamuksen rakentamista ja panostuksen jatkaminen parantaa yrityksen resilienssiä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yritysten pitkän aikavälin arvonluonnin tapojen omaksumisessa ja niiden viestimisessä on suuria eroja aina defensiivisistä, ongelmat kieltävistä hiljaiseläjistä strategisiin ja jopa johtaviin koko alan standardeja muovaaviin toimijoihin, jotka luovat käytäntöjä ja joita seurataan tarkalla silmällä. Väliin mahtuu monia kypsyystasoja: esimerkiksi useissa yrityksissä noudatetaan vähimmäissäädöksiä toiminnan edellytyksenä ja toisissa kypsytellään jo sidosryhmien tarpeisiin vastaamista erilaisten pilottien avulla. Kypsyystason vaihdellessa yksi asia on selvää: sidosryhmät seuraavat yrityksiä ja yritys menestyy varmimmin viestiessään, mitatessaan ja raportoidessaan alati kehittyviä arvonluonnin toimiaan.

 

 

EY:n teettämä tutkimus selvitti myös yritysten hallitusten roolia pitkän aikavälin arvonluonnissa sekä sitä, missä määrin arvonluonti ja ESG-tekijät on otettu yrityksen strategiassa huomioon. Suurin osa vastaajista totesi, että yrityksen strategiassa on huomioitu arvonluonti, vastuullisuus ja ESG-riskit erittäin merkittävissä tai merkittävissä määrin. Myös arvonluontia ja ESG-suorituskykyä mitataan ja viestitään erittäin merkittävissä tai merkittävissä määrin yli kahdessa kolmesta yrityksestä. Sen sijaan noin neljäsosa vastaajien yrityksistä ottaa herkemmin huomioon päätöksenteossa vain osakkeenomistajien intressit eikä koko sidosryhmäkirjon tarpeita. Pitkän aikavälin arvonluonnin näkökulmasta näiden yritysten kannattaa laajentaa sidosryhmänäkymäänsä sekä panostaa useampien tarpeiden huomiointiin ja erityisesti vahvaan hallintoon.

 

Arvoa strategiasta ja hallinnosta

 

Rahoittajat, sijoittajat, työntekijät ja asiakkaat ovat heränneet pitkän aikavälin arvonluonnin tärkeydelle jo kauan sitten, mutta mitä erityisesti yritysten hallitukset voivat tehdä lisätäkseen yrityksen pitkän ajan arvonluontia kaikille sidosryhmille? Keskeisessä roolissa on yrityksen strategia. Strategian on oltava kristallinkirkas, jotta arvoa voidaan ylipäätään luoda. Kun arvonluonti on osa strategiaa, se on usein sisäänrakennettu myös riskienhallintaan ja yrityksen sisäiseen hallinnointiin.

Hallituksen rooli strategian luomisessa ja sen jatkuvuuden takaamisessa on vahva, mutta viimekädessä strategian toteutuminen riippuu siitä, onko yrityksessä oikealla osaamisella varustettuja strategian toteuttajia eli työntekijöitä ja johtoa.

Arvoa luova strategia hyödyntää olemassa olevaa osaamista, tuottaa yrityksen sidosryhmille vastinetta, maksimoi ympäristöystävällisen ja vastuullisen vaikutuksensa sekä vakuuttaa rahoittajia ja sijoittajia.

Myös vahva hallinto on avainasemassa pitkän aikavälin arvonluonnissa. Listatuissa yrityksissä on usein jo pelkästään lain säätelemänä vahva, tarkka ja järjestäytynyt hallintotapa, mistä listaamattomat yritykset voisivat ottaa mallia, mutta joka usein vie leijonanosan ajasta. Toisaalta listaamattomilla yrityksillä on usein enemmän kasvumentaliteettia ja aikaa markkinaan menon suunnitteluun sekä mahdollisesti myös rohkeutta ottaa enemmän riskejä. Molemmat voisivat siis oppia toisiltaan jotain.

 

Arvonluontimalli auttaa luomaan ja kehittämään strategiaa

 

Eräs yritysten ja hallitusten keino arvonluontistrategian luomiseen on hyödyntää EY:n pitkän aikavälin arvonluonnin mallia, jonka keskiössä on neljä arvotekijää: asiakkaat, ihmiset, yhteiskunta ja taloudelliset tekijät.

Asiakkaat arvotekijänä viittaa kuluttajien tarpeiden mukaisten tuotteiden ja palveluiden muotoiluun, tuotantoon ja tarjontaan. Painopisteinä ovat innovaatio, luottamus sekä yrityksen brändi ja mainetekijät.

Ihmiset ja ihmiskunta arvotekijänä tarkastelee sitä, miten arvoa luodaan yrityskulttuurin, työntekijöiden taitojen kehittämisen ja johtajuuden avulla. Sitoutuminen ja diversiteetin tunnusluvut korostuvat tässä arvotekijässä.

Myös yhteiskunnallinen arvotekijä keskittyy yrityksen vaikutukseen eri vastuullisuusteemojen, kuten hiilijalanjäljen, energiatehokkuuden ja sääntelyn, näkökulmasta.

Taloudellinen arvotekijä puolestaan liittyy sekä siihen, mitä yritys tuottaa osaketta kohden eli rahalliseen arvoon, että siihen, miten yrityksen arvoa voidaan parantaa tulojen kasvattamisen, kustannusten optimoinnin ja pääomarakenteen avulla.

Arvonluontimallin avulla määritellään perusteita yrityksen olemassaololle, strategialle ja toiminnan oikeutukselle. Seuraavaksi analysoidaan laajasti eri sidosryhmät ja se, mitä niille tuotetaan. Tämän jälkeen malli ohjaa tarkastelemaan strategisia voimavaroja sekä sitä, millä arvoa ylipäätään tuotetaan ja ylläpidetään.

Mikäli strategiset voimavarat ja tuotokset sidosryhmille eivät ole linjassa, tulee tarkastella, miten ne saadaan yhteneväisiksi ja yritys menestymään paremmin. Näiden tarkastelujen ja analyysien perusteella luodaan mittareita, jotka mittaavat pitkän aikavälin arvonluonnin toteutumista sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

Mittareiden tulee tukea strategiaa, ja strategia puolestaan on arvonluonnin ytimessä. Jokaisen yrityksen, oli omistuspohja minkälainen tahansa, tulisi ottaa pitkän aikavälin arvonluonti agendalleen.

 

Kirjoittajat

Anders Svennas
EY Partner, Audit, EY Private

Juha Hilmola
EY Partner, Growth Markets, Audit

EY on DIFin asiantuntijakumppani.