Mitä hallituksen on hyvä tietää kestävän liiketoiminnan transformaatiosta?

Miten liiketoimintastrategia ohjaa yritysten kestävyystransformaatiota ja miten muutosta johdetaan? Toteutimme tutkimuksen aiheesta, johon osallistui johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäseniä 19 suomalaisesta suuryrityksestä. Vastaajista 95 prosenttia näki strategisen vastuullisuuden välttämättömänä liiketoiminnan kasvun sekä riskienhallinnan kannalta.

 

Vihreä siirtymä vauhdittaa yritysten toimintaympäristöä kiihtyvällä tahdilla kohti kestävämpiä käytäntöjä. Yritysten arvonluontimahdollisuuksiin vaikuttavista ajureista moni liittyy laajalti tunnettuihin megatrendeihin: ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen hupenemiseen ja luontokatoon. Näihin liittyy paljon uutta, velvoittavaa lainsäädäntöä, joka koskee Euroopassa kymmeniätuhansia yrityksiä ja niiden arvoketjussa toimivia satojatuhansia pienempiä toimijoita.

 

Toimintaympäristön murroksessa monet yritykset ovatkin lähteneet ajattelemaan uudelleen arvonluontimallejaan sekä muokkaamaan liiketoimintaansa kestävämmäksi. Pelkästään tehostamistoimet tai raportointi eivät ole riittäviä toimia, jos yritys haluaa olla vielä kymmenen vuoden päästä relevantti toimija.

 

Tutkimuksemme mukaan kestävän liiketoiminnan transformaatio näkyy liiketoimintamallien ja tuoteportfolion lisäksi myös yritysten rakenteissa, sidosryhmäsuhteissa sekä johtamismallissa.

Yksi paljon puhuttu esimerkki kestävän liiketoiminnan transformaatiosta on suomalainen Neste, joka on onnistunut muuttamaan tuoteportfoliotaan yhä laajemmin ilmastonmuutosta kiihdyttävistä tuotteista ilmastonmuutosta hillitseviin tuotteisiin. Tämä näkyy yhtiössä myös viivan alla.

 

Ensimmäinen askel vaikuttavampaan muutokseen on nostaa vastuullisuus yrityksen liiketoimintastrategiaan

 

Tutkimuksen mukaan vastuullisuuden nostaminen strategian ytimeen vauhdittaa ja systematisoi vastuullisuustyön integrointia liiketoimintaan 95 prosentissa yrityksistä. Samalla se on myös yksi merkittävimpiä päätöksiä usean strategiakauden yli tapahtuvassa kestävän liiketoiminnan transformaatiossa, johon myös hallitus on vaikuttamassa. Usein muutos kohti kestävämpää liiketoimintaa saa alkunsa yritysjärjestelyjen yhteydessä tai omistajan vaatimuksesta. Tapauksista 63 prosentissa muutoksen pääasiallinen edistäjä on toimitusjohtaja.

 

Strategista vastuullisuutta voi lähestyä joko riskien tai mahdollisuuksien näkökulmasta. Riskinäkökulmat painottuvat 53 prosentissa yrityksistä, vaikka myös mahdollisuuksia uudenlaiseen ansaintaan nähdään. Tämä johtuu ennen kaikkea lainsäädännön muutoksista yritysten vastuullisuutta koskien, mutta on liitännäinen myös toimitusketjujen hallintaan sekä niukkojen luonnonvarojen käyttöön kohdistuvaan paineeseen.

 

Tärkeimmiksi ensimmäisiksi askeleiksi kestävän strategian toimeenpanossa tunnistettiin vastuullisuuden mittareiden yhdistäminen liiketoiminnan mittareihin ja johtamisjärjestelmiin yrityksen kaikilla tasoilla – myös kannustinjärjestelmiin.

Sen lisäksi tärkeäksi koettiin riittävien investointien varmistaminen innovaatio- ja pilotointitoimintaan sekä kyvykkyyksien kehittämiseen myös haastavina maailmantalouden aikoina.

 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on nostanut vastuullisuuden liiketoimintastrategiaansa verrattain lyhyen aikaa sitten, mutta konkreettisia hyötyjäkin on jo saavutettu. Tutkimuksen mukaan pohjat kestävälle kilpailuedulle luodaan nyt ja hedelmiä korjataan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kestävän liiketoiminnan transformaatio vaatii visionääristä otetta ja systemaattista toteutusta yli strategiakausien – myös hallitukselta.

 

 

Miten liiketoimintastrategia ohjaa organisaation kestävyystransformaatiota -tutkimuksen voi ladata maksutta täältä: https://c.ramboll.com/fi/kannattava-vastuullisuus

Käsittelimme aihetta livelähetyksessä ja paneelikeskustelussa ke 1.11.2023. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=py62Wd8110E