EU-komission konsultaatio EU-yhtiöoikeuden uudistamisesta

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä myös ”DIF”) on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyötä. Yhdistyksellä on 691 henkilöjäsentä, joilla kaikilla on merkittävää kokemusta hallitustyöstä. DIF kuuluu eurooppalaisten hallitusammattilaisten yhdistysten kattojärjestöön The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa). Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

Oikeusministeriö on toimittanut DIF:lle näkemyksensä EU-komission ns. yhtiöoikeuspaketista, joka koostuu kahdesta direktiiviluonnoksesta: Yhtäältä esityksestä rajatylittävästä yhtiömuodon muutoksesta, sulautumisesta ja jakautumisesta (jäljempänä ”Cross Border DirE”) ja toisaalta esityksestä yhtiöoikeudellisten kaupparekisteritoimien digitalisoinnista (jäljempänä ”Digi DirE”), sekä kutsun kuulemistilaisuuteen asiaan liittyen.

Yhdistys kiittää saamastaan tiedosta ja kutsusta ja esittää asiassa kunnioittavasti seuraavaa:

DIF suhtautuu myönteisesti Digi DirE:een. Yhdistyksellä ei ole huomauttamista esityksen sisältöön ja katsoo, että se on omiaan edesauttamaan rajatylittävää yritystoimintaa EU:ssa salliessaan täysin digitaaliset menettelyt esimerkiksi tytäryrityksen perustamiselle toiseen EU-valtioon samoin kuin sivuliikkeitä koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisessä.

DIF kannattaa Cross Border DirE:ssä ehdotettua rajat ylittävien järjestelyiden mahdollistamista, mutta suhtautuu varauksellisesti tiettyihin Cross Border DirE:ssä esiteltyihin kannanottoihin. Perustelujensa mukaan Cross Border DirE:n tavoitteena on tarjota yritysten käyttöön rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia koskeva menettely, jossa lainmukaisuuden valvonnan varmistaa kaikkien asiaan liittyvien tosiseikkojen ja tietojen perusteella ensin lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja toiseksi kohdejäsenvaltio.

Huolestuttava on ehdotettu viranomaismenettely, joka tarkoituksena on DirE:n perustelujen mukaan estää sellaiset rajatylittävät ”- – keinotekoiset järjestelyt, joilla pyritään saamaan perusteettomia veroetuja tai kohtuuttomasti rajoittamaan työntekijöiden, velkojien tai vähemmistöjäsenten lakisääteisiä tai sopimusperusteisia oikeuksia.”

Pidämme tällaista väärinkäyttömotiivia ylimitoitettuna viranomaismenettelyn perustaksi. Kullakin jäsenvaltiolla on jo nykyisin mahdollisuus tehokkaisiin oikeuskeinoihin edellä mainittujen sidosryhmien intressien suojelemiseksi ilman, että rajatylittävää yhtiötransaktiota olisi tarpeen asettaa nykyistä tiukempaan viranomaiskontrolliin.

DirE:ssä esitetty viranomaismenettely veisi yhtiöiden lakiperusteisilta toimielimiltä tosiasiallisesti päätösvallan rajatylittävistä transaktioista, vaikka siihen olisi liiketaloudellinen peruste, jonka asianmukaisuudesta esimerkiksi Suomessa hallitus vastaa mm. nykyisten vahingonkorvaussäännösten nojalla. Korkein oikeus on esimerkiksi samastanut täkäläisen emoyrityksen, kun lakisääteistä maksuvelvollisuutta pyrittiin kiertämään ulkomaisen tytäryrityksen perustamisen kautta (KKO 2015:17).

Yhdistys pitää todennäköisenä tulemana, että DirE:n mukainen viranomaiskontrolli olisi omiaan johtamaan rajatylittävien yhtiötransaktioiden määrän vähenemiseen, mikä hidastaisi EU:n sisämarkkinoiden kehittymistä.

DIF katsoo, että Suomen valtion tulisi esittää edellä mainitun määräyksen poistamista Cross Border DirE:stä varmistaen, että rajatylittäviä järjestelyitä voidaan toteuttaa. DIF kannattaa muilta osin komission direktiiviluonnoksessa esitettyä perusajatusta rajatylittävien järjestelyjen helpottamiseksi.

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Kirsi Komi                                                       Maarit Aarni-Sirviö
Hallituksen puheenjohtaja                              Pääsihteeri