IFRS määrittelee globaalin minimitason pääomamarkkinoita palvelevalle ilmastoraportoinnille

IFRS Foundationin perustama International Sustainability Standards Board (ISSB) laajentaa IFRS-standardit kattamaan myös kestävää kehitystä koskevien tietojen julkistamisen. ISSB aloitti toimintansa kuluneen kesän aikana, ja se on määritellyt tavoitteekseen luoda pääomamarkkinoiden tietotarpeita palveleva globaali minimitaso julkistettaville kestävyystiedoille. Tämä työ on alkanut ilmastoraportointia koskevan standardin laadinnalla.

 

Pohjana TCFD-suositus

Maailman rahoitusjärjestelmän vakautta valvova Financial Stability Boardin perustama työryhmä julkaisi vuonna 2018 suosituksen yritysten ilmastoraportointiin (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). TCFD:n ansiosta ilmastoraportointiin on saatu luotua taloudelliseen olennaisuuteen ja pääomamarkkinoiden tarpeisiin perustuva yhteinen kieli. Tämä kieli on sittemmin siirtynyt osaksi yritysraportoinnin sääntelyä ja standardeja. 

Vuoden 2022 aikana on julkaistu kolme merkittävää aloitetta TCFD-malliin pohjautuvan ilmastoraportoinnin edistämiseksi. ISSB julkaisi ensimmäisen luonnoksen IFRS:n ilmastostandardiksi ja Yhdysvaltojen pörssivalvontaviranomainen, Securities Exhange Commission (SEC), ehdotuksensa listayhtiöiden ilmastoraportointiin. Kesän kommentointikierroksen jälkeen saatiin marraskuussa valmiiksi EU:n ehdotus vuodesta 2024 asteittain voimaan astuvan yritysten kestävyysraportointidirektiivin mukaisiksi eurooppalaisiksi kestävyysraportoinnin standardeiksi.

IFRS:n ilmastostandardi

ISSB:n laatima luonnosstandardi IFRS S2 Climate Disclosures perustuu TCFD-suosituksen määrittelemiin sisältöihin ja Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) aiemmin määrittelemiin toimialakohtaisiin kestävyysraportoinnin standardeihin. 

IFRS:n ilmastostandardin tavoitteena on antaa tilinpäätöksen lukijalle riittävä kuva prosesseista, joiden avulla ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnassa valvotaan ja hallitaan. Lisäksi yrityksen tulee kuvata tilinpäätöksen lukijoille se, millä tavalla yritys huomioi strategiassa ja liiketoimintamallissa ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet ja miten nämä on sisällytetty yrityksen päätöksentekoprosesseihin, taloudelliseen suunnitteluun ja liiketoimintamallin arviointiin. Näiden lisäksi yrityksen tulee IFRS-standardin mukaan kuvata prosessit ja menettelytavat, joiden avulla ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen, arviointi ja hallinta toteutetaan. Standardi määrittelee myös suoritusmittareita, jotka ovat relevantteja ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa.

EU pyrkii laajempaan ilmastoraportointiin

EU:n kestävyysraportointidirektiivi rakentuu ns. double materiality -käsitteelle. Tällä kahden ulottuvuuden olennaisuudella tarkoitetaan sitä, että julkistettavien tietojen olennaisuutta arvioidaan niiden taloudellisen merkityksen sekä niihin liittyvien ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten kannalta. EU:n asettamat ilmasto- ja ympäristötavoitteet ovat tällä hetkellä kunnianhimoisimpia maailmassa.

Tilinpäätöksen ja kestävyystietojen yhteys vahvistuu

IFRS ja EU molemmat korostavat tilinpäätöksen ja kestävyysraportoinnin välistä yhteyttä ja sitä, miten kumpikin raportointi tukevat toisiaan ja ovat välttämätöntä riittävän kokonaiskuvan antamiseksi. Tulevaisuudessa ilmastoraportointi ja laajemmin kestävyysraportointi tulee olemaan kiinteä osa yritysten kokonaisraportointia.

 

Kuvitus: Jussi Kaakinen