Megatrendit mylläävät energiasektorin perusteita

Energiasektoriin vaikuttavat maailmanlaajuiset megatrendit – ilmastonmuutos, kaupungistuminen, digitalisaatio ja aktiiviset asiakkaat – ovat varsin laajasti tiedossa, ja ne vaikuttavat moniin muihinkin aloihin. Megatrendien synnyttämiin haasteisiin vastaaminen edellyttää toimialaltamme perustavanlaatuista muutosta. Yritysten johdolta vaaditaan herkkyyttä suunnata strategia oikein muutoksen keskellä.

Energiantuotanto ja -kulutus synnyttää kaksi kolmasosaa maailman hiilidioksidipäästöistä ja nojaa vielä vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin. Samalla sähkön kysynnän arvioidaan lähestulkoon kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä, kaupungistumisen, digitalisaation ja elintason nousun vauhdittamana. Energiateollisuus pyrkii aktiivisesti löytämään ratkaisuja, jotka vastaavat ihmiskunnan kasvavaan energian tarpeeseen sekä auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja kaupunkien pahenevia ympäristöongelmia.

Valtava investointitarve

Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen alle 2°C asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5°C asteen. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että 2 °C asteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää noin 16 500 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisia investointeja maailman energiajärjestelmään. On selvää, ettei näitä investointeja voida rahoittaa valtioiden budjeteista. Tavoitteeseen päästään ainoastaan ottamalla käyttöön markkinamekanismeja, jotka kannustavat sijoittamaan yksityistä rahaa.

Tuuli- ja aurinkoteknologioiden investointikustannukset pienenevät nopeasti, ja vuoteen 2040 mennessä investointien ennustetaan nousevan lähes 5,8 biljoonaan euroon eli noin 60 prosenttiin kaikista sähköntuotantoinvestoinneista.

Näiden panostusten kautta syntyy vaiheittain tehokkaampi energiajärjestelmä, joka perustuu päästöttömiin ja uusiutuviin energianlähteisiin: vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaan sekä bio- ja jätepohjaiseen energiaan. Kehitys on ollut viime vuosina hyvin rohkaisevaa. Tuuli- ja aurinkoteknologioiden investointikustannukset pienenevät nopeasti, ja vuoteen 2040 mennessä investointien ennustetaan nousevan lähes 5,8 biljoonaan euroon eli noin 60 prosenttiin kaikista sähköntuotantoinvestoinneista. Myös resurssitehokkuus on uudessa energia-ajattelussa keskeistä. Se tarkoittaa jätteen hyötykäyttöä tai vaikkapa datakeskusten synnyttämän hukkalämmön entistä parempaa hyödyntämistä.

Älykäs tuotanto ja kysyntä

Digitalisaatio muovaa energiamarkkinoita etenkin parantamalla asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua energiamarkkinoille. Uuden teknologian ansiosta asiakkaat voivat jo nykyisin ohjata omaa kulutustaan muuttuvien sähkönhintojen mukaan ja myydä omaa pientuotantoaan verkkoon. Tulevaisuudessa älykkäät kodinkoneet säätävät itse kulutustaan sähköjärjestelmästä tulevien viestien mukaan. Näin aktiiviset asiakkaat voivat osaltaan edistää uusiutuvaan energiaan siirtymistä laajassa mittakaavassa. Kun aurinko- ja tuulivoiman tuotanto vaihtelee sään mukaan, myös kysynnän tulee voida joustaa.

Vaihtelevan tuotannon osuuden merkittävä lisääntyminen sähköjärjestelmässä muuttaa jopa toimialan arvonmuodostusta. Sähkön hinta sähköpörssissä määräytyy tunneittain seuraavalle päivälle ja päivän sisäisessä kaupassa aikana lyhyemmille ajanjaksolle. Kun perinteisesti sähköntuotannon arvo on ollut tuotannon marginaalikustannuksissa, on se jatkossa yhä enemmän tuotannon joustavuudessa. Parasta hintaa saa se tuottaja, joka pystyy hyvin nopeasti tarjoamaan säätövoimaa odottamattomia tuotannonvaihteluita tasaamaan. Sähköjärjestelmän kun on oltava tasapainossa joka hetki.

Yhtiön toimivalta johdolta ja hallitukselta vaaditaan paljon tilanteessa, jossa megatrendit muuttavat toimialan peruslogiikkaa. Johdon on tunnistettava muutosta ajavat voimat ja analysoitava niiden vaikutukset toimialaan ja yritykseen. Heidän on myös osattava käynnistää tarvittavat muutokset yrityksen strategiassa ja kulttuurissa riittävän ajoissa, ennen kuin liian moni ovi pysyvästi sulkeutuu edessä. Toisinaan kyse on painopisteiden mukauttamisesta, joskus vaaditaan liiketoiminnan täydellistä uudelleen suuntausta. Keskeistä on ylläpitää jatkuvasti oikeaa tilannekuvaa. Samalla on hyväksyttävä se tosiasia, että yhä useammin toimintaympäristön lisääntyvä epävarmuus ja ennustamattomuus pakottavat johtajat tekemään päätöksiä vajailla perusteilla. Tässä uudessa ajassa vain hereillä oleva, rohkea ja ketterä johto menestyy.

 

Pekka Lundmark