DIFin toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIFin pysyvät teemat ovat Hallitustyön kehittäminen sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Yhdistyksen hallitus vahvisti syksyllä 2020 vuodelle 2021 seuraavat teemat:

Teemat 2021

Q1 Hallitus ja riskit

Hallittu riskinotto on olennainen osa hallituksen tehtävää siivittää yritys menestykseen. Riskien moninaisuus haastaa hallitukset, kun poliittisten ja hankintaketjuihin liittyvien riskien, kyberturvallisuuden sekä pandemia- ja maineriskien merkitys on harpannut ilmastonmuutoksen ohella. Sidosryhmien arvojen muuttuessa ja digitalisaation edessä tuotteisiin, asiakaskäyttäytymiseen ja kilpailutilanteeseen liittyvät strategiset riskit ovat nousseet uudelle tasolle. Riskienhallinnan painoarvo hallituksen agendalla on kasvanut. Harkitusti riskejä ottava ja riskinsä hallitseva hallitus on voittaja. Strategiatyön keskiöön nousevat riskien huomiointi ja eri skenaariot.

Q2 Hallitus ja kasvu

Yrityksen pitkän aikavälin menestys perustuu kasvuun. Sen taustalla voi olla ketterä toimintatapojen muutos, digitalisaatio, uudet tuotteet, uudet myyntikanavat, suuntautuminen uudelle asiakaskunnalle ja kilpailijoista erottuminen, mutta toisaalta rönsyjen ja tappiollisten toimintojen karsiminen sekä oleelliseen keskittyminen. Kasvun taustalla on aktiivinen, muutoksia ennakoiva hallitus, joka pystyy tarvittaessa nopeaankin päätöksentekoon.

Q3 Hallitus ja transformaatio

Yrityksen transformaatiossa voi olla kysymys yrityskaupoista tai muista -järjestelyistä, yrityksen siirtymisestä organisaatiomuutoksen myötä uusiin toimintatapoihin taikka uusista tuotteista tai strategisista valinnoista. Digitalisaatio muuttaa kilpailutilannetta sekä luo uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Hallituksen vastuulla on lisääntyvän tiedon ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Q4 Hallitus ja sidosryhmät

Yrityksen menestys perustuu yhteistyöhön erinäisten relevanttien sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien merkitys on kasvanut, sillä yhteistyötä ja dialogia odottavat niin omistajat, sijoittajat ja rahoittajat kuin asiakkaat ja työntekijät sekä media ja kansalaisjärjestöt. Sidosryhmien näkemykset vaikuttavat merkittävästi yrityksen maineeseen ja brändiin. Ajan tasalla oleva hallitus seuraa relevanttien sidosryhmien näkemyksiä yrityksestä ja yleistä arvojen kehitystä. Enenevässä määrin sidosryhmät sijoittajista alkaen odottavat yrityksiltä eettistä ja vastuullista toimintaa, johon kuuluu konkreettinen tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen sekä avoimuus.

 

Teemat 2020

Q1 Hal­li­tus ja innovaatiot

Teknologian kehittyminen voi muuttaa yhtiön toimintaympäristön ja kilpailuasetelman hetkessä. Innovaatiot ovat keino uudistua, mutta oman innovaatiotoiminnan lisäksi hallituksen tulisi pysyä kärryillä kilpailijoiden käänteistä. Kuinka hallitus astuu mukavuusalueensa ulkopuolelle? Kuinka toimintaympäristön muutoksiin voi varautua ennalta?

Q2 Hallitus ja osaaminen & seuraajasuunnittelu

Yritysten menestys perustuu entistä enemmän huippuosaamiseen. Kuinka hallitus varmistaa, että yrityksestä löytyy oikeaa osaamista ja se saadaan myös hyödynnettyä? Seuraajasuunnittelulla hallitus varautuu niin tulevaisuuteen kuin yllätyksiinkin ja varmistaa, että avainhenkilöt ovat yrityksen strategian kannalta oikeat.

Q3 Hallitustyön kehittäminen

Hallitustyön kehittäminen on DIFin toiminnan jokavuotinen teema, jossa käsitellään hallitustyötä eri kanteilta. Vuonna 2020 kiinnitämme erityisesti huomiota taseeseen ja sen hallintaan. Tilaisuuksissa keskustellaan myös palkitsemisesta, hallintomalleista, raportoinnista ja lainsäädännön muutoksista.

Q4 Hallitus ja vastuullisuus

Vastuullisuuden merkitys kasvaa yhä yritysjohtamisessa. Niin vastuullisuutta koskeva sääntely kuin sidosryhmien odotukset ja arvot muuttuvat vauhdilla. Ratkaiseva arvojen muutos on kuitenkin vasta edessä. Kuinka hallitus pysyy ajan tasalla ja mielellään edellä aikaansa tässä murroksessa? Kuinka strategiaa rakennetaan epävarmuuden aikana?