Yritysvastuun seuraava askel

Yritysvastuukeskustelu keskittyy liikaa hiilijalanjäljen pienentämiseen – pitäisi siirtyä puhumaan kädenjäljen kasvattamisesta eli aktiivisten tekojen puolesta. Uusi mittausmenetelmä tarjoaa konkretiaa yritysvastuun kehittämiseen.

Yrityksen kannattavuuden ja vastuullisen toiminnan välillä on yhteys. Kannattavampi on vastuullisempi. Suhde on myös kaksisuuntainen: vastuullisesti toimivat yritykset ovat kannattavampia kuin muut yritykset.

Keskustelussa yritysvastuusta on useita haasteita. Keskustelu keskittyy liiaksi negatiivisten vaikutusten poistamiseen: jalanjäljen pienentämiseen kädenjäljen kasvattamisen sijasta. Julkisessa keskustelussa suuret ja pienet asiat menevät usein sekaisin, mikä vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista.

Lisähaastetta keskusteluun tuo se, että yritysvastuun kokonaisvaltainen ja objektiivinen mittaaminen on vaikeaa: hiilidioksidipäästöjä voidaan mitata objektiivisesti, mutta työn merkityksellisyyden mittaaminen on haastavampaa.

Yritysvastuun kehittäminen nettovaikutusmenetelmällä

Mittaamisen haasteisiin vastaa vaikutusten kehittämisen työkaluksi luotu Net Impact- menetelmä. Suomessa kehitetyssä menetelmässä yrityksen vaikutukset jaetaan ympäristön, terveyden, yhteiskunnan ja tiedon osa-alueisiin. Nämä puolestaan jakautuvat 19 kategoriaan, joista kullakin on negatiivinen ja positiivinen ulottuvuus.

Tekoälypohjainen algoritmi hakee yli 200 miljoonasta tieteellisestä artikkelista yrityksen tuotteiden ja palveluiden positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Neuraaliverkkoon perustuva luokittelija tuottaa yritykselle Net Impact -profiilin, jossa 19 eri negatiivista ja positiivista vaikutusta on koottu neljän päädimension alle. (Kuvat 1 ja 2).

 

 

Nettovaikutusmenetelmällä voidaan kuvata yrityksen vastuullisuusprofiili kokonaisvaltaisesti. Kehittämiskohteet näkyvät profiilista selvästi.

Kun kehittämissuunnitelmaa tehdään, kannattaa huomioida minkälaiset vaikutukset vastuullisuuden muutoksella on yrityksen strategiaan. Niin ikään on hyvä huomioida, että viiveet mitattavien tulosten saamiseksi ovat eripituisia. Esimerkiksi yrityksen savupiippuun asennettu savukaasupesuri näyttää heti savukaasupäästöjen pienentymisen. Sen sijaan asbestiongelman poistaminen ei näy vielä vuosiin a ltistuneiden sairastumisten vähenemisenä.

Vastuullisuuden kehittäminen ja sidosryhmät

Vastuullisuutta ja sen merkitystä yritykselle voi lähestyä sidosryhmien kautta. Ulkoisista sidosryhmistä maksavan asiakkaan rooli on yritykselle merkittävin. Kuluttajat ovat tutkitusti valmiita maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista ja palveluista.

Yrityksen rahoittajien ja sijoittajien rooli on myös oleellinen vastuullisuuden kehittämisessä. Rahastoyhtiöt kilpailevat sijoituskohteiden vastuullisuudesta julkaisemalla rahastojensa ESG-indeksejä. On syntynyt uusia vihreitä rahastoja ja monet rahastot ovat lopettaneet sijoittamisen fossiilisiin polttoaineisiin.

Lainsäätäjällä on iso rooli vastuullisuuden kehittämisessä. Järjestelmät kuten päästökauppa ohjaavat tehokkaasti hiilipäästöjen vähentämistä. Sääntely voi myös vaikuttaa vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Lainsäätäjä pystyy kuitenkin vaikuttamaan lähinnä vain jalanjälkien pienentämiseen. Siksi yritysten rooli kädenjälkien kasvattamisessa yhteistyössä lainsäätäjän kanssa on ratkaiseva.

Kun puhutaan yrityksen sisäisistä sidosryhmistä, tärkeimpiä vastuullisen toiminnan ajureita ovat toimitusjohtajan arvot, asenteet ja kyvykkyys. Vastuullisuus kannattaa siitäkin syystä, että vastuullisuusviestinnän seurauksena yritys pystyy houkuttelemaan sitoutuneempia avainhenkilöitä työntekijöikseen. Kun työlle luodaan merkitystä, osaajat tulevat taloon, pysyvät ja tekevät tulosta.

Yrityksen hallituksen tehtävä on miettiä, miten vastuullisuus olisi osa yrityksen kilpailustrategiaa tai jopa sen perusta.

Jorma Turunen väitteli Tampereen yliopistosta 12.11.2021. Hän tutki väitöskirjassaan Exploring the Corporate Financial and Social Performance Relationship with Net Impact Method yrityksen kasvustrategian ja vastuullisuusstrategian yhdistämistä. Tutkimuksen aineistona oli 150 teknologia-alan pk-yritystä, joiden mediaani liikevaihto oli 30 miljoonaa euroa.

Tutkimuksessa selvitettiin yritysten taloudellisen menestymisen ja vastuullisuuden eri osa-alueiden välistä suhdetta. Riippumattomina muuttujina käytettiin yritysten taloudellisia tunnuslukuja, joilla selitettiin vastuullisuuden eri osa-alueita ja niiden summaa, nettovaikutusta.

Yritysten vastuullisuutta ja sen osa-alueita mitattiin tutkimuksessa nettovaikutusmenetelmällä. Suomessa kehitetty Net Impact -menetelmä havainnollistaa, miten vastuullisuutta on kehitettävä.

Tämä on lyhennetty versio artikkelista, joka on julkaistu Boardview 2/2021 -lehdessä.