Huolellisuudella hallitus voi välttää korvauskanteet veroasioissa

Osakeyhtiön hallituksen jäsenet voivat tietyissä tilanteissa joutua vahingonkorvaus- tai jopa rikosvastuuseen yhtiön verotulojen ilmoittamisessa tapahtuneista epäselvyyksistä. Huolellisella toiminnalla vastuu on kuitenkin mahdollista välttää.

Jatkuvasti monimutkaistuvan kansallisen ja kansainvälisen yritysverosääntelyn hallitseminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Verotettavan tulon ilmoittamisessa tapahtuu aika ajoin virheitä, jotka voivat lisätä yhtiön verovastuita huomattavasti budjettiin verrattuna.

Toistaiseksi suurten pörssiyhtiöiden ja verottajan välisten veroriitojen lopputuloksena lisääntyneet verovastuut eivät ole tiettävästi johtaneet osakkeenomistajien vahingonkorvauskanteisiin hallitusta vastaan. Osakkeenomistajien kynnys nostaa kanne johtoa vastaan voi kuitenkin olla matalampi yksityisissä osakeyhtiöissä. Jos lisääntyneet verovastuut olisi todennäköisesti voitu välttää huolellisemmalla hallitustyöskentelyllä, voi osakkeenomistajien mielenkiinto vaatia korvausta hallitukselta herätä.

Tässä artikkelissa käymme lyhyesti läpi, millaisissa tilanteissa hallituksen jäsenet voivat joutua korvausvelvollisiksi yhtiön veroasioissa ja miten vastuulta voi välttyä.

Vastuuperuste 1: Hallituksen valvontavelvollisuus

Hallitus ei osakeyhtiölain nojalla suoraan vastaa yhtiön tavanomaisen verotuksen hoitamiseen liittyvistä asioista. Tyypillisesti tehtävä kuuluu toimitusjohtajalle, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallituksella on kuitenkin velvollisuus edistää yhtiön etua toimimalla huolellisesti. Lisäksi hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Velvollisuuksiensa vuoksi hallituksen on huolehdittava, että toimitusjohtajalla on tarvittava kyky ja mahdollisuus täyttää omat velvollisuutensa.

Käytännössä hallituksen on seurattava toimitusjohtajan suoriutumista ja tarvittaessa puututtava siihen tehokkaasti. Mitä pienemmästä yhtiöstä on kyse, sitä enemmän hallituksen on hoidettava käytännön asioita. Hallituksen tulee varmistua siitä, että verotukseen liittyvien asioiden hoitaminen ja niitä koskevien ilmoitusten tekeminen verottajalle on organisoitu yrityksen toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen nähden riittävällä tavalla.

Mikäli yritys esimerkiksi harjoittaa liiketoimintaa kansainvälisesti, tekee liiketoimia konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tai toimii uudella toimialalla, josta vakiintunutta markkina- ja verotuskäytäntöä ei vielä ole olemassa, on hallituksen oltava erityisen tarkkana ja edellytettävä, että yhtiö käyttää tarvittaessa ulkopuolisten veroasiantuntijoiden palveluita. Mikäli hallitus laiminlyö velvollisuutensa, on mahdollista, että sen jäsenet joutuvat vastuuseen taloudellisia seuraamuksia aiheuttaneista verotusta koskevista virheistä.

Vastuuperuste 2: Hallituksen verotusta koskevat strategiset päätökset

Hallituksen vahingonkorvausvastuu voi tulla kysymykseen myös niissä verotukseen liittyvissä asioissa, joista hallitus nimenomaisesti päättää. Hallitus voi esimerkiksi päättää siitä, kuinka aktiivista verostrategiaa yhtiö noudattaa, tai siitä, miten yhtiön toiminta veroseuraamukset huomioiden järjestetään. Jos hallituksen nimenomaan valitsema etenemistapa johtaa lopputulokseen, joka aiheuttaa tarpeettoman suuria verokustannuksia, voivat vastuukysymykset nousta esille.

Hallituksen tekemiä päätöksiä arvioidaan yleisen huolellisuusvelvoitteen näkökulmasta. Huolellisuusvaatimus on täytetty, kun ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, jonka perusteella on tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi, eivätkä johdon jäsenten mahdolliset eturistiriidat ole vaikuttaneet päätöksen tai muun toimen tekoon.

Tämän niin kutsutun liiketoimintapäätösperiaatteen noudattaminen vapauttaa johdon vastuusta, vaikka päätöksestä seuraisi yhtiölle tappioita. Riitatilanteessa keskeistä on, että huolellisuus voidaan osoittaa myös jälkikäteen. Tästä syystä hallituksen kannattaa dokumentoida merkittävien päätösten perusteet ja niiden vaihtoehdot riittävän yksityiskohtaisesti.

Lisääntyneiden verovastuiden peittely ei kannata

Pörssiyhtiöissä myös tiedottamiskysymykset liittyvät keskeisesti veroseuraamuksiin. Yhdysvalloissa osakkeenomistajat ovat nostaneet korvauskanteita hallituksen jäseniä vastaan tilanteissa, joissa hallitus on pyrkinyt peittelemään yhtiön lisääntyneitä verovastuita vääristelemällä tilinpäätöstä tai viivyttämällä tiedottamista. Esimerkiksi lääkevalmistaja Amgen Inc sekä leluyhtiö Mattel Inc ovat joutuneet tällaisten kanteiden kohteeksi.

Verotuksessa tapahtuneiden virheiden peittely voi johtaa korvauskanteisiin myös muiden kuin pörssiyhtiöiden kohdalla esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiö on sittemmin myyty ja verojen peittely on voinut vaikuttaa myyntihintaan. Mikäli verotuksessa tulee ilmi virheitä, ne kannattaa korjata ja dokumentoida viipymättä sekä tiedottaa niistä sidosryhmille asianmukaisesti.

Verojen tahallinen välttäminen voi johtaa myös rikosvastuuseen

Useimmissa tapauksissa yllättävät verovastuut liittyvät tahattomiin tulkintaerimielisyyksiin verottajan kanssa. Joissakin tapauksissa hallituksen jäsenen henkilökohtainen rikosvastuu voi kuitenkin tulla kyseeseen.

Veropetokseen voi syyllistyä esimerkiksi antamalla viranomaiselle väärän tiedon verotukseen vaikuttavasta seikasta tai salaamalla sellaisen seikan ja aiheuttamalla siten veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi. Käytännössä kyse on väärästä veroilmoituksesta.

Veropetos edellyttää tahallisuutta ja taloudellisen hyödyn tavoittelua. Esimerkiksi vähäinen laiminlyönti, joka on viivyttelemättä korjattu, ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Näin ollen selvät inhimilliset virheet tai unohdukset eivät tule rangaistavaksi. Viime vuosina Verohallinto on kuitenkin siirtänyt poliisille tutkittavaksi myös yritysverotuksen osalta tapauksia, joissa kyse on ollut verolainsäädännön tulkinnasta eikä niinkään tahallisesta ilmoittamatta jättämisestä.

Verorikosten tahallisuuskynnyksen täyttyminen yksittäisen hallituksen jäsenen kohdalla on sitä todennäköisempää, mitä läheisemmin hallituksen jäsen on mukana yhtiön käytännön toiminnassa. Erityisesti hallituksen jäsenten, jotka toimivat hallitustehtävän lisäksi myös operatiivisissa rooleissa esimerkiksi startup- tai perheyrityksissä, kannattaa nimenomaisesti huolehtia, että yhtiön verotiedot ilmoitetaan oikein ja maksut suoritetaan asianmukaisesti.

Loppusanat

Yritysverotus kansainvälistyy ja monimutkaistuu ennennäkemätöntä vauhtia. Olipa yhtiö minkä kokoinen tahansa, hallituksen on syytä tehdä aktiivisia päätöksiä verostrategian osalta sekä huolehtia toimivan johdon asianmukaisesta valvonnasta ja resursoinnista myös veroasioissa.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Boardview-lehden numerossa 2/2023.