Toimitusjohtajan seuraajasuunnittelu: riskien hallintaa vai ajanhukkaa?

Vastuualueet ja toteutus ovat epäselviä monissa yrityksissä, kun uudelle toimitusjohtajalle tai muille merkittäville toimijoille suunnitellaan päteviä seuraajia. Osaamiskartoitusta ja seuraajasuunnittelua voidaan kuitenkin toteuttaa erilaisin tavoin. Usein nykyinen toimitusjohtaja nähdään irrallisena osana seuraajasuunnittelua, eikä varsinkaan HR-johtajan roolia aina tunnisteta osana tätä prosessia.

Mercuri Urval halusi selvittää, mitä hallitusjäsenet ja puheenjohtajat ajattelevat toimitusjohtajan seuraajasuunnittelusta. Toimitusjohtajan katsotaan olevan yhtiön tärkeimpiä avainhenkilöitä, joten tutkimushypoteesimme oli, että myös toimitusjohtajan seuraajasuunnittelu on hyvin säännöllistä.

Tutkimuksessa perehdyttiin erikokoisten yritysten toteuttamaan toimitusjohtajan seuraajasuunnitteluun tai sen puutteeseen kyselyllä, johon kertyi vastauksia liki 80 hallitusjäseneltä. Kyselytutkimuksen lisäksi yli kymmentä suurimpien pörssiyritysten hallituksen puheenjohtajaa haastateltiin tarkemmin. Kolmannes kyselyyn vastanneista henkilöistä edusti suuria, kansainvälisiä yrityksiä.

Miksi toimitusjohtajan seuraajaehdokkaiden säännöllinen kartoittaminen ja kehittäminen on yhä harvinaista suurissakin pörssiyrityksissä?

Säännöllinen seuraajasuunnittelu on yritysmaailmassa jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Olemassa olevia kompetensseja ja avainhenkilöiden kyvykkyyttä arvioidaan myös osaajakartoituksen avulla. Toimitusjohtajan seuraajasuunnittelu jää usein kuitenkin säännöllisen prosessin ulkopuolelle. Yli puolet vastanneista koki, ettei heidän yrityksissään ole järjestelmällistä seuraajasuunnittelua toimitusjohtajan kohdalla. Kuitenkin noin 90 prosenttia vastaajista kokee toimitusjohtajan seuraajasuunnittelun hyödylliseksi. Miksi toimitusjohtajan seuraajaehdokkaiden säännöllinen kartoittaminen ja kehittäminen on yhä harvinaista suurissakin pörssiyrityksissä?

Säännöllinen seuraajasuunnittelu tuo uutta näkökulmaa yrityksen hallituksen strategiakeskusteluun. Toimitusjohtajan seuraajasuunnittelussa on kyse yllättävien tilanteiden riskienhallinnasta. Johtamisen systemaattinen kartoittaminen ja kehittäminen tarjoaa tarvittaessa tilaisuuden tarttua mahdollisuuksiin – ajoissa ja ennakoiden.

Syyksi seuraajasuunnittelun puuttumiselle kerrotaan, että halutaan osoittaa luottamusta nykyiselle toimitusjohtajalle. Useat hallitusten puheenjohtajat kertoivat harkinneensa toimitusjohtajan seuraajasuunnittelun aloittamista, mutta pitivät toimeen ryhtymistä hankalana.

Parhaimmillaan seuraajasuunnittelua toteutetaan yhdessä toimitusjohtajan kanssa, säännöllisenä prosessina. Jos hallituksen toimintatavoista puuttuu esimerkiksi säännöllinen kokoustaminen ilman toimitusjohtajan läsnäoloa, vastaajat kokivat uusien toimintatapojen käyttöönoton vaikuttavan epäluottamuslauseelta, vaikka nykyiseen toimitusjohtajaan oltaisiin tilanteessa täysin tyytyväisiä. Ne yritykset, jotka toteuttivat säännöllistä toimitusjohtajan seuraajasuunnittelua, pitivät sitä tärkeänä osana strategista suunnittelua ja myös riskeihin valmistautumisena.

Parhaimmillaan seuraajasuunnittelua toteutetaan yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Kun toimitusjohtajan seuraajaa kartoitetaan osana normaalia seuraajasuunnittelua, tulisi HR-johtajan olla osana prosessia. Strateginen HR-johtaja tarjoaa hallitukselle merkittävää ymmärrystä yrityksen sisällä olevasta osaamisesta ja johtajapotentiaalista. HR-johtajan ja nykyisen toimitusjohtajan osallistaminen mukaan prosessiin auttaa myös murtamaan vanhanaikaista mielikuvaa siitä, että toimitusjohtajan seuraajasuunnittelussa olisi kyse potkuihin valmistautumisesta.

Selvityksen pohjalta voidaan todeta, että yritysten käytännöt ovat kirjavia. Toimitusjohtajan valinta on yksi tärkeimmistä hallituksen tehtävistä, mutta vain pieni osa hallituksista tekee toimitusjohtajan seuraajasuunnittelua systemaattisesti. Se on merkittävä osa yrityksen jatkuvuuden varmistamista ja riskienhallintaa. Hallituksella on oltava yhdessä valmisteltu suunnitelma yllättävien tilanteiden varalle.

 

Toimitusjohtajan seuraajasuunnittelun taso vaihtelee paljon eri yrityksissä

 

Artikkelin laajempi versio julkaistaan Boardview-lehden numerossa 1/2020 kesäkuussa. Lehtiartikkeli sisältää kyselytutkimuksen tarkemmat tulokset, otteita ammattilaisten kanssa tehdyistä haastatteluista sekä seuraajasuunnittelun tarkempia käytäntöjä ja toimintaohjeita, joiden avulla hallitus pääsee hyvään alkuun.