DIFin toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIFin pysyvät teemat ovat Hallitustyön kehittäminen sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Teemat 2021

Q1 Hallitus ja riskit

Hallittu riskinotto on olennainen osa hallituksen tehtävää siivittää yritys menestykseen. Riskien moninaisuus haastaa hallitukset, kun poliittisten ja hankintaketjuihin liittyvien riskien, kyberturvallisuuden sekä pandemia- ja maineriskien merkitys on harpannut ilmastonmuutoksen ohella. Sidosryhmien arvojen muuttuessa ja digitalisaation edetessä tuotteisiin, asiakaskäyttäytymiseen ja kilpailutilanteeseen liittyvät strategiset riskit ovat nousseet uudelle tasolle. Riskienhallinnan painoarvo hallituksen agendalla on kasvanut. Harkitusti riskejä ottava ja riskinsä hallitseva hallitus on voittaja. Strategiatyön keskiöön nousevat riskien huomiointi ja eri skenaariot.

Q2 Hallitus ja kasvu

Yrityksen pitkän aikavälin menestys perustuu kasvuun. Sen taustalla voi olla ketterä toimintatapojen muutos, digitalisaatio, uudet tuotteet, uudet myyntikanavat, suuntautuminen uudelle asiakaskunnalle ja kilpailijoista erottuminen, mutta toisaalta rönsyjen ja tappiollisten toimintojen karsiminen sekä oleelliseen keskittyminen. Kasvun taustalla on aktiivinen, muutoksia ennakoiva hallitus, joka pystyy tarvittaessa nopeaankin päätöksentekoon.

Q3 Hallitus ja transformaatio

Yrityksen transformaatiossa voi olla kysymys yrityskaupoista tai muista yritysjärjestelyistä, siirtymisestä organisaatiomuutoksen myötä uusiin toimintatapoihin taikka uusista tuotteista tai strategisista valinnoista. Digitalisaatio muuttaa kilpailutilannetta sekä luo uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Hallituksen vastuulla on lisääntyvän tiedon ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Q4 Hallitus ja sidosryhmät

Yrityksen menestys perustuu yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien merkitys on kasvanut, sillä yhteistyötä ja dialogia odottavat niin omistajat, sijoittajat ja rahoittajat kuin asiakkaat ja työntekijät sekä media ja kansalaisjärjestöt. Sidosryhmien näkemykset vaikuttavat merkittävästi yrityksen maineeseen ja brändiin. Ajan tasalla oleva hallitus seuraa relevanttien sidosryhmien näkemyksiä yrityksestä ja yleistä arvojen kehitystä. Enenevässä määrin sidosryhmät sijoittajista alkaen odottavat yrityksiltä eettistä ja vastuullista toimintaa, johon kuuluu konkreettinen tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen sekä avoimuus.

Teemat 2022

Q1 Hallitus ja tulevaisuus

Q2 Hallitus ja vastuullisuus

Q3 Hallitus ja arvonluonti

Q4 Hallitustyö ja roolit