Uusi ostotarjouskoodi

Ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­nayh­dis­tys on jul­kais­sut uu­den os­to­tar­jous­koo­din. Os­to­tar­jous­koo­di sisältää uu­det ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­lain mu­kai­set suo­si­tuk­set jul­ki­sis­sa os­to­tar­jouk­sis­sa nou­da­tet­ta­vis­ta me­net­te­lyistä. Suo­si­tuk­set kos­ke­vat os­to­tar­jouk­sen te­kijöitä ja koh­deyh­tiöitä. Suo­si­tuk­set as­tu­vat voi­maan 1.1.2014.

Uusi os­to­tar­jous­koo­di on val­mis­tel­tu Ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­nayh­dis­tyk­sen ni­mittämän asian­tun­ti­ja­ryhmän toi­mes­ta vas­taa­maan 1.1.2013 voi­maan as­tu­neen ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­lain tuo­mia muu­tok­sia. Uu­den os­to­tar­jous­koo­din mer­kittävin muu­tos on nk. ”comply or explain” -pe­ri­aa­te, jon­ka mu­kaan os­to­tar­jouk­sen te­kijän ja koh­deyh­tiön hal­li­tuk­sen tu­lee jul­ki­sen os­to­tar­jouk­sen yh­tey­dessä an­taa tie­to siitä, onko yhtiö si­tou­tu­nut nou­dat­ta­maan os­to­tar­jous­koo­dia, ja jol­lei ole, il­moit­taa pe­rus­te­lut sil­le, mik­sei ole si­tou­tu­nut.

Di­rec­tors Ins­ti­tu­te of Fin­land – Hal­li­tusam­mat­ti­lai­set ry on kesäkuus­sa an­ta­nut lausun­non uu­des­ta os­to­tar­jous­koo­dis­ta. Lausun­nos­saan yh­dis­tys on kiin­nittänyt huo­mio­ta yk­sittäisiin suo­si­tuk­siin sekä nii­den sel­key­teen ja jäsen­te­lyyn siltä osin kuin nämä  kos­ke­vat hal­li­tus­työsken­te­lyä. Uusi os­to­tar­jous­koo­di ei pe­ri­aat­tees­sa sisällä hal­li­tuk­sen toi­min­nan kan­nal­ta mer­kittäviä sisällölli­siä muu­tok­sia.

Os­to­tar­jous­koo­di ja sitä kos­ke­via lisätie­to­ja on saa­ta­vil­la Ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­nayh­dis­tyk­sen ko­ti­sivuilta  www.cgfinland.fi/ostotarjouskoodi.