DIFin toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIFin pysyvät teemat ovat Hallitustyön kehittäminen sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lounastilaisuudet, podcast-jaksot, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Teemat 2024

  • Q1 Hallitus ja muuttuva toimintaympäristö
  • Q2 Hallitus ja vastuullisuus
  • Q3 Hallitus ja kasvun strategiat
  • Q4 Hyvän hallitustyön kulmakivet

 

Q1 Hallitus ja muuttuva toimintaympäristö

Geopoliittiset haasteet, teknologiset läpimurrot ja ympäristökriisit edellyttävät yrityksiltä kykyä nopeaan reagointiin ja strategiseen sopeutumiseen. Nämä muutokset luovat mahdollisuuksia ennakoiville yrityksille, jotka pystyvät luomaan ja soveltamaan uusia innovaatioita ja toimintamalleja. Vahvat johtamis- ja hallituskäytännöt auttavat yrityksiä selviytymään epävarmuudessa ja muutoksissa sekä löytämään uusia menestystekijöitä.

Q2 Hallitus ja vastuullisuus

Menestyvät yritykset integroivat vastuullisuusnäkökulmat strategiaansa ja päätöksentekoonsa. Minimivaatimusten täyttämisen sijaan edelläkävijäyritykset hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä asettavat mitattavia tiedepohjaisia tavoitteita ja käyttävät niitä myös palkitsemisjärjestelmissään.

Q3 Hallitus ja kasvun strategiat

Visionäärinen hallitus katsoo tulevaisuuteen sekä panostaa strategian valmisteluun, päätöksentekoon ja seurantaan yhteistyössä toimivan johdon kanssa. Kasvun strategiat voivat perustua uuden luomiseen, yrityskauppoihin, muutosten ennakointiin, oikeaan resursointiin, tehokkaaseen riskienhallintaan ja valmiuteen tehdä päätöksiä oikea-aikaisesti.

Q4 Hyvän hallitustyön kulmakivet

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön kestävää arvonluontia pitkällä aikavälillä ja sitä tukevaa kulttuuria. Sitä varten hallituksen on oltava monimuotoinen. Hallitustyön arvioinnilla ja hallituksen riittävällä vaihtuvuudella varmistetaan hallituskokoonpanon osaaminen yhtiön ja toimintaympäristön muuttuessa. Tehokkaassa palkitsemisjärjestelmässä on oikeat mittarit. Hallitus huolehtii myös valvontatehtävästään toimien huolellisesti ja eettisesti yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti.