DIF:n kannanotto huomioitiin talousvaliokunnan MAR-sääntelyä koskevassa mietinnössä

EU-markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) johdosta valmisteltu arvopaperimarkkinalain muutos on käsitelty eduskunnan talousvaliokunnassa, joka on myös antanut mietinnön asiasta (TaVM 14/2016 vp).

DIF on osallistunut lain valmistelutyöhön antamalla lausunnon sekä osallistumalla talousvaliokunnan kuulemistilaisuuteen, jossa yhdistyksen entinen puheenjohtaja Jorma Eloranta edusti yhdistystä. DIF on erityisesti nostanut esille MAR-sääntelyyn perustuvaa tulkintaa johdon lähipiirikäsitteestä, joka laajentaisi sääntelyn soveltuvuutta huomattavasti nykyisestä ja asettaisi kohtuuttoman hallinnollisen taakan sekä lähipiiriyhtiöille että pörssiyhtiöille ja pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenille. Asia on huomioitu talousvaliokunnan mietinnössä, jossa on myös todettu DIF:n esittämä huoli siitä, että MAR-sääntelyn velvoitteiden raskaus voi peräti johtaa siihen, että pörssiyhtiöiden johtohenkilöt joutuvat eroamaan sijoitustoimintaa harjoittavien yhdistysten ja säätiöiden hallinnosta, jolloin näissä menetettäisiin arvokasta osaamista.

Kirjaimellisesti tulkittuna MAR asettaisi pörssiyhtiöille velvollisuuden julkistaa tieto johdon kaikkien lähipiiriyhteisöjen kaupoista yhtiön rahoitusvälineillä, myös sellaisten yhteisöjen osalta, joissa johtohenkilöllä ei ole omistusintressiä tai joissa hän ei millään tavalla osallistu sijoitustoimintaan. Tällainen tulkinta johtaisi pelkästään Suomessa tuhansiin turhiin pörssitiedotteisiin vuosittain.

Määritelmän tulkinnasta ja siitä, tuleeko lähipiirikäsitteeseen kuulua myös lähipiiriyhteisöt, joissa johtohenkilöllä ei ole omistusta, käydään vielä keskustelua EU-tasolla ja asia on tällä hetkellä Euroopan unionin komission ja neuvoston pöydällä. Talousvaliokunta on todennut, että sääntelyn tulkinnanvaraisuus tulee huomioida Finanssivalvonnan valvontatyössä kunnes säännöksen sisältö täsmentyy.  Finanssivalvonta on osaltaan ilmoittanut, että Finanssivalvonta ei valvojana ennen tulkinnan selkiytymistä edellytä sellaisten lähipiiriyhteisöjen liiketoimien ilmoittamista, joissa johtohenkilöllä ei ole omistuksellista yhteyttä.

Finanssivalvonnan kannanotto sekä Finanssivalvonnan julkistama Q&A-asiakirja ovat luettavissa verkossa.

Myös Ruotsin finanssivalvonta on antanut vastaavan lausunnon Ruotsin markkinoilla toimiville yhtiöille.

DIF pitää arvokkaana Finanssivalvonnan käytännönläheistä ohjeistusta nykytilanteessa.  Yhtenäisen markkinakäytännön vakiinnuttamiseksi on tärkeää, että pörssiyhtiöt seuraavat Finanssivalvonnan ohjeistusta sellaisenaan, kiristämättä sitä omilla tulkinnoillaan, jollei se ole asianomaisessa tapauksessa aivan välttämätöntä.

DIF seuraa asiaa ja tiedottaa jäsenille asian etenemisestä myös kesän aikana, mikäli yllä mainittuun tulkintakysymykseen saadaan ratkaisu EU-tasolla.