Kun perustaso ei riitä – Vastuullisuus strategisena arvonluojana tulevaisuuden liiketoiminnassa

 

Nykyisessä epävarmuuden ilmapiirissä sodan, inflaation ja nurkan takana vaanivan taloudellisen laskusuhdanteen aikana on luonnollista, että keskitymme enemmän säästämään energiaa kuin miettimään sen laatua tulevaisuudessa. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää kohdistaa katseet ei vain huomiseen vaan jopa vuosikymmenten päähän. Tarve vihreään siirtymään ei poistu, vaikka nykyhetki viekin ajatuksemme siitä pois.

 

 

 

Me voimme kaikki olla osa ratkaisua. Ja voimme olla myös omalta osaltamme kaiken epävarmuuden keskellä mahdollistamassa sitä, että nyt käynnissä olevat haasteet synnyttävät keskustelun lisäksi aitoa toimintaa. Asettamalla tavoitteemme tukemaan vihreää siirtymää ja toimimalla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi määrätietoisesti voimme päästä merkityksellisiin tuloksiin.

Yksittäisten vastuullisuustekojen aika on ohi. On siirryttävä ajattelemaan vastuullisuutta merkittävänä osana liiketoimintaamme. Kestävyys ei ole irrallinen luku tai oma raporttinsa, vaan jokaisen liiketoiminnan ytimessä. Jokaisen yrityksen ja yhteisön on läpikäytävä susformaatio, eli systemaattisesti muutettava toimintaansa hyödyttämään vihreää siirtymää, ei estämään sitä.

 

Susformaatio arvonluonnin avaimena

 

Luodaksemme arvoa on meidän kuitenkin kohdattava vastuullisuus ja kestävyys aidosti strategisena osana yrityksen johtamista ja toimintaa. Strateginen vastuullisuus on päätöksiä, ajattelutavan muutosta ja lopulta mitattavia tuloksia. Sen kautta arvon luominen vie aikaa, vaatii jatkuvia tekoja ja päättäväisyyttä sekä muuttaa ajattelumalleja. Liiketoiminnan vastuullinen transformaatio vaatii sitä, että ollaan valmiita suuntaaman innovaatiot ratkaisemaan luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastonmuutoksen haasteita ja muuttamaan toimintamallimme tämän mukaisiksi.

Jotta yhteiskunnallisen ja yrityksen markkina-arvon luominen kestävyyden kautta on mahdollista, on myös hallitusten seurattava susformaation edistymistä. Jos kestävyys on aidosti organisaatiolle arvoa lisäävä komponentti, on se myös hallituksen agendalla. On tärkeää seurata niitä asioita, jotka aidosti todentavat susformaation tapahtumista ja sitä kautta arvoon vaikuttavia tekijöitä, päästä nykyisistä ESG mittareista eteenpäin. Edistyksellisemmät organisaatiot sitovat myös johdon pitkän linjan kannustimet kestävyyteen. Kansainvälinen kaupan alan toimija Tesco on sitonut 25 % ylemmän johdon sitouttamisohjelmasta organisaation vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen (1), ja kestävä metsäyhtiö Tornator on sitonut 30 % ylimmän johdon pitkän aikavälin tulospalkkiosta monimuotoisuus-ohjelmaansa (2). Näiden mittareiden mukaan ottaminen viestii selkeästi sekä organisaatiolle että markkinoille, että asian tiimoilta ollaan tosissaan.

Lisäarvoa ei luoda tekemällä se, mitä pitää tehdä nyt, tai miettimällä 1–2 askelta eteenpäin. Lisäarvo luodaan systeemisellä strategisella vastuullisuusajattelulla, joka ottaa huomioon lähitulevaisuuden, mutta erityisesti sen, mihin ollaan pitkällä tähtäimellä menossa. Vähimmäismäärän tekeminen ei luo lisäarvoa eikä lisää kilpailukykyä.

Arvoa luodaan innovoimalla kestävää liiketoimintaa strategisesti niin, että se hyödyttää erityisesti sidosryhmiä ja yhteiskuntaa sekä ilmentää organisaation vaikutusta olennaisiin murroksiin. Pelkän lakien ja säännösten seuraaminen tai sijoittajien minimivaatimuksiin pääseminen eivät tuota lisäarvoa. Siihen tarvitaan tulevaisuuslähtöistä ajattelua sekä kykyä tehdä muutoksia ja investointeja pitkäjänteisesti. Arvoketjut määritetään nyt uudestaan, ja organisaation kyvykkyys luovia uusissa rajapinnoissa ja luoda uusia markkinoita on oleellista.

 

On meidän kaikkien vastuulla varmistaa planeetan jatkuvuus, mutta erityistä vastuuta kantavat he, joiden hartioilla lepää liike-elämän päätöksenteko ja strategiset suuntaviivat. Voidaanko siis lopettaa vain sanomasta, että vastuullisuus on strategista? Voidaanko ryhtyä tekemään siitä todellisuutta nostamalla susformaatio jokaisen hallituksen agendalle ja seuraamalla sen toteutumista samalla tavalla kuin muita liiketoiminnan mittareita?

 

Lähteet:

1. https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/10/tesco-pledges-to-halve-food-waste/

2. https://www.arvopaperi.fi/porssitiedotteet/tornatorin-velaton-arvo-jo-yli-miljardi-euroa-metsatalousyhtiossa-kestavyys-ja-kannattavuus-kulkevat-kasi-kadessaan/4345c4c1-fc31-545e-b299-1c2e4401626a)