Säännöt

Vahvistettu Patentti-ja rekisterihallituksessa 4.7.2016

§1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

§2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista yritysten hallitustyöskentelyä ensisijassa suomalaisissa ja Suomessa toimivissa yrityksissä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, osallistuu yritysten hallitustyöskentelyä koskevaan julkiseen keskusteluun ja harjoittaa ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

§3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla henkilöjäseniä, joilla on kokemusta hallitustyöskentelystä ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksellä voi olla emeritusjäseniä. Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä emeritusjäseneksi aktiivisesta hallitustyöskentelystä luopuneen jäsenen, joka on täyttänyt 70 vuotta tai joka on ollut yhdistyksen jäsenenä 10 vuoden ajan.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen jäseniä yhdistyksen kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajaksi.

Hallitus voi lisäksi kutsua jäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Hallitus vahvistaa yhteisöjäsenten vuosimaksun. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta.

§4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Henkilöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Emeritusjäsenen vuosimaksu on puolet henkilöjäsenen vuosimaksusta. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu jäsen on vapautettu vuosimaksusta.

§6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Nimitysvaliokunta, johon kuuluu kolme edellisen vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, tekee vuosikokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta. Vuosikokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§8. Tilikausi ja tilin- tai toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

§9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä, emeritusjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla sähköpostiviestillä, tai jäsenille postitetulla kirjeellä.

§11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-tenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja tarvittaessa varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 11. Valitaan nimitysvaliokunnan jäsenet
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.