DIFin lausunto väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölainsäädännön kokousmenettelyä koskevista säännöksistä koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi koskevan HE:n luonnoksesta

Oikeusministeriölle 3.4.2020

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä myös DIF) on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyötä. Yhdistyksellä on yli 750 henkilöjäsentä, joilla kaikilla on merkittävää kokemusta hallitustyöstä. DIF kuuluu eurooppalaisten hallitusammattilaisten yhdistysten kattojärjestöön The European Confederation of Directors Associations (ecoDa). Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

Yhdistys kiittää 31.3.2020 saamastaan lausuntopyynnöstä otsikkoasiassa (”HE-luonnos”), ja esittää asiassa kunnioittavasti seuraavaa:

Yhdistys suhtautuu pääosin myönteisesti HE-luonnokseen. Siinä vastataan koronavirustilanteen yhtiöille ja yhteisöille asettamiin merkittäviin ongelmiin tehokkaasti eli sille on suuri tarve.

Yhdistys esittää ohessa joitakin huomioita, joita pyydämme harkitsemaan laadittaessa lopullista hallituksen esitystä.

Varautuminen lisäsääntelyyn

Varsinkin arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osalta HE-luonnoksen kattamiin kysymyksiin liittyy paljon teknisiä yksityiskohtia ja kansainvälisiä näkökohtia, jotka voivat aiheuttaa nyt vaikeasti ennakoitavia pulmia. Ehdotamme, että niiden ratkaisemisen varalta HE-luonnokseen lisättäisiin asetuksenantovaltuutus. Samalla voitaisiin harkita mekanismia jatkaa väliaikaisen lainsäädännön voimassaoloa ja lykätä sen sisältämiä päivämääriä, sillä kukaan ei tiedä poikkeustilanteen kestoa.

Pörssiyhtiön yhtiökokoukseen liittyvät ehdotukset

Yhdistyksen mielestä sääntely kannattaisi ulottaa myös First North -yhtiöihin. HE-luonnoksen tavoitteiden kannalta arvioituna niillä ja pienillä pörssiyhtiöillä ei ole säännösehdotusten osalta merkitsevää eroa.

Yhdistys toivoo, että oikeusministeriö voisi mahdollisimman pian tiedottaa lopullisen hallituksen esityksen sisällöstä, jotta yhtiöt voisivat mahdollisimman pian alkaa suunnitella kokousaikataulujaan.

Tarkemmat kommentit

Lausuntopyynnön mukaisesti esitämme suurimman osan kommenteistamme erillisessä HE-luonnoksen muokkausmerkinnät sisältävässä versiossa.

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Kirsi Komi
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri

LIITE: HE-luonnoksen säännösteksti muokkausmerkinnöin (pdf)