DIFin toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIFin pysyvät teemat ovat Hallitustyön kehittäminen sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Teemat 2022

Q1 Hallitus ja tulevaisuus

Hallituksen tehtävänä on siivittää yritys menestyksekkääseen tulevaisuuteen, johon kuuluu kasvu ja investoinnit. Vastuullisuus kasvattaa yhä merkitystään, digitalisaatio ottaa isoja harppauksia, eivätkä geopoliittiset riskit ole kadonneet minnekään. Kuinka hallitus katsoo tulevaan ja toimii jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä? Myös pandemian jälkeinen uusi normaali on hallituksen agendalla.

Q2 Hallitus ja vastuullisuus

Vastuullisuus on yritystoiminnan kovaa ydintä, ja siihen sisältyy moninaisia ESG-asioita (Environmental, Social and Governance). Ympäristö ja ilmastokriisi, hankintaketjut ja turvallisuus mutta myös vastuullisuus suhteessa henkilöstöön sekä muihin sidosryhmiin ovat keskeisiä hallitustyön sisältöjä.

Q3 Hallitus ja arvonluonti

Hallituksen on kaikessa toiminnassaan tähdättävä kestävään arvonluontiin. Siihen kuuluu toiminnan jatkuva kehittäminen, paneutuminen taseeseen sekä riskienhallinta. Hallitus tekee päätöksiä myös rahoituksesta ja yrityskaupoista sekä vastaa yrityksen verostrategiasta. Kuinka hallitus asettaa toimintaa ohjaavat tavoitteet ja kommunikoi niistä johdolle?

Q4 Hallitustyö ja roolit

Hallitustyötä tehdään mitä erilaisimmissa yrityksissä ja organisaatioissa. Yrityksen koko ja omistus vaikuttavat hallituskokoonpanoon sekä hallitustyön organisointiin, kuten valiokuntatyöhön. Keskeistä on hallituksen ja toimivan johdon yhteistyö. Miten hallitus löytää oikeat toimintamallit yrityksen kulloiseenkin vaiheeseen ja tilanteeseen?

Teemat 2023

Q1-2              Hallitustyö muuttuvassa maailmassa
Q3                 Hallitus ja kasvu
Q4                 Kehittyvä hallitus

Vuoden ensimmäin teema keskittyy laajasti globaalien muutosten vaikutuksiin hallitustyössä, ja se käsittää koko ensimmäisen vuosipuoliskon.